4
Hì Pulùch Jah I Hì Catèm
Ta 'bài hì lùch èh,
wang nòi broq hnem cùh waiq Chuaq
jah padèch dìq jaq ha'nhèq,
jah dèch yi ha'nhèq dŏng ca 'bài go.
'Bài jàn dìq tŏc ta aih.
Bàc jàn Diac 'noiq jah lam trùh ta aih, wì doi:
“Beq bèn lam tŏc bôi wang da Chuaq,
trùh ta hnem Boc Plình da Jacôp!
Haq jah hnài bèn trong da Haq
đòiq bèn jah lam ta 'bài trong Haq.”
Ma jah 'màng aih ranenh jah loh enh Siôn,
bàu da Chuaq trùh enh Jê-ru-sa-lem.
Haq ma hadrah ta rìm jàn,
ma hatình ca rìm Diac ma dêh ŏi gùng hangai.
Wì haq jah yŏc chang atèm broq loh pla cai,
yŏc jaoq atèm broq loh haiq;
Diac cô pi dèch chang tajraq hlài ca Diac tau,
wa hadai pi axràm ca bìac tajêh poh hòm.
Rìm ngai jah ha'ngui dèh ti xèm long nho
wa long pŏc cla,
pi i ca cabô broq ca wì yùq crè hòm;
Chuaq i cwìang itai khoi doi 'màng aih.
'Nhac ca rìm jàn dìq lam
tiaq dèh hiniq can kiac cla,
bèn lam tiaq dèh hiniq Chuaq trùh hloi hloi,
Haq Chuaq Boc Plình bèn!
 
Chuaq doi: “Ta hì aih,
Au gop mangai cwê,
wa gop mangai Au ma khoi hnan đac,
mangai ma Au khoi broq ca wì haq mango.
Au yŏc 'bài mangai cwê broq jàn ŏi xrong hlài,
wa mangai ma khoi 'bìq hnan đac broq loh mòiq Diac dêh càn.
Chuaq jah wèq cwìang ta wì haq ta bôi wang Siôn,
enh manàiq trùh hloi hloi.
Mahaq ìh, hnem gòm rap ha'nhèq da 'bài con caiq Chuaq,
bôi go da con cadrì Siôn,
cwìang wèq cwìang calah nèh da ìh jah hlài ta ìh,
aih Taneh Diac da con cadrì Jê-ru-sa-lem.”
 
Mahaq taiq bìac cleq manàiq ìh cachech hmoi 'màng aih?
Ìh ùh i ca bùa 'mòh?
Loq mangai tah bàu ìh khoi cachìt,
dài ìh jìq rawet tìah ca gu cadrì jìq xa-ông?
10 Ô con cadrì Siôn, wìa jìq beq
đòiq jah xa-ông 'màng ca mangai cadrì xa-ông con!
Ma jah 'màng aih ìh ep loh khoi enh phôq
wa lam ŏi ta đùng tamang,
wa ìh jah trùh ta Ba-bi-lôn.
Mahaq ŏi ta aih, ìh jah dèch claih;
ŏi ta aih Chuaq jah rŏt hlài claih khoi
enh tì mangai ma tagit ca ìh.
 
11 Manàiq bàc Diac
gop dabau tajraq hlài ca ìh,
wì doi: “Đòiq ca Siôn loh ca padrùh oq,
mat cla bèn jah ngan hnoq bìac ngèh enh trùh Siôn!
12 Mahaq wì haq ùh 'nì ca manoh hèm Chuaq,
wa ùh loq ca trong da Haq;
ma jah 'màng aih Haq khoi gop wì haq
tìah ca 'bài achaoq 'mau trùh enh nòi xàn len 'mau.
13 'Màng aih ôi con cadrì Siôn,
yòng jôiq len beq!
Ma jah 'màng aih Au broq ca aki ìh loh mem, cachop ìh loh đùng;
ìh jah padit đac bàc jàn,
wa ìh jah dèch am ca Chuaq dahwèq ìh ma yŏc jah jò tajêh,
cùng hang wì haq jàp crŏng taneh.”