Sôq Jàn
Sech Pôn Da Môise Achìh
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech Sôq Jàn khoi jah i hiniq aih taiq khoi jah rèn sôq jàn Is-ra-ên jò wì manhaq ta đùng hawit 38 hanam. Sôq rèn aih khoi i ta 'nat 1 wa 26. Sech Sôq Jàn i achìh hiniq manhaq ta đùng hawit atìq ca wì jah nhàn bàu wêh jao ta Wang Sinai.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Môise joq mangai achìh sech Sôq Jàn. 'Bài 'nat ta Sech Hadròih pachì bìac aih: Loh Enh Aicàp 17:14; 24:4; 34:27. Môise achìh sech Loh Enh Aicàp adroi haq cachìt hanam 1406 A.C.
Bàu Anoi:
Sech Loh Enh Aicàp 'noh bàu pachì trong lam da jàn Is-ra-ên enh Wang Sinai trùh đùng tamang Moap jang ca acang Ca-na-an. Bàu ta sech cô anoi 'noh manoh tajraq hlài wa mamùc mamac da jàn Boc Plình, èh wì 'bìq hadrah baxa. Wì haq 'bìq ta'mòq ep rìh hloi ta wang wê trùh jò cachìt, èh toq con caiq wì haq jah lam hloi mùt ta nòi Boc Plình rùp bàu am ca wì haq. Ta'nhòng rìh ta đùng hawit i mòiq hiniq jah hnoq ro, aih Boc Plình wèq ban wì haq hloi hloi. Ùh xài Haq toq am ca wì dahwèq tôm tàu, mahaq Haq xôq loq waq wa baxŏng tôiq lôi da wì haq yôt yôt.
Rìm 'Nat:
1. Jàn Is-ra-ên ŏi ta Sinai padon lam ta Diac Ca-na-an: 1:1—10:10
2. Enh Sinai trùh Cađê Ba-nê-a: 10:11—12:16
3. Jàn Is-ra-ên ŏi ta Cađê; Wì haq 'bìq clòi clai taiq manoh tablàq da wì haq: 13:1—20:13
4. Enh Cađê trùh đùng tamang Moap: 20:14—22:1
5. Jàn Is-ra-ên ŏi ta đùng tamang Moap; Wì haq ngèh enh mùt blah yŏc Diac Ca-na-an: 22:2—32:42
6. Bìac cleq clài ma 'noiq loh: 33:1—36:13
1
Rèn Sôq Jàn Yàng Baxèm
Hì mòiq khê baiq ma hanam baiq, jàn Is-ra-ên loh khoi ca gùng Aicàp. Chuaq doi ca Môise jang Hnem Traiq Cùh Waiq ta braih càn Sinai: “Ìh phai broq sô achìh hiniq dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên, tiaq dèh xinoi wa tiaq dèh hadròng hadrech da wì haq. Rèn dŏng dìq tang hiniq gu calô, enh 20 hanam dang tŏc, aih 'bài mangai ta jàn Is-ra-ên khoi jah loh nòi tajêh poh. Chôp Arôn phai achìh hiniq wì haq tiaq dèh tang lù. Ta mòiq hadròng hadrech ep i mòiq ngai đòiq jùp đò pì, aih mangai broq gàu da hadròng hadrech haq. Cô 'bài hiniq mangai đòiq jùp pì,
 
hadròng hadrech da Rubên: Ê-li-xu con calô da Sêđêu;
hadròng hadrech da Si-mê-ôn: Sê-lu-mi-ên, con calô da Xu-ri-sa-đai;
hadròng hadrech da Juđa: Nahsôn, con calô da A-mi-na-đap;
hadròng hadrech da I-sa-ca: Nê-tha-nên con calô da Xua;
hadròng hadrech da Xe-bu-lun: Ê-li-ap, con calô da Hêlôn;
10 con xau da Jôsep,
hadròng hadrech da Ep-ra-im: Ê-li-sa-ma, con calô da A-mi-hut;
hadròng hadrech da Ma-na-se: Ga-ma-li-ên, con calô da Pê-đah-xu.
11 hadròng hadrech da Bên-ja-min: A-bi-đan, con calô Ghi-đeo-ni;
12 hadròng hadrech da Đan: A-hi-ê-xe, con calô da A-mi-sa-đai.
13 hadròng hadrech da Ase: Pha-ghi-ên, con calô da Ocran;
14 hadròng hadrech da Gat: Ê-li-a-sap, con calô da Đê-u-ên;
15 hadròng hadrech da Nep-ta-li: A-hi-ra, con calô da Ênan;”
 
16 Aih 'bài mangai jah creo enh 'bài jàn, mangai broq gàu da 'bài hadròng hadrech boc yaq dađeh, aih raq 'bài mangai ma broq cwan lình jàn Is-ra-ên.
17 'Màng aih Arôn wa Môise nhàn yŏc 'bài mangai ma khoi jah ràu hiniq aih, 18 èh hì mòiq, khê baiq wa haq tagop dìq dŏng ca jàn, rèn hiniq tang ngai enh 20 hanam dang tŏc, achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, 19 tiaq troi Chuaq khoi thê Môise. 'Màng aih, haq achìh hiniq wì haq 'mùt ta sô jang nòi braih càn Sinai.
 
20 Con xau Rubên, con calô ramua da Is-ra-ên,
xinoi wì haq tiaq dèh hadròng hadrech 'bài 'bôq rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc. Aih rìm ngai da hadròng hadrech Rubên khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 21 sôq mangai calô wì haq 46.500 ngai.
 
22 Con xau da Si-mê-ôn:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 23 sôq mangai calô wì haq 59.300 ngai.
 
24 Con xau da Gat:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 25 sôq mangai calô wì haq 45.650 ngai.
 
26 Con xau da Juđa:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 27 sôq mangai calô wì haq 74.600 ngai.
 
28 Con xau da I-sa-ca:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 29 sôq mangai calô wì haq 54.400 ngai.
 
30 Con xau da Xe-bu-lun:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 31 sôq mangai calô wì haq 57.400 ngai.
 
32 Con xau Jôsep:
Con xau Ep-ra-im,
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 33 sôq mangai calô wì haq 40.500 ngai.
34 Con xau Ma-na-se:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 35 sôq mangai calô wì haq 32.200 ngai.
 
36 Con xau da Bên-ja-min:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 37 sôq mangai calô wì haq 35.400 ngai.
 
38 Con xau Đan:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 39 sôq mangai calô wì haq 62.700 ngai.
 
40 Con xau da Ase:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 41 sôq mangai calô wì haq 41.500 ngai.
 
42 Con xau da Nep-ta-li:
Achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech da wì haq, rèn tang hiniq dìq dŏng ca 'bài gu calô enh 20 hanam dang tŏc khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 43 sôq mangai calô wì haq 53.400 ngai.
 
44 Aih 'bài mangai Môise wa Arôn khoi rèn pajùm 12 ngai broq gàu da Is-ra-ên achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi hadròng hadrech. 45 'Màng aih èh, dìq dŏng ca mangai ta jàn Is-ra-ên khoi jah 'mùt ta sô tiaq dèh 'bài 'bôq, enh 20 hanam dang tŏc, aih rìm ngai ta jàn Is-ra-ên khoi hlàt loh nòi tajêh poh, 46 dìq sôq mangai calô wì haq 603.550 ngai.
Xinoi Da Lêwi Ùh Achìh Mùt
47 Mahaq mangai Lêwi, tiaq dèh hadròng hadrech boc yaq wì haq, ùh achìh 'mùt pajùm ti 'bài hadròng hadrech ma 'noiq. 48 Ma jah 'màng aih Chuaq khoi doi ca Môise: 49 “Ìh ùh jah achìh 'mùt hadròng hadrech da mangai Lêwi, wa hadai ùh jah rèn wì haq pajùm ti jàn Is-ra-ên. 50 Mahaq phàn 'bài mangai Lêwi, wì phai wèq ngan Hnem Traiq Cùh Waiq wa dìq dŏng ngè bìac ma ŏi ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Mangai Lêwi phai genh 'ràng Hnem Traiq Cùh Waiq wa dìq dŏng ngè bìac ta aih, hadai wèq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq wa traiq dađeh jah đòiq dudan ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 51 Jò leq ep lam 'ràng Hnem Traiq Cùh Waiq, mangai Lêwi phai ti dŏih haq. Jò leq trùh nòi đòiq traiq, èh wì haq pa'nàng hlài. Mangai 'noiq tàng trùh haten phai 'bìq hadrah cachìt. 52 Jàn Is-ra-ên rìm ngai phai đòiq traiq hatiaq tang lù, wa rìm traiq phai đòiq haten dèh ca hla cò hadròng hadrech dađeh. 53 Mahaq mangai Lêwi phai pa'nàng traiq dađeh dudan ca Hnem Traiq Cùh Waiq, đòiq ùh hìaq i can nòih ùc loh ta mangai jàn Is-ra-ên. 'Màng aih, mangai Lêwi phai wèq Hnem Traiq Cùh Waiq.”
54 Jàn Is-ra-ên broq tiaq rìm bìac troi Chuaq khoi thê Môise.