26
Xôq Ramŏt ca Mangai Loq Dì Tiaq
“ ‘Pì apaq broq 'bài dua 'mù, pùng padì dua 'mù, tùh 'mù, pa'nàng dèh ta gùng jrang xam hmu, loq choh padì hmu broq dua 'mù leq, đòiq bla-op dađeh enh ngìa ca 'mù aih, ma jah Au Chuaq Boc Plình da pì.
“ ‘Pì phai wèq dìq Hì Sabat Au wa loq iu Nòi Hadròih da Au. Au Chuaq da pì.
“ ‘Tàng pì iu tiaq bàu thê Au, wèq cajap bàu thê da Au wa broq tiaq, èh Au jah am mè troq jò, taneh jah loh ca pì dahwèq caq wa long ta đùng jah loh riang loh plì. Joq 'nàng jò blai 'mau jah dùnh trùh jò kech plì nho, jò kech plì nho jah trùh jò rai 'mau mì, pì jah caq panàc wa jah ŏi catèm dèh ta gùng.
“ ‘Au am ca gùng pì can catèm đòiq pì jah cùi ùh hìaq yùq crè. Au hadai jêh cađac 'bài ngè xòc ta rôm ta gùng pì, wa ùh i chang gùm jah cwa ta gùng pì, mahaq pì jah hnan đac wì ma git ca pì. Wì haq jah cro enh 'neq ca chang gùm pì; padam ngai pì jah hnan 100 ngai wì haq. 100 ngai pì jah hnan 10.000 wì haq. Dìq ca mangai git ca pì jah cro enh 'neq ca chang gùm pì.
“ ‘ 'Màng aih Au jah lem manoh ca pì, broq ca pì jah xa-ông tam bàc. Au hadai broq wêh jao ti pì. 10 Pì caq dahwèq mùa adroi 'nhòq dìq dahwèq mùa atìq khoi trùh. 11 Au broq nòi Au ŏi ta 'ne pì, èh manoh Au ùh i jò leq ramòt ca pì loq 'noh đac pì. 12 Au jah lam pajùm ca pì, broq Boc Plình pì, wa pì jah broq jàn Au. 13 Au Chuaq Boc Plình da pì, Haq ma khoi 'nong pì loh khoi enh gùng Aicàp đòiq pì pi hìaq ep broq hapŏng dìch. Au khoi goh cađac long ech ca pì, broq ca pì jah yòng jang.
Hadrah Baxa ca Mangai Ùh Dì Tiaq
14 “ ‘Mahaq tàng pì ùh dì tiaq Au wa ùh broq tiaq bàu thê da Au, 15 tàng pì cađac bàu thê Au wa manoh pì enh tajraq hlài ca bìac ep broq da Au, đòiq pì ùh broq tiaq bàu thê da Au, wa blòq hlài bìac wêh jao Au, 16 èh cô bìac Au jah ca'nìh am ca pì: Au jah ca'nìh am ca pì bìac ramòt dìq ca jaq, aih loh ca ca-ŏc hen, loh ca tacat da'rù, broq ca pì loh ca pònh mat wa loq hŏnh manoh, 'ngwan ca pì rai adrech ma jah 'màng aih mangai git ca pì ma jah caq. 17 Au jah tajraq hlài ca pì, 'màng aih pì 'bìq mangai git ca pì jêh ta'blêq ca pì, èh wì ma git ca pì jah wèq cwìang pì; èh pì jah cadàu mot 'nhac ca ùh i ca mangai hnan tiaq.
18 “ ‘Tàng trùh 'mòi 'màng aih mahaq pì xôq ùh tàng bàu Au, taiq bìac broq tôiq pì, Au baxa pì yi hnao ca aih tapèh yàng. 19 Au jah bahnhung đac manoh loq catèh da padren dêh pì. Au jah broq plình da pì cadoq tìah ca mem, taneh tìah ca đùng. 20 Pì jah 'noh padren 'ngwan, ma jah 'màng aih taneh ùh loh ca pì dahwèq caq, long ùh loh riang, ùh loh plì.
21 “ ‘Tàng pì xôq ùh tàng bàu Au, ùh enh tamàng Au, èh Au taiq tôiq pì, broq baxa pì yi hnao ca aih tapèh yàng. 22 Au thê 'bài ngè ma xòc ta rôm rùp 'bài con caiq pì, jêh đac da pì ngè aban, broq ca sôq jàn yi 'biaq, trong lam pì ùh dai i mangai lam.
23 “ ‘Trùh 'mòi 'màng aih, mahaq pì xôq ùh tawìh hlài ta Au wa xôq enh tajraq hlài ca Au, trùh 'mòi 'màng aih mahaq pì xôq ùh iu bìac baxa da Au, xôq enh tajraq hlài ca Au, 24 èh Au cô tajraq hlài ca pì. Taiq tôiq pì, Au jah baxa yi hnao ca aih tam tapèh yàng hòm. 25 Au jah 'ràng chang gùm ta pì đòiq ca'naih hlài bìac pì blàq wêh jao da Au. Jò pì tagop dabau ta phôq, Au broq can hinìq trùh ta pì, khoi èh am pì ca wì ma git jah ta'blêq ca pì. 26 Jò Au ajèn 'ràng can pangot hrah, 10 ngai gu cadrì pajùm bùh 'benh mòiq tanùh, wì haq càng 'benh aih tang ha'nech ca pì, 'màng aih pì caq ma ùh panàc.
27 “ ‘Trùh 'mòi 'màng aih mahaq pì xôq ùh tàng bàu Au, enh tajraq hlài ca Au, 28 èh Au dìq jaq nòih wa tajraq hlài ca pì, Au taiq tôiq pì ma broq baxa pì yi hnao ca aih tapèh yàng hòm. 29 Èh pì jah caq jam con calô wa con cadrì da pì. 30 Hi khoi Au jah raliang cađac ca'bŏng tadreo ta nòi ha'nhèq da pì, broq ta-ùc cađac dìq ca'bŏng bùh jreo xùa thùm, khoi èh đòiq hanang pì enh 'nhèq ca dìq dua 'mù khoi raliang da pì, taiq manoh Au ramòt ca pì dìq jaq. 31 Au broq ca phôq pì loh ca raliang ralàc, nòi hadròih pì wìa hatenh hatot, èh Au pi nhàn yŏc ngè xua thùm da pì hòm. 32 Au jah broq ca gùng pì loh ca wang wê wang wot, èh mangai ma git ca pì ma ŏi ta gùng aih, hadai loh ca hamàih. 33 Au palac cađac pì ta rìm jàn, khoi èh 'noh chang gùm tiaq ti cloh pì, 'màng aih gùng loh ca ŏi dech, wa phôq pì loh ca raliang ralàc. 34 Jò aih đùng taneh jah padài wa ŏi dech jò pì ŏi ta diac wì ma git ca pì. Jò aih đùng taneh jah padài đòiq jah bùi hùang dìq ca hanam Sabat. 35 Jò đùng taneh ŏi dech, haq jah padài, ma jah 'màng aih jò pì ŏi ŏi dèh ta đùng aih, haq ùh jah padài ta dìq ca hanam Sabat da pì.
36 “ ‘Ŏi i mangai leq ta pì jah rìh, jò pì ŏi ta gùng wì mangai ma git ca pì, Au broq ca manoh wì yùq crè, èh atêh hla taclìh xôq broq ca wì haq cadàu mot, ùh crài cleq ca cadàu mot ca chang gùm, 'nhac ùh i ca mangai wê chang gùm hnan tiaq. 37 Mangai cô cro enh 'nhèq ca mangai tau tìah ca cadàu ca mangai wê chang gùm 'mat, 'nhac ca ùh i ca mangai leq hnan tiaq wì haq, ma jah 'màng aih pì ùh i ca padren đòiq tajraq dèh ca 'bài mangai ma git ca pì. 38 Pì cachìt ta'ne jàn 'noiq, èh gùng da wì ma git ca pì jah lŏn pì. 39 Ta pì tàng i ma leq ma ŏi rìh taiq bìac ngang dù dađeh wa bìac ngang dù boc yaq pì, broq ca pì loh ca ragìq ragôm ta gùng wì.
40 “ ‘Tàng wì haq anoi 'noh dèh bìac ngang dù dađeh wa bìac ngang dù boc yaq dađeh khoi broq, aih tôiq tajraq hlài ca Au, 41 trùh 'mòi Au hadai tajraq ca wì haq, 'ràng wì haq mùt ta taneh mangai ma git ca wì haq. – Mahaq manàiq cô tàng bìac ùh chìuq cat akia ta manoh da wì haq jah wìa paha'neq dađeh waq ca wì haq cađac dèh manoh broq ngang dù, 42 èh Au jah hmàng hlài bìac wêh jao Au ma khoi broq ca Jacôp, ca Isac, ca Ap-ra-ham. Au hmàng hlài ca gùng cô wa hmàng hlài ca taneh gùng wì haq. 43 Taneh ma khoi ŏi dech jah padài dìq ca hanam Sabat, tiaq dèh pàng hanam wì haq ma cađac nòi aih. Jò aih wì haq anoq hlài dèh manoh taiq tôiq lôi dađeh, ma jah 'màng aih wì haq tajraq hlài ca bìac ep broq da Au, wa manoh wì haq ramòt ca bàu thê Au. 44 'Nhac 'màng aih, jò wì haq 'nang ŏi ta gùng mangai ma git ca wì haq, Au hadai ùh cađac wì haq, ùh hìaq ramòt ca wì haq trùh 'mòi raliang cađac wì haq, èh blòq bìac wêh jao Au ma broq ca wì haq, ma jah 'màng aih Au Chuaq Boc Plình da wì haq. 45 Au taiq wì haq, jah hmàng hlài bìac wêh jao Au ma khoi broq ca boc yaq wì haq; Au ma khoi 'ràng wì haq loh khoi enh gùng Aicàp enh ngìa ca jàn 'noiq, đòiq broq Boc Plình da wì haq. Au cô Chuaq.’ ”
46 Aih dìq ca bàu thê, bìac ep broq wa ranenh da Chuaq khoi broq cajap cajình broq loh ta 'ne Haq wa jàn Is-ra-ên, wa khoi anoi ca Môise ta wang Sinai.