24
Ranenh ca Đen wa 'Benh
Chuaq doi ca Môise: “Ìh phai thê jàn Is-ra-ên 'ràng dàu ma dìq jaq lem khoi padit enh plì ôliu, đòiq broq đen jah cheo hloi hloi. Rìm hì Arôn phai ta'mroq đen aih ta Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq enh gùng ca bai prình ma prình hòm wêh jao, waq ca đen jah cheo hloi hloi enh ngìa ca Chuaq enh xèq trùh xroq. Aih mòiq bàu thê hloi hloi ca xinoi pì. Arôn phai ta'mroq 'bài đen ŏi jang jènh đen broq xam wang, waq ca jah cheo hloi hloi enh ngìa ca Chuaq.
“Èh phai yŏc dàc 'yêh broq 12 toq 'benh mì. Mòiq toq 'benh phai i baiq phàn mòiq jàt êpha dàc. Phai ta'mroq đòiq baiq brong, mòiq brong tadràu toq ta ca'bŏng broq xam wang enh ngìa ca Chuaq. Phai tah nhù hùang ta kenh rìm brong 'benh aih, đòiq broq phàn lè ngè bahmàng jah wìa ngè tadreo xam ùnh atŏc am ca Chuaq. Rìm Hì Sabat haq phai đòiq 'benh cô enh ngìa Chuaq. 'Benh cô wìa mòiq bìac wêh jao hloi hloi am ca jàn Is-ra-ên. Arôn wa 'bài con haq phai caq 'benh aih ta nòi hadròih, ma jah 'màng aih, aih ngè dìq jaq hadròih am ca wì haq enh dìq ngè xam ùnh da Chuaq, aih phàn da haq hloi hloi.”
Ranenh Capoch Đùng Trùh Chuaq
10 I mòiq ngai gu calô, miq haq mangai Is-ra-ên, baq mangai Aicàp, ŏi ti jàn Is-ra-ên. Haq tajêh ca mangai Is-ra-ên ta nòi traiq. 11 Mangai calô aih waiq hanip wa capoch đùng trùh hiniq Chuaq. Wì 'ràng haq ca Môise. (Miq haq hiniq Sê-lô-mi, con cadrì da Đipri hadròng hadrech da Đan.) 12 Wì haq clêh haq ta hnem tù gòm trùh jò leq Chuaq mahno tình 'màng leq.
13 Èh Chuaq doi ca Môise: 14 “ 'Ràng mangai ma loq waiq hanip aih loh enh gùng ca nòi traiq. Dìq ca mangai leq ma i tàng haq capoch đùng trùh Chuaq phai đòiq tì agàu haq. Èh dìq ca jàn phai yŏc hmu tèm haq trùh cachìt. 15 Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Mangai leq waiq hanip Boc Plình, èh haq ep pòq bìac hadrah da tôiq dađeh. 16 Mangai leq capoch đùng trùh hiniq Chuaq phai 'bìq hadrah jêh đac; dìq ca jàn phai jêh haq xam hmu. Mangai jàn 'noiq loq mangai Is-ra-ên, tàng jò leq capoch đùng trùh hiniq Chuaq, èh ep 'bìq hadrah cachìt.
17 “ ‘Mangai leq jêh cachìt mangai, phai 'bìq hadrah cachìt. 18 Mangai leq jêh cachìt ngè aban da mangai 'noiq, phai đèn hlài, aih phai am ngè aban rìh đèn hlài ngè aban cachìt. 19 Mangai leq broq loh habau ca mangai haten hatìa ca dađeh, èh wì broq habau chau ca mangai aih, 20 caxènh đèn caxènh, mat đèn mat, hanenh đèn hanenh, broq habau leq đèn habau aih. 21 'Màng aih, mangai leq broq cachìt ca ngè aban, èh phai đèn hlài. Mahaq mangai leq jêh cachìt ca mòiq ngai leq, èh haq phai 'bìq hadrah cachìt. 22 Pì hadai phai wèq ranenh cô, ùh kè ca mangai jàn 'noiq loq mangai Is-ra-ên, ma jah 'màng aih, Au Chuaq Boc Plình da pì.’ ”
23 'Màng aih Môise anoi hlài ca jàn Is-ra-ên, thê 'ràng mangai ma khoi waiq hanip loh khoi ca traiq tèm hmu haq. 'Màng aih jàn Is-ra-ên broq tiaq troi bàu Chuaq ma khoi thê Môise.