Bàu Lem tiaq
Mŏc
Achìh Bìac Chuaq Jêxu Broq Wa Hnài
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
'Bài craq Tagop Hadròih calah nèh mòiq manoh doi Mŏc achìh hlài bàu hnài da Pêtrô. 'Màng aih sech cô i hiniq Mŏc.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mŏc con calô da Mari (Bìac Yiang Hadròih 12:12). Haq hadai oh daq da Ba-na-ba (Cô-lô-se 4:10). Haq khoi lam pajùm ca Paulô wa 'Ba-na-ba yàng baxèm jò wa haq anoi hnài Bàu Lem. Paulô anoi 'noh hiniq Mŏc broq bua da haq wa jùp haq jò ŏi ta phôq Rôma. Mŏc sech baxèm da 4 toq Sech Bàu Lem wa khoi achìh hanam 55 Atìq C.
Bàu Anoi:
'Nhac ca Sech Mŏc yi đêq dìq sech ma 'noiq, Mŏc achìh bàu ma geo am ca mangai Rôma loq tàng. Haq hadai achìh bàu yi nhet aih Chuaq Jêxu Haq Con Boc Plình. Haq anoi 'noh bìac halac Chuaq Jêxu broq. Bàc bàu achìh anoi 'noh bìac loh ta tùang atìq lùch da can rìh Chuaq Jêxu ta crŏng taneh. Lùch sech i bàu anoi 'noh can cachìt wa can rìh hlài da Chuaq Jêxu.
Rìm 'Nat:
1. Bìac baxèm da Bìac broq Chuaq Jêxu: 1:1–13
2. Bìac broq da Chuaq Jêxu ŏi ta gùng Ga-li-lê: 1:14—6:29
3. 'Bài yàng Chuaq Jêxu wìh lùi enh gùng Ga-li-lê: 6:30—9:32
4. Bìac broq da Chuaq Jêxu yàng pulùch ta gùng Ga-li-lê: 9:33–50
5. Bìac broq da Chuaq Jêxu ta Juđia wa cròng Jôđan: 10:1–52
6. Bìac nan xa da Chuaq Jêxu: 11:1—15:47
7. Bìac Rìh Hlài enh cachìt da Chuaq Jêxu: 16:1–20
1
Bìac Broq da Jon 'Baptit
(Mat 3:1–12; Luc 3:1–9,15–17; Jon 1:19–28)
Baxèm Bàu Lem da Chuaq Jêxu Crich, Con Calô Boc Plình. Tìah ca khoi achìh ta sech Êsai mangai capoch thai Boc Plình:
“Cô Au thê dèh hapŏng lam adroi ca Ìh,
Haq padon trong am ca Ìh.” 1:2 Mal 3:1.
“I bàu creo ta đùng hawit,
thê dìq ca con mangai wìh wìa ma lem padon glàm Chuaq jò Haq lam trùh.” 1:3 Êsai 40:3.
Jon khoi trùh ŏi ta đùng hawit, haq rai hnài rai 'baptem, thê cađac dèh manoh broq tôiq, đòiq Boc Plình baxŏng tôiq. Dìq ca jàn ta gùng Juđia wa ta phôq Jê-ru-sa-lem lam trùh ti haq. Wì pa'noh dèh tôiq lôi chìuq haq 'baptem ta diac Jôđan. Jon caxùnh eo broq xam xàc lŏcđa, càt ca'nam xam caxi akia. Haq caq lìp tùc wa diac xùt ta rôm. Jon hnài: “Mangai ma trùh atìq ca au, i cwìang itai càn yi hnao ca au, au ùh đang ca hacùn cràng đòiq dŏih caxi jai Haq. Au 'baptem ca pì xam diac, mahaq Haq broq 'baptem ca pì xam Yiang Hadròih.”
Chuaq Jêxu Chìuq 'Baptem
(Mat 3:13–17; Luc 3:21–22)
'Bài hì aih, Chuaq Jêxu lam enh phôq Na-xa-ret, gùng Ga-li-lê. Haq chìuq Jon 'baptem ta diac Jôđan. 10 Jò tŏc enh diac, Haq hnoq Plình tapèh wa Yiang Hadròih loh jràp ti chac Haq tìah ca chìm trù. 11 I bàu enh Plình doi: “Cô Con Calô Au loq waq, Haq lem manoh Au rìm trong.”
Chuaq Jêxu 'Blêq Bìac Padô 'Nùt
(Mat 4:1–11; Luc 4:1–13)
12 Tajòi 'mòi Yiang Hadròih thê Chuaq Jêxu lam nòi đùng hawit. 13 Ta aih Haq ŏi ti ngè rôm 40 hì, can kiac Satan lam trùh chaq trong padô 'nùt Haq. Atìq ca aih i 'bài 'bình plình trùh patìh bìac ca Haq.
Chuaq Jêxu Baxèm Anoi Hnài ta Ga-li-lê
(Mat 4:12–17; Luc 4:14–15)
14 Khoi ca Jon 'bìq clêh ta tù, Chuaq Jêxu lam trùh ta gùng Ga-li-lê, anoi hlài Bàu Lem Boc Plình. 15 Haq doi: “Khoi trùh jò, Diac Plình khoi haten, cađac dèh manoh broq tôiq, lùi canòm Bàu Lem beq.”
Pôn Ngai, Mangai Hŏc Tiaq Baxèm
(Mat 4:18–22; Luc 5:1–11)
16 I mòiq hì Chuaq Jêxu lam ti 'bò diac raxìq Ga-li-lê, hnoq Simôn wa Anrê, oh haq 'nang tang hlàm ta diac, ma jah 'màng aih wa aih mangai ranang ca. 17 Chuaq Jêxu creo ca wa: “Lam tiaq Au beq, Au broq chôp wìa mangai dèch mangai.” 18 Tajòi 'mòi wa cađac hlàm lam tiaq Haq.
19 Lam tam toq 'biaq hòm, Haq hnoq Jacò con Xê-bê-đê wa oh haq, Jon, ha'ngui hmình hlàm ta bong. 20 Tajòi 'mòi Haq creo ca wa. Wa cađac dèh baq wa 'bài bua ma ranang ca ŏi hlài ta bong, lam tiaq Haq.
Chuaq Jêxu Hnan Đac Can Kiac
(Luc 4:31–37)
21 Atìq ca aih, Chuaq Jêxu wa 'bài mangai hŏc tiaq Haq lam ta phôq Ca-bê-na-um. Wop Hì Sabat, Haq mùt ta hnem tagop hnài wì. 22 'Bài mangai ŏi ta hnem tagop hamàih ta manoh jò wì tàng Haq hnài, ma jah 'màng aih bàu Haq i cwìang itai, crài ca 'bài thài ranenh. 23 Jò aih ŏi ta hnem tagop i mòiq ngai i kiac ŏi ta chac, haq cachech bàu dêh doi: 24 “Ôi Chuaq Jêxu Mangai Na-xa-ret! Ìh enh broq ca nhèn 'màng leq? Ìh trùh đòiq jêh đac nhèn 'mòh? Au loq Ìh Cabô. Ìh Con Calô Boc Plình!”
25 Chuaq Jêxu gràm bàu doi: “Àt ma hatenh haq, loh khoi enh mangai cô beq!” 26 Can kiac cachech bàu dêh rapàt mangai aih tacro, khoi èh loh khoi enh mangai aih.
27 Rìm ngai hnoq bìac aih, wì hamàih, bòch dabau: “Bìac cacleq 'màng cô, trong hnài ma neo 'mòh? Mangai cô joq i cwìang itai, can kiac xôq iu tiaq bàu Haq.” 28 Wì anoi hlài bìac Chuaq Jêxu ma broq aih jàp ta gùng Ga-li-lê.
Chuaq Jêxu Broq Brêh Miq Mai Pêtrô
(Mat 8:14–17; Luc 4:38–39)
29 Loh enh hnem tagop, Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq Haq lam ti Jacò wa Jon mùt ta hnem Simôn wa Anrê. 30 Miq mai Simôn ùh hrŏc tôq chac cùi ta jùang. Tajòi 'mòi wì doi ca Chuaq Jêxu. 31 Haq lam trùh ti jùang, rùp tì mangai ùh hrŏc dèch haq ha'ngui. Tajòi 'mòi haq brêh. Haq yòng patìh ca wì.
Chuaq Jêxu Broq Brêh Bàc Ngai
(Mat 8:16–17; Luc 4:40–41)
32 Trùh jò mat mahì ten mùt, wì 'ràng 'bài mangai ùh hrŏc wa 'bài mangai i kiac ŏi ta chac, trùh ti Haq. 33 Dìq ca mangai ta phôq lam gòm jang 'mang hnem. 34 Haq broq brêh ca mangai ùh hrŏc, wa drùh đac can kiac. Haq ùh am can kiac capoch cleq, ma jah 'màng aih kiac khoi loq Haq Cabô.
35 Jò ten 'ngah, Haq loh lam ta nòi hawit waiq khàn. 36 Simôn wa bua haq, lam chaq Chuaq Jêxu. 37 Jò wì chaq hnoq Haq wì doi: “Rìm ngai 'nang chaq Ìh.”
Chuaq Jêxu Anoi Hnài ta Ga-li-lê
(Luc 4:42–44)
38 Haq doi: “Beq bèn lam mùt ta 'bài phôq haten ta cô, đòiq au anoi hnài Bàu Lem ca wì haq, taiq bìac cô raq Au ma khoi trùh.” 39 Èh Haq lam jàp gùng Ga-li-lê anoi hnài wì ŏi ta hnem tagop wa drùh đac can kiac.
Chuaq Broq Brêh ca Mangai Bacùn
(Mat 8:1–4; Luc 5:12–16)
40 I mòiq ngai bacùn trùh ti Chuaq hacùn cràng xìn Haq doi: “Chuaq ôi! Tàng Ìh enh, Ìh broq au jah brêh.”
41 Chuaq Jêxu tamèt dìq ca manoh xa-ŏch ca haq, dèch tì bèq haq, rai doi: “Au enh hai! Brêh xìa beq.” 42 Tajòi 'mòi haq jah brêh.
43 Tajòi 'mòi Chuaq Jêxu thê haq lam wa tanap ca haq: 44 “Apaq anoi bìac cô ca mangai 'noiq loq, mahaq ìh phai lam patô dađeh ca pajàu ngan, èh ìh am ngè tadreo tiaq troi Ranenh Môise khoi hnài, đòiq wì loq ìh khoi jah brêh.” 45 Mahaq mangai cô lam palèt bìac aih rìm nòi, taiq 'màng aih broq ca Chuaq Jêxu pi jah mùt ma dahè ta phôq hòm, mahaq ep ŏi ti nòi hawit, wa wì loh enh rìm nòi trùh ti Haq.

1:2 1:2 Mal 3:1.

1:3 1:3 Êsai 40:3.