25
Hanam Sabat
Chuaq doi ca Môise ta wang Sinai: “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò pì khoi mùt ta gùng Au am ca pì, èh pì phai broq ca taneh gùng aih phai wèq hì Sabat ca Chuaq. Ta tadràu hanam, pì rai 'mau wa tadràu hanam cat palaoq long nho cleq clài, èh gop 'ràng mùt dahwèq aih, mahaq hanam ma tapèh, aih hanam Sabat đòiq padài, aih mòiq Sabat ca Chuaq. Pì ùh khòh rai adrech, hadai ùh khòh cat palaoq wùan nho. Pì ùh khòh gat wa ùh khòh gop 'mau hon đeh hanam padài cô, wa ùh khòh kech wa gop plì nho ta wùan nho ma ùh cat palaoq. Aih mòiq hanam Sabat đòiq taneh padài. Dahwèq leq ma hon đeh enh taneh jò hanam Sabat, aih jah broq dahwèq caq tôm tàu am ca ìh, am ca hapŏng cadrì, hapŏng calô, am ca mangai broq cùng ca pì wa mangai jàn 'noiq ŏi ti pì. Ngè aban da pì wa 'bài ngè rôm ma ŏi ta gùng ji i tôm tàu dahwèq caq.
“ ‘Tapèh hanam pì phai đòiq taneh padài mòiq hanam wa broq 'màng aih trùh hloi 49 hanam. Hì 10, khê tapèh hanam aih, pì phai hlôi kèn enh aki trìu calô jàp ca gùng, aih mòiq hì rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 10 Pì phai lah crài loh hadròih hanam yàng 50, èh anoi hlài bìac ùh hìaq tawac pakènh aih dìq ca jàn ŏi ta gùng aih. Aih hanam bùi ca pì. Mangai leq dìq jah nhàn hlài dèh đùng taneh wa rìm ngai jah hlài dèh ta cadraq. 11 Hanam yàng 50 aih hanam bùi lem ca pì, ùh khòh rai, ùh khòh gat 'mau leq ma hon đeh, hi khoi hadai ùh jah kech plì nho ma ùh i cat palaoq. 12 Aih mòiq hanam bùi lem jah broq hadròih ca pì. Pì jah caq toq dahwèq caq ma hon dèh ta đùng.
13 “ ‘Ta hanam bùi lem cô, rìm ngai phai wìh hlài broq craq ta taneh đùng dađeh.
14 “ ‘Mangai leq tech loq rŏt taneh đùng dèh da bua, phai tình ma troq. 15 Jò rŏt taneh pì phai tình jaq toq leq, tiaq ŏi i toq leq hanam trùh hanam bùi lem aih. Mangai tech hadai phai tình tiaq ŏi i toq leq hanam jah gop dahwèq. 16 Tàng ŏi i bàc hanam, 'bac jaq jah yi bàc, mahaq tàng ŏi i toq 'biaq hanam, 'bac jaq phai yi 'biaq, ma jah 'màng aih cô ranenh tech rŏt dahwèq gat. 17 Apaq broq ùh ta-atoq ca dabau, mahaq phai loq iu crè ca Boc Plình, taiq Au Chuaq, Boc Plình da pì.
18 “ ‘Pì phai broq tiaq bàu thê Au, wèq cajap ranenh Au wa broq tiaq, 'màng aih pì jah ŏi catèm dèh ta gùng, 19 wa taneh jah hon dahwèq ca pì, đòiq pì jah caq panàc wa jah catèm dèh ta gùng. 20 Mahaq tàng pì doi: “Nhèn èh ùh i rai adrech ùh i gat, èh hanam tapèh nhèn yŏc cleq ma caq?” 21 Èh hanam ma tadràu, Au am xôq ramŏt ca pì. Hanam aih pì jah dahwèq tôm ca piq hanam. 22 Hanam rahem, jò pì 'nang rai adrech, pì xôq jah caq dahwèq enh hanam adroi trùh jò jah gat hanam ma hachìn.
Bìac Tech wa Rŏt Hlài Taneh Xôxech
23 “ ‘Taneh ùh jah tech hloi, ma jah 'màng aih taneh, aih taneh da Au. Pì ŏi ti Au tìah ca mangai jàn 'noiq wa mangai ŏi đò. 24 'Màng aih, jò pì rŏt đùng taneh, pì phai broq am ca mangai tech i cwìang rŏt hlài dèh đùng xôxech aih.
25 “ ‘Tàng i mòiq ngai gùng cla loh ca pa, wa tech dèh đùng taneh, èh mangai oh daq haten ca mangai cô khòh rŏt hlài am ca haq taneh xôxech da haq. 26 Tàng mangai ma tech taneh cô pi i ca oh daq đòiq rŏt hlài da haq taneh, mahaq atìq cô èh tàng haq jah i tôm 'bac, haq jah rŏt hlài taneh aih. 27 Mangai aih phai tình sôq hanam pàng jò haq ma tech taneh, khoi èh ca'naih ca mangai rŏt taneh haq 'bac da 'bài hanam ma ŏi hlài, khoi èh yŏc hlài dèh đùng taneh. 28 Mahaq tàng mangai aih khoi ran mahaq ùh jah 'bac đòiq rŏt hlài dèh taneh, èh taneh haq khoi tech phai ŏi ti mangai ma rŏt trùh hanam yàng 50, hanam bùi lem. Mahaq ta hanam 50 aih, taneh jah hlài ca mangai ma tech.
29 “ ‘Tàng cabô tech mòiq hnem ta phôq i pagia dudan, èh haq i cwìang rŏt hlài jò khoi jah mòiq hanam atìq ca haq ma tech. Haq i cwìang rŏt hlài hnem tình pàng jò haq ma tech aih bu mòiq hanam. 30 Mahaq tàng haq ùh rŏt hlài trùh jò ma pajaq mòiq hanam, èh hnem aih jah wìa taneh ŏi hloi ti mangai ma rŏt aih, wa ca xinoi haq hloi hloi. Ta hanam 50, hnem aih xôq jah taneh da mangai ma rŏt aih. 31 Mahaq dìq ca hnem ta plài ma ùh i pagia phai ngan tìah ca đùng taneh. Dìq ca nòi aih èh mangai ma tech jah rŏt hlài hanam bùi lem, wa hnem aih jah hlài ca mangai ma tech.
32 “ ‘Ta 'bài phôq da mangai Lêwi, 'bài hnem da wì haq, 'nhac ca ŏi ta phôq, èh wì haq i cwìang rŏt hlài dèh 'nhac ca jò leq. 33 'Màng aih, đùng taneh leq da mangai Lêwi jah rŏt hlài, wa hnem leq da mangai Lêwi khoi tech, èh trùh hanam 50, hanam bùi lem, aih jah hlài ca mangai Lêwi, ma jah 'màng aih hnem ta phôq da mangai Lêwi aih cùng hang da wì haq 'ne jàn Is-ra-ên. 34 Mahaq dìq ca đùng taneh da mangai Lêwi enh gùng phôq, aih ùh jah tech, ma jah 'màng aih cùng hang hloi hloi da wì haq.
Mangai Pa
35 “ ‘Tàng pì ŏi haten ca 'bài mangai pa, cùng hang da haq ùh tôm đòiq ban dađeh, èh ep jùp haq dìq, 'nhac ca mangai enh jàn 'noiq ŏi đò, waq ca haq jah rìh ŏi ta pì. 36 Jò am mangai 'noiq bòch wai 'bac, apaq bòch 'bac lòi hòm, mahaq pì phai am mangai aih rìh ti pì, taiq pì loq iu crè ca Boc Plình. 37 Jò am mangai aih mùan 'bac, apaq bòch 'bac lòi hòm, wa jò am mangai aih mùan dahwèq caq, apaq bòch hlài. 38 Au cô Chuaq Boc Plình da pì ma khoi dŏih dèch pì loh khoi enh diac Aicàp đòiq am ca pì taneh Ca-na-an, wa broq Boc Plình pì.
39 “ ‘Tàng oh daq ma ŏi haten ca pì loh ca pa, èh ep 'ràng tech dađeh ca pì, apaq thê haq broq tìah ca hapŏng dìch, 40 mahaq phai ngan mangai aih tìah ca mangai broq mùan, loq mangai ŏi đò ti pì, èh haq toq broq bìac trùh hanam lem bùi. 41 Khoi ca aih haq wa con caiq haq pi ŏi hnem ìh hòm, èh wì haq hlài dèh ta hnem nhàn yŏc dèh xôxech boc yaq. 42 Ma jah 'màng aih, wì haq hapŏng Au, Au ma khoi 'ràng loh khoi gùng Aicàp. Ùh khòh tech wì haq tìah ca wì ma tech hapŏng dìch. 43 Pì ùh khòh wèq padit padiang wì haq, mahaq phai iu crè ca Boc Plình pì.
44 “ ‘Pì jah rŏt hapŏng dìch cadrì wa calô enh 'bài jàn ta diac dudan ca pì. 45 Pì hadai jah rŏt 'bài hapŏng con caiq da mangai jàn 'noiq ŏi nòi pì, wa wì haq khoi xa-ông loh ta gùng pì 'nang ŏi. Wì haq jah broq cùng hang ca pì. 46 Pì jah đòiq wì haq broq xôxech ca con xau pì hloi hloi. Wì haq tìah ca mangai hapŏng dìch dìq dèh can rìh. Mahaq phàn oh daq pì jàn Is-ra-ên, èh ùh i ca mangai leq jah dahnen padit padiang.
47 “ ‘Tàng mangai jàn 'noiq, loq mangai tamoi rìh ŏi ti pì, loh ca can padrŏng, wa mangai Is-ra-ên loh ca pa, èh 'ràng tech dađeh ca mangai jàn 'noiq ŏi ta nòi pì, loq tech dađeh ca cadraq jàn 'noiq, 48 atìq ca haq khoi 'ràng tech dađeh, haq xôq jah i cwìang rŏt hlài. Mangai oh daq haq jah rŏt hlài haq, 49 dùch, con calô dùch, loq oh daq ma 'noiq jah rŏt hlài haq, haq hadai jah rŏt hlài dađeh tàng haq tôm tàu 'bac jèn. 50 Mangai aih jah hatình ca mangai ma rŏt haq, enh hanam haq ma tech dađeh trùh hanam bùi lem, cùng ma tech èh jah tình tiaq sôq hanam bàc loq 'biaq. Aih tình tiaq hì cùng baha mangai caq cùng. 51 Tàng ŏi bàc hanam trùh hanam bùi lem, mangai aih ep ca'naih mòiq phàn 'bac ma rŏt hlài dađeh. 52 Tàng toq ŏi toq 'biaq hanam adroi ca hanam bùi lem, èh haq hatình ca mangai ma rŏt aih toq 'biaq 'bac. 53 Mangai enh jàn 'noiq aih phai ngan mangai Is-ra-ên tìah ca mangai ma broq caq cùng rìm hanam. Pì ùh khòh đòiq mangai jàn 'noiq dahnen padit padiang mangai Is-ra-ên.
54 “ ‘Tàng mangai Is-ra-ên 'nhòq jah rŏt hlài jò trùh hanam bùi, 'màng aih haq wa con caiq haq xôq ep ca'naih. 55 Ma jah 'màng aih jàn Is-ra-ên hapŏng da Au ma 'ràng 'noh enh gùng Aicàp. Au Chuaq Boc Plình da pì.