23
'Bài Ranenh da Hì Lè Càn
Chuaq doi hòm ca Môise: “Phai am ca jàn Is-ra-ên bàu tanap 'màng cô: ‘Cô 'bài hì lè khoi pachì da Chuaq ma pì phai broq am ca tagop hadròih.
“ ‘Pì phai broq bìac trom tadràu hì, mahaq hì tapèh, aih Hì Sabat, hì padài. Aih hì tagop hadròih ùh khòh broq mòiq bìac cleq. Aih Hì Sabat da Chuaq. Pì phai tiaq bàu tanap cô ta nòi leq pì ma ŏi.
“ ‘Cô 'bài lè da Chuaq, aih bìac tagop hadròih pì phai anoi hlài trùh hì ma pajaq cô. Trùh hì 14, khê mòiq, jò xèq dadrìch, aih Lè Lam Cwa da Chuaq. Hì 15, khê cô, aih Lè 'Benh Ùh Tah Blo am ca Chuaq. Pì phai caq 'benh ùh tah blo trom tapèh hì. Hì baxèm pì jah i mòiq hì tagop hadròih, hì aih pì ùh jah broq 'nhac ca bìac cleq ta hì aih. Mahaq trom tapèh hì, pì phai am ca Chuaq ngè tadreo dèch atŏc xam ùnh. Hì ma tapèh, aih mòiq hì ta gop hadròih, pì ùh jah broq 'nhac ca bìac cleq ta hì aih.’ ”
Èh Chuaq doi ca Môise: 10 “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò leq pì khoi jah mùt ta gùng Au ma am ca pì, wa khoi jah gat 'mau, èh pì phai 'ràng am ca pajàu achauq 'mau gàu mùa da pì. 11 Hì atìq ca Hì Sabat, pajàu phai yŏc achauq 'mau aih dèch atŏc am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq waq ca pì jah Chuaq nhàn yŏc. 12 Hì ma am achauq 'mau dèch am lam am hlài aih, pì hadai phai am ca Chuaq mòiq toq trìu con calô khoi mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq, đòiq broq ngè tadreo bùh am ca Chuaq. 13 Khoi èh am tam ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, baiq phàn mòiq jàt êpha dàc 'yêh alôn ca dàu, broq ngè tadreo xam ùnh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq wa ngè am xam mòiq phàn pôn hin alac broq lè dèch am dahwèq ôq. 14 Pì ùh jah caq 'benh, loq phi adrenh loq pua neo xam 'mau neo aih adroi ca jò pì 'ràng am ngè tadreo cô am ca Boc Plình dađeh. Cô bàu thê pachì đòiq hloi hloi ca xinoi pì.
15 “ ‘Rèn pàng hì atìq ca Hì Sabat, aih hì 'ràng achauq 'mau dèch am lam am hlài, pì tình tôm tapèh tùang lè. 16 Pì tình padam jàt hì trùh hì atìq ca hì Sabat yàng ma tapèh, èh pì phai dèch am mòiq ngè tadreo xam 'mau mì ma neo ca Chuaq. 17 Pì phai 'ràng dèh enh hnem cla baiq toq 'benh đòiq broq ngè tadreo dèch am lam am hlài; 'benh aih broq xam baiq phàn mòiq jàt dàc 'yêh i blo, aih ngè gàu mùa am ca Chuaq. 18 Hadai phai am hloi ti 'benh aih, tapèh toq trìu con calô bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq, mòiq toq 'bo bu chuai wa baiq toq trìu calô đòiq broq ngè tadreo bùh ca Chuaq. Ngè tadreo bùh xam ùnh cô pajùm ngè tadreo dèch am xam 'mau mì wa broq lè dèch am ngè ôq, aih ngè tadreo am atŏc i hòi xua thùm lem manoh Chuaq. 19 Pì hadai phai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi wa baiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo waiq catèm. 20 Pajàu phai yŏc 'bài ngè tadreo aih, baiq toq 'benh broq xam 'mau gàu mùa, wa baiq toq trìu con đòiq dèch am lam am hlài enh ngìa Chuaq. 'Bài ngè aih jah đòiq crài loh hadròih ca Chuaq am ca pajàu. 21 Hì aih pì phai anoi dìq ca jàn, wì haq phai broq hì aih wìa hì tagop hadròih, pì ùh jah broq 'nhac ca bìac cleq ta hì aih. Aih bàu thê hloi hloi ca xinoi pì, 'nhac ca pì ŏi nòi leq.
22 “ ‘Jò pì gat dèh 'mau ta gùng, apaq gat hreo hrìn, hadai ùh jah tŏch 'bài hadròc ma taclìh hlài, mahaq phai đòiq 'nah aih ca mangai pa wa am ca mangai jàn 'noiq ma ŏi ti pì. Au Chuaq, Boc Plình da pì.’ ”
23 Chuaq doi hòm ca Môise: 24 “Ìh phai anoi ca jàn Is-ra-ên: ‘Hì mòiq khê tapèh, jah i ca pì mòiq hì đòiq padài. Aih mòiq hì tagop hadròih broq lè, yŏc taliaq hlôi đòiq bahmàng ca dađeh. 25 Pì ùh jah broq 'nhac ca bìac cleq ta hì aih, mahaq pì phai dèch am ngè tadreo xam ùnh am ca Chuaq.’ ”
Hì Lè Ngè Tadreo Rŏt Hlài Enh Tôiq
26 Chuaq hadai tanap ca Môise: 27 “Wop hì 10, khê tapèh, aih hì rŏt hlài enh tôiq lôi. Pì jah i mòiq bìac tagop hadròih. Pì phai paha'neq dèh manoh wa broq ngè tadreo xam ùnh dèch atŏc am ca Chuaq. 28 Hì aih ùh khòh broq bìac cleq, ma jah 'màng aih, aih hì rŏt hlài enh tôiq lôi. Trom hì aih pì phai broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi am ca pì enh ngìa Chuaq pì, Boc Plình pì. 29 Trom hì aih mangai leq ùh paha'neq dèh manoh, èh haq phai 'bìq hnan đac khoi dèh ca jàn cla. 30 Mangai leq broq 'nhac ca bìac cleq hì aih, èh Au jêh cađac mangai aih khoi dèh ca jàn cla. 31 Pì ùh khòh broq 'nhac ca bìac cleq. Aih bàu thê hloi hloi ca xinoi pì, 'nhac ca ŏi nòi leq. 32 Aih lè Sabat, mòiq hì padài ca pì. Pì phai paha'neq dèh manoh. Hì hachìn, khê aih, enh xèq hì cô trùh xèq hì da èh, pì phai wèq lè Sabat dađeh.”
33 Chuaq doi hòm ca Môise: 34 “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Hì 15, khê tapèh, pì phai ŏi đò ta hapom tapèh hì đòiq broq Lè caq Hiniang am ca Chuaq. 35 Hì baxèm, phai i mòiq hì ta gop hadròih. Pì ùh jah broq 'nhac ca bìac cleq ta hì aih. 36 Trom tapèh hì, pì phai am ngè tadreo xam ùnh ca Chuaq. Hì rahem, pì phai i mòiq hì ta gop hadròih hòm, wa am ngè tadreo xam ùnh ca Chuaq. Aih mòiq hì tagop hadròih. Pì ùh jah broq 'nhac ca bìac cleq ta hì aih.
37 “ ‘Aih 'bài hì lè càn caiq da Chuaq khoi pachì ma pì phai anoi ca tagop hadròih đòiq broq ngè tadreo xam ùnh atŏc am ca Chuaq – ngè tadreo bùh, ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, ngè tadreo manè apôi, wa broq lè dèch am ngè ôq, ngè leq khoi troq dèh hì aih, 38 enh gùng ca aih, 'bài hì lè Sabat da Chuaq wa 'bài ngè tadreo ma 'noiq, 'bài ngè tadreo khoi pachac am wa ngè to am đeh ca Chuaq.
39 “ ‘Wop hì 15, khê tapèh, jò pì khoi gat 'mau khoi gêh, pì phai broq hiniang da Chuaq trom tapèh hì. Mahaq hì baxèm phai padài wa hì rahem phai padài. 40 Hì baxèm pì phai yŏc hamenh long ma lem lình, acòng rêq wa hamenh cràm hla wa long yùang liu kenh cròng diac, èh pì jah yŏc manoh lem bùi trom tapèh hì enh ngìa Chuaq, Boc Plình da pì. 41 Rìm hanam, trùh khê tapèh, pì phai wèq lè cô ca Chuaq. 'Màng aih trom tapèh hì, aih wìa bàu thê broq hloi hloi ca xinoi pì. 42 Rìm ngai ta jàn Is-ra-ên ma xa-ông ta xinoi Is-ra-ên phai ŏi đò ta hapom tapèh hì, 43 waq ca xinoi pì jah loq, jò Au 'ràng jàn Is-ra-ên loh khoi gùng Aicàp, Au am ca wì ŏi đò ta hapom. Au Chuaq Boc Plình da pì.’ ”
44 'Màng aih, Môise anoi hlài ca jàn Is-ra-ên 'bài hì lè da Chuaq khoi pachì.