27
Ranenh da Ngè Pachac Am ca Chuaq
Chuaq doi hòm ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò i mangai leq pachac am dađeh ca Chuaq, èh ep am 'bac tiaq sôq 'bac khoi pajaq ca con mangai. Gu calô enh 20 hanam trùh 60 hanam, èh pajaq ca haq 50 hliac 'bac tiaq siêclò da Hnem Traiq Cùh Waiq. Tàng gu cadrì, pajaq ca haq 30 hliac 'bac. Tàng mangai calô enh padam hanam trùh 20 hanam, èh ep pajaq ca haq 20 hliac 'bac, wa 10 siêclò 'bac ca mangai cadrì. Mahaq tàng mangai 'yoh enh mòiq khê trùh padam hanam, èh ep pajaq padam hliac 'bac ca mangai calô wa piq hliac 'bac ca mangai cadrì. Tàng mangai craq enh 60 dang tŏc, ìh ep pajaq 10 padam hliac 'bac ca mangai calô wa 10 hliac 'bac ca mangai gu cadrì. Mahaq tàng mangai ma khoi pachac aih dìq jaq pa, ùh i ca 'bac am tiaq ìh ma khoi pajaq, èh phai 'ràng mangai aih enh ngìa pajàu đòiq pajàu pajaq toq leq; sôq ma ep am tiaq dèh can hlàt da mangai ma pajaq.
“ ‘Tàng mangai leq pachac am mòiq toq ngè aban đòiq broq ngè tadreo ca Chuaq, aih ep waq ca ngè aban hadròih. 10 Mangai aih ùh jah halìh, hadai ùh jah yŏc ma lem thai ca 'mèq, loq yŏc ma 'mèq thai ca ma lem. Tàng haq halìh 'màng aih, èh baiq toq aih dìq wìa ngè hadròih. 11 Mahaq tàng ngè aban ma am, aih ngè aban ùh hreo, ùh jah broq ngè tadreo am ca Chuaq, èh 'ràng ngè aban aih enh ngìa ca pajàu. 12 Èh pajàu aih phai tình ngè aban aih jah toq leq 'bac tiaq ngè aih lem loq 'mèq, hi mac ca pajaq tình 'bac, aih sôq 'bac mangai pachac ep ca'naih. 13 Mahaq tàng mangai aih enh rŏt hlài, èh ep am tam mòiq phàn padam sôq 'bac ma pajàu khoi pajaq.
14 “ ‘Tàng i mangai lah crài loh hadròih dèh hnem am ca Chuaq, èh pajàu ngan 'mèq loq lem đòiq pajaq. Haq ep am dì tiaq 'bac ma pajàu khoi pajaq aih. 15 Mahaq tàng mangai aih enh rŏt hlài dèh hnem, èh ep am tam mòiq phàn padam jaq haq ma khoi pajaq, èh hnem jah hlài mangai aih.
16 “ ‘Tàng mangai leq enh am dèh mòiq phàn đùng taneh ca Chuaq, èh haq ep am pajaq tiaq dèh adrech nhet đòiq rai ta đùng aih. 'Màng aih phai tình 50 hliac 'bac ca 32 lìt adrech 'mau mat. 17 Tàng mangai aih am đùng taneh aih troq jò hanam bùi lem, èh 'bac jaq aih ùh halìh. 18 Mahaq tàng mangai aih am dèh đùng taneh atìq ca hanam bùi lem, èh pajàu phai tình tiaq hanam ma ŏi aih trùh hanam bùi ma atìq đòiq tình ca jaq đùng aih. 'Màng aih, 'bac jaq da đùng taneh aih loh yi 'biaq. 19 Tàng haq khoi am dèh đùng taneh ca Chuaq mahaq enh rŏt hlài, èh haq ep am tam mòiq phàn padam 'bac jaq đòiq đùng aih jah hlài cla haq. 20 Mahaq tàng mangai aih khoi tech hlài đùng aih ca mangai 'noiq, èh haq ùh enh rŏt hlài, 'màng aih haq pi jah rŏt hlài hòm. 21 Jò trùh hanam bùi lem, taneh đùng jah hlài dŏng dìq ca mangai ma tech, mahaq đùng jah wìa hadròih đòiq crài ca Chuaq, èh đùng aih jah wìa cùng hang da pajàu.
22 “ ‘Tàng i mangai leq enh am ca Chuaq đùng taneh haq rŏt, mahaq ùh xài đùng haq jah dèh enh miq baq, 23 èh pajàu dì tiaq bàu haq ma pajaq trùh hanam lem bùi, khoi èh hì aih raq mangai cô phai am sôq 'bac aih tajì dèh ca jaq đùng, ma jah 'màng aih cô đùng khoi đòiq crài ca Chuaq, 24 Trùh hanam bùi lem đùng taneh aih jah hlài ca mangai ma tech aih. 25 Bìac ma pajàu pajaq aih dì tiaq dèh siêclò Nòi Hadròih, mòiq siêclò jaq 20 gêra.
26 “ ‘Mahaq ùh jah i mangai leq am ca Chuaq con ramua ta ngè aban dađeh, 'nhac ca 'bo loq trìu, ma jah 'màng aih con ramua da ngè aban, aih khoi da Chuaq. 27 Tàng aih ngè aban tiaq dèh adrech ùh hreo, mangai aih ep dì tiaq jaq pajàu ma khoi pachì, wa am tam mòiq phàn padam đòiq rŏt hlài ngè aih. Tàng mangai ma am aih ùh rŏt hlài tiaq pajàu ma pajaq cô, èh ep tech ngè aih tiaq haq ma pajaq hlài hòm.
28 “ ‘Mahaq enh gùng ca aih, ngè leq ma khoi jah am ca Chuaq, 'nhac mangai, ngè aban loq taneh đùng da can cadraq, èh ùh 'ràng tech hadai ùh jah rŏt hlài, ma jah 'màng aih ùh kè ca ngè bìac cleq khoi am ca Chuaq dìq jah wìa ca Chuaq.
29 “ ‘Dìq ca mangai ma khoi jah pajaq đòiq cachìt tiaq ranenh, ùh jah rŏt dèch hlài, mahaq mangai aih phai 'bìq jêh đac.
30 “ ‘Dìq dŏng mòiq phàn mòiq jàt dahwèq ma abèq achap, 'nhac ca plì long, loq dahwèq enh taneh đùng, jah dŏng da Chuaq, aih ngè hadròih đòiq crài ca Chuaq. 31 Tàng i mangai leq rŏt hlài ngè leq enh mòiq phàn mòiq jàt dađeh, èh phai am tam mòiq phàn padam. 32 Khoi èh trùh mòiq phàn jàt ca calùh 'bo, trìu mangai ma ban wa khoi rèn tiaq yŏc long dùi patô ma leq ma trùh sôq 10, ma aih hadròih đòiq crài ca Chuaq. 33 Ùh jah ràih ma 'mèq loq lem, hadai ùh jah yŏc ngè ma 'noiq thai ca ngè ma khoi i. Tàng yŏc ngè ma 'noiq thai ca ngè ma khoi i, aih dìq jah dŏng Chuaq, ùh khòh rŏt hlài haq.’ ”
34 Aih bàu ma Chuaq doi ca Môise ta wang Sinai đòiq anoi hlài ca jàn Is-ra-ên.