22
Chuaq doi hòm ca Môise: “Ìh phai anoi ca Arôn wa 'bài con calô haq: Wì phai ngan broq geo 'bài ngè tadreo hadròih da jàn Is-ra-ên ma am ca Au, waq ca wì haq ùh hìaq broq 'mèq ca hiniq hadròih Au. Au Chuaq Boc Plình da pì.
“Phai doi ca wì: ‘Tàng pajàu leq ta xinoi pì khoi 'bìq amùa, èh trùh haten ca 'bài ngè hadròih jàn Is-ra-ên khoi dèch am ca Au, èh pajàu aih phai hnan đac khoi ca enh ngìa Au. Au Chuaq Boc Plình da pì.
“ ‘Tàng xinoi da Arôn i bình bacùn loq bình làuq, èh ùh jah caq dahwèq caq khoi đòiq crài loh hadròih trùh jò leq haq jah hreo lem. hadai tàng i mangai leq bèq hiniq cleq ma 'bìq hanang đùng troq loq i mangai calô leq loh diac taboc khoi broq amùa, loq troq bèq ngè 'yêh ma rìh moq ta đùng, loq bèq mòiq ngai khoi 'bìq amùa ùh kè ca bìac leq, aih broq ca haq amùa. Mangai leq bèq 'bài ngè aih, èh 'bìq amùa trùh chìu xèq. Haq ùh jah caq dahwèq caq khoi đòiq crài loh hadròih trùh jò khoi hùm ta diac. Atìq ca mat mahì clìh haq jah hreo, khoi èh men jah caq dahwèq caq hadròih, ma jah 'màng aih cô dahwèq caq haq. Xinoi da Arôn ùh khòh caq ngè aban cachìt đeh loq 'bìq baco rôm hich, đòiq ùh hìaq broq ca dađeh ùh hreo. Au Chuaq Boc Plình da pì.
“ ‘ 'Màng aih wì haq phai wèq bàu Au ma tanap, đòiq wì ùh hìaq i tôiq ep cachìt taiq ùh wèq tiaq ranenh Au wa broq bìac hadròih loh amùa. Au Chuaq ma broq ca wì haq wìa hadròih.
10 “ ‘Mangai leq enh gùng ca cadraq pajàu, mangai ŏi đò ta hnem pajàu, loq mangai broq bìac am ca haq, ùh khòh caq dahwèq caq hadròih. 11 Mahaq mangai hapŏng leq ma khoi jah pajàu 'noh 'bac rŏt wa mangai xa-ông ta hnem hapŏng, èh men jah caq ngè caq hadròih. 12 Tàng con cadrì da pajàu yŏc ŏng ma ùh broq pajàu, èh gu cadrì aih ùh jah caq dahwèq caq hadròih am atŏc. 13 Mahaq tàng con cadrì da pajàu wìa hadrô, loq 'bìq ŏng cađac, ùh i ca con, èh hlài ŏi ti baq tìah ca jò haq ŏi 'yoh, èh haq jah caq dahwèq caq da baq haq, mahaq ùh i ca mangai leq enh gùng ca cadraq pajàu khòh caq.
14 “ ‘Tàng mangai leq troq lò caq dahwèq caq hadròih, èh phai đèn hlài ca pajàu cùng haq dàng dahwèq caq hadròih aih, wa ep am tam mòiq phàn padam hòm.p 15 Pajàu ùh jah broq 'mèq ca ngè tadreo da jàn Is-ra-ên ma am atŏc ca Chuaq, 16 tiaq trong am ca mangai caq dahwèq caq hadròih 'màng aih, èh wì haq ep pòq tôiq dađeh ma khoi broq, ma jah 'màng aih, Au Chuaq broq ca dahwèq aih wìa hadròih.’ ”
'Bài Ngè Tadreo Ùh Jah Dèch Am
17 Èh Chuaq doi ca Môise: 18 “Doi ca Arôn, 'bài con calô haq, wa dìq ca jàn Is-ra-ên: ‘Mangai Is-ra-ên leq, loq tamoi 'nang ŏi đò ta wì haq, dèch am ngè tadreo ca Chuaq, 'nhac ca ngè tadreo waiq pachac, loq ngè tadreo cla enh am đeh broq ngè tadreo bùh, 19 mangai aih phai rùp enh calùh, 'bo calô, trìu calô, loq bubi calô ùh i ca teo xìt leq. 20 Pì ùh jah am ngè leq ma i teo xìt, èh ùh jah Chuaq nhàn yŏc. 21 Jò mangai am ca Chuaq mòiq ngè tadreo waiq catèm xam 'bo loq trìu ngè tadreo waiq pachac, loq ngè tadreo cla enh am đeh, ngè tadreo aih phai ùh i ca teo xìt leq. 22 Pì ùh jah am ca Chuaq ngè tadreo leq ùh xau mat, i habau, cwê jènh, pa-êh, rahenh loq rahenh pachòng. Pì ùh jah yŏc ngè aih broq ngè tadreo xam ùnh am atŏc ca Chuaq ta ca'bŏng tadreo. 23 Pì jah rùp mòiq toq 'bo loq trìu i jènh yôh loq jènh đêq đòiq broq ngè tadreo to am đeh, mahaq tàng yŏc 'mat đòiq broq ngè tadreo waiq pachac, èh ngè aih ùh jah Chuaq nhàn yŏc. 24 Pì ùh khòh dèch am ca Chuaq ngè tadreo leq ma 'bìq pràm clêu, pah clêu, loq 'bìq dahich clêu. Pì ùh jah dèch am ngè tadreo 'màng aih ta dìq ca nòi gùng da pì. 25 Mangai Diac 'noiq hadai ùh jah am ca Boc Plình ngè tadreo leq ma 'bìq 'màng aih, taiq khoi i teo i xìt ta chac, èh ngè aih Chuaq ùh nhàn yŏc.’ ”
26 Chuaq doi ca Môise: 27 “Jò 'bo con, trìu con, loq bubi con neo xêh, haq ep ŏi dèh ti miq tapèh hì. Enh hì rahem dang tŏc, jah yŏc haq broq ngè tadreo xam ùnh am ca Chuaq, Chuaq nhàn yŏc. 28 Mahaq 'nhac ca 'bo loq trìu, pì ùh jah pàc haq wa con haq pajùm mòiq hì.
29 “Jò pì dèch am ngè tadreo manè apôi ca Chuaq, èh phai am 'mang leq đòiq ngè tadreo aih jah Chuaq lem manoh nhàn yŏc. 30 Ngè tadreo aih phai caq ta mòiq hì aih. Ùh khòh đòiq trùh xroq èh. Au Chuaq Boc Plình da pì.
31 “ 'Màng aih phai wèq broq tiaq bàu thê da Au. Au Chuaq Boc Plình da pì. 32 Ùh khòh broq 'mèq ca hiniq hadròih Au, ma jah 'màng aih Au phai jah padèch hadròih 'ne jàn Is-ra-ên. Au Chuaq broq ca pì wìa hadròih, 33 ma khoi 'ràng pì loh khoi ca gùng Aicàp đòiq Au broq Boc Plình pì. Au Chuaq Boc Plình da pì.”