21
Bìac Ep Broq Am ca Mangai Pajàu
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca 'bài pajàu, aih 'bài con calô Arôn: ‘Pajàu ùh khòh broq ca dađeh loh ca amùa bèq chac hanang da mangai jàn ma cachìt, enh gùng ca miq baq, con calô, con cadrì wa oh daq calô, hadai enh gùng ca oh daq cadrì ma ŏi xriu 'nhòq i ŏng, èh ìh jah taiq oh daq cadrì aih broq ca dađeh loh ca amùa. Pajàu ùh khòh broq ca dađeh loh amùa taiq oh daq haten, aih mai wa dìq oh daq dèh mai.
“ ‘ 'Bài pajàu ùh khòh coih gàu, got xàc kiang, loq cat dèh chac cla. Wì haq phai rìh hadròih ca Boc Plình da wì haq, ùh khòh broq 'mèq ca hiniq Boc Plình, ma jah 'màng aih wì haq am ca Chuaq 'bài ngè tadreo bùh xam ùnh, aih dahwèq da Boc Plình wì haq, taiq 'màng aih wì haq phai wìa hadròih.
“ ‘Pajàu ùh khòh yŏc mangai tango yŏc 'bac, hadai ùh jah yŏc mangai 'bìq ŏng cađac broq mai, ma jah 'màng aih pajàu khoi đòiq crài wìa hadròih ca Boc Plình dađeh. 'Màng aih pì phai ngan pajàu aih khoi lah crài loh hadròih, taiq haq am ngè tadreo da Boc Plình pì. Haq hadròih ca pì, ma jah 'màng aih Au Chuaq hadròih, Haq ma broq ca pì wìa hadròih.
“ ‘Tàng con cadrì da pajàu broq ca dađeh loh amùa taiq broq mangai tango yŏc 'bac, aih broq camaih ca baq, èh haq phai 'bìq bùh ta ùnh.
10 “ ‘Pajàu ha'nhèq ma yi ha'nhèq dèh oh daq pajàu, khoi jah xùt dàu ta gàu đòiq atŏc broq pajàu wa caxùnh eo hadròih, haq ùh khòh yŏc 'noh calôp gàu loq hich dèh eo, 11 hadai ùh jah trùh haten ca hanang, 'nhac ca hanang da baq loq miq haq, ji ùh jah broq dađeh loh ca amùa, 12 haq hadai ùh khòh loh khoi ca Nòi Hadròih, hadai ùh jah broq 'mèq ca Nòi Hadròih da Boc Plình dađeh, ma jah 'màng aih dàu xùt da Boc Plình xôq ŏi ta gàu haq. Au Chuaq Boc Plình da pì.
13 “ ‘Pajàu phai yŏc mangai cadrì ŏi xriu broq mai. 14 Haq ùh khòh ta'nèp ca mangai cadrì hadrô, mangai cađac ŏng, loq mangai tango yŏc 'bac, mahaq haq phai yŏc mangai cadrì ŏi xriu ta jàn cla, 15 đòiq ùh hìaq broq amùa dèh ca xinoi 'ne jàn cla, ma jah 'màng aih Au Chuaq broq ca haq wìa hadròih.’ ”
16 Chuaq doi ca Môise: 17 “Doi ca Arôn: ‘Ta xinoi ìh pàng cô wa hloi 'nah ta 'nhòng atìq, ùh khòh i mòiq ngai leq ma i teo xìt leq, jah yòng am ngè tadreo ca Boc Plình. 18 Mangai leq ma i teo xìt ùh kènh trùh haten, aih mangai: Ùh xau mat, cwê, lip mùh, loq chac hamac ùh tôm xrôn, 19 tagoh tì, tagoh jènh, 20 cŏc crŏng, mangai đêq dŏi, mat jôq jrê, rahenh loq hriac, padah clêu. 21 Ta xinoi pajàu Arôn, tàng i mangai leq i teo xìt, ùh khòh trùh haten am ngè tadreo xam ùnh ca Chuaq. Taiq haq i teo xìt ta chac, haq ùh kènh trùh haten ca'bŏng tadreo am ngè ca Boc Plình dađeh. 22 Haq jah caq dahwèq am ca Boc Plình haq, xam ngè hadròih wa ngè dìq jaq hadròih, 23 mahaq taiq i ca teo xìt ta chac haq ùh kènh lam haten ca bai prình loq haten ca ca'bŏng bùh jreo xua thùm, taiq haq i ca teo xìt ta chac. 'Màng aih, haq ùh hìaq broq 'mèq Nòi Hadròih Au, ma jah 'màng aih, Au Chuaq broq nòi aih hadròih.’ ”
24 Môise doi bàu 'màng aih ca Arôn wa 'bài con calô Arôn wa dìq ca jàn Is-ra-ên.