2
Mangai Pen
(Mat 9:1–8; Luc 5:17–26)
Atìq ca aih toq 'biaq hì, Chuaq Jêxu hlài ta phôq Ca-bê-na-um. Wì hìa tàng Chuaq ŏi ta hnem. Mangai jàn bàc hrìn ŏi enh gùng ca 'mang hnem wa trom hnem hadai pi i ca nòi ŏi, èh Haq yòng hnài wì. I pôn ngai tòng mòiq ngai mangai pen 'ràng ca Haq. Taiq 'bài mangai bàc hrìn wì ùh jah thia haten ca Haq. Wì pùng cùa hnem ta jang ca nòi Haq, khoi èh 'nhùa 'noh mangai pen ŏi ta dradrah. Chuaq Jêxu hnoq manoh wì lùi Haq, Haq doi ca mangai pen: “Ô con Au, tôiq lôi con khoi jah baxŏng.”
Mahaq i 'bài thài ranenh ha'ngui haten ca Haq, wì hèm ta manoh: “Gleq mangai cô ma capoch 'màng aih? Mangai cô hùa capoch 'mèq đùng Boc Plình, ma jah 'màng aih enh gùng ca Boc Plình ma i cabô i cwìang baxŏng tôiq con mangai?”
Mahaq Chuaq Jêxu loq ca manoh wì. Tajòi 'mòi Haq doi ca wì: “Gleq pì ma hèm bìac aih ta manoh? Tàng doi: ‘Tôiq lôi con khoi jah baxŏng,’ loq doi: ‘Thê ìh yòng xùi dèh dradrah hlài beq! Doi 'màng leq ma yi xùang?’ 10 Au broq brêh ca haq enh ngìa ca pì, waq ca pì loq, Au i cwìang baxŏng tôiq lôi con mangai ŏi crŏng taneh.” Khoi èh, Haq doi ca mangai pen: 11 “Au thê ìh yòng xùi dèh dradrah hlài ta hnem beq.” 12 Tajòi 'mòi, haq padinh yòng xùi dèh dradrah loh lam enh ngìa ca wì. Dìq ca wì hamàih ta manoh manè apôi Boc Plình rai doi: “Bèn ùh lah hnoq bìac 'màng cô?”
Chuaq Creo ca Lêwi
(Mat 9:9–13; Luc 5:27–32)
13 Chuaq Jêxu lam ti 'bò diac raxìq. Dìq ca mangai lam ti Haq tamàng Haq hnài. 14 Jò 'nang lam, Chuaq Jêxu hnoq Lêwi con Aphê 'nang ha'ngui gop thèq, Chuaq Jêxu doi: “Lam tiaq Au beq.” Tajòi 'mòi Lêwi yòng tiaq Chuaq Jêxu.
15 Chuaq Jêxu ha'ngui caq pua ta hnem Lêwi. I bàc ngai mangai gop thèq wa mangai bua Lêwi caq pua ti Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq Haq. Ma jah 'màng aih ŏi ta wì haq aih, bàc ngai adroi khoi tiaq Haq. 16 'Bài thài ranenh wa Pha-ri-si hnoq Chuaq Jêxu caq pua ti mangai gop thèq wa mangai i tôiq. Wì doi ca mangai hŏc tiaq Haq: “Gleq Haq ma caq pajùm ti mangai gop thèq wa mangai i tôiq?”
17 Jò Chuaq Jêxu tàng bàu wì anoi 'màng aih, Haq doi: “Mangai ùh hrŏc ma nhet ca 'bacsi sì, ùh xài mangai tadêh. Au khoi lam trùh, ùh xài creo ca wì mangai ta-atoq wìh hlài, mahaq creo ca mangai i tôiq.”
18 'Bài mangai hŏc tiaq Jon wa 'bài mangai Pha-ri-si wèq ranenh rôn ca acaq waiq khàn. I mangai lam bòch Chuaq Jêxu: “Gleq mangai hŏc tiaq Jon wa mangai hŏc tiaq mangai Pha-ri-si dìq rôn ca acaq, mahaq mangai hŏc tiaq Ìh ùh rôn?”
19 Chuaq Jêxu tèo: “Jò wì caq hiniang ŏng mai, 'bài bua mangai con ŏng ùh rôn ca acaq jò mangai con ŏng xôq ŏi ti wì. 20 Mahaq trùh hì wì 'nong đac con ŏng lam, hì aih wì men rôn ca acaq.
21 “Ùh i ca mangai leq clep ha'nech bai neo 'mùt ta eo dùnh. Tàng broq 'màng aih, ha'nech bai neo dùng eo dùnh hyah, teo hyah rai èh rai càn. 22 Hadai ùh i cabô ùc alac neo 'mùt ta 'bao akia dùnh. Tàng broq 'màng aih, alac broq ca 'bao padah, alac loh dŏng, 'bao ji pi wìa.”
Prot Caq 'Mau
(Mat 12:1–8; Luc 6:1–5)
23 Hì Sabat Chuaq Jêxu wa mangai hŏc tiaq Haq lam cwa đùng i 'mau. Jò lam ti đùng, mangai hŏc tiaq Haq prot 'mau caq. 24 Wì mangai Pha-ri-si doi ca Haq: “Ngan tau, 'bài mangai hŏc tiaq Ìh broq bìac ùh khòh broq ta hì Sabat.”
25 Chuaq Jêxu padreo bàu doi: “Pì ma 'nhòq đŏc bìac bùa Đawit wa 'bài mangai ma lam tiaq haq khoi broq ta hì Sabat jò haq pangot 'mòh? 26 Jò 'nhòng pajàu A-bia-tha broq pajàu ha'nhèq, bùa mùt ta Hnem Boc Plình, caq 'benh ma padon đòiq ta ca'bŏng, khoi èh haq am ca 'bài mangai ma tiaq haq caq. Haq khoi loq ca 'benh aih toq 'bài pajàu ma khòh caq.”
27 Khoi èh Haq doi hòm: “Taiq mangai Boc Plình broq loh hì Sabat, ùh xài taiq hì Sabat Boc Plình broq loh con mangai. 28 Ma jah 'màng aih Con Mangai broq craq hì Sabat.”