20
Hadrah Baxa Taiq Ùh Dì Tiaq Chuaq
Chuaq doi ca Môise: “Ìh hadai phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Tàng i mangai leq ta jàn Is-ra-ên, loq mangai jàn 'noiq ta wì haq, yŏc dèh con caiq cla am đòiq bùh ca kiac Molec, èh mangai aih phai 'bìq jêh đac. Jàn ta gùng aih phai tèm hmu jêh đac haq. Au tajraq hlài ca mangai aih, hnan 'noh haq loh khoi dèh ca jàn cla, taiq haq khoi am dèh con ca kiac Molec, broq ca Nòi Hadròih Au loh ca amùa wa broq 'mèq ca hiniq hadròih Au. Tàng wì jàn gùng aih ca'nhip đac mat jò mangai aih am dèh mòiq toq con ca kiac Molec, wa ùh jêh cađac mangai aih, èh Au cô tajraq hlài ca mangai aih wa cadraq haq, khoi èh hnan đac haq wa mangai leq ma tiaq haq pajùm mòiq manoh ti kiac Molec loh khoi ca jàn cla.
“ ‘Au tajraq hlài ca mangai ma creo ca mahua mangai cachìt, wa mangai anoi ca yiang dù, èh Au tajraq hlài ca mangai aih, hnan haq loh khoi dèh ca jàn cla.
“ ‘ 'Màng aih pì phai broq dađeh lah crài loh hadròih, ma jah 'màng aih Au Chuaq Boc Plình da pì. Pì phai wèq wa broq tiaq bàu thê Au. Au Chuaq ma broq ca pì wìa hadròih.
“ ‘Tàng mangai leq hanip dèh miq baq, èh phai jêh đac, haq khoi hanip dèh miq baq, mahem haq jah ta-ùc hlài ta chac haq.
10 “ ‘Tàng mangai leq broq tôiq tango anang ca mai mangai 'noiq, loq broq tôiq tango anang ca mai mangai haten hatìa ca dađeh, mangai calô wa mangai cadrì aih phai 'bìq jêh đac.
11 “ ‘Tàng mangai leq cùi dèh ti mai baq, aih broq camaih dèh ca baq, èh wa baiq ngai dìq 'bìq jêh đac, taiq wa haq khoi broq tôiq đang ca cachìt.
12 “ ‘Tàng mangai leq cùi dèh ti mai con, èh wa baiq ngai dìq 'bìq hadrah jêh đac, ma jah 'màng aih wa haq khoi broq mòiq bìac 'mèq 'mac. 'Màng aih, wa haq khoi broq tôiq đang ca cachìt.
13 “ ‘Tàng mangai calô cùi ti mangai calô troi ma cùi ti con cadrì, èh wa baiq ngai aih dìq phai 'bìq hadrah jêh đac, ma jah 'màng aih wa haq khoi broq mòiq bìac ramòt. Wa haq khoi broq tôiq đang ca cachìt.
14 “ ‘Tàng i mangai calô leq yŏc miq khoi èh yŏc hloi con da mangai aih broq mai, aih bìac manhài trài. Èh wì piq ngai phai 'bìq bùh dŏng, waq ca pi i bìac manhài trài aih ŏi ti pì.
15 “ ‘Tàng mangai calô cùi ti ngè aban, èh phai hadrah jêh đac mangai calô aih wa hadai jêh đac ngè aban aih.
16 “ ‘Tàng mangai cadrì leq cùi ti ngè aban, èh ep jêh cađac con cadrì aih wa ngè aban, taiq haq wa ngè aban khoi broq tôiq đang ca cachìt.
17 “ ‘Tàng mangai calô cùi ti oh loq daq cadrì cla, loq cùi ti oh loq daq cadrì da baq miq crài, aih bìac manhài trài, èh wa haq phai 'bìq hnan 'noh khoi dèh ca jàn cla. Haq khoi broq manhài trài dèh ca oh daq cla. Haq pòq tôiq dađeh.
18 “ ‘Tàng mangai calô cùi pajùm ti mangai cadrì jò mangai cadrì i mahem, èh wa baiq ngai dìq phai 'bìq hnan 'noh khoi dèh ca jàn cla.
19 “ ‘Apaq cùi ti oh cadrì loq daq cadrì, aih con da miq loq baq dađeh, ma jah 'màng aih broq manhài trài dèh ca hadròng hadrech, èh wa baiq ngai phai pòq dèh tôiq dađeh.
20 “ ‘Tàng mangai calô leq cùi ti mai mìh dađeh, loq mai dùch dađeh, aih haq broq manhài trài dèh ca dùch wa mìh. Wa baiq ngai aih ep pòq wê bìac hadrah baxa taiq tôiq lôi cla, trùh jò wa haq cachìt ùh i con.
21 “ ‘Tàng mangai leq yŏc dèh mai oh loq daq dađeh, aih bìac ramòt. Wa baiq ngai èh ùh i con.
22 “ ‘ 'Màng aih, pì phai wèq wa broq tiaq dìq bàu thê wa 'bài ranenh da Au, waq ca gùng Au ma ajèn pì trùh ŏi, ùh hac 'noh pì. 23 Pì apaq broq tiaq bìac 'mèq 'mac da jàn Au khoi hnan 'noh cađac enh ngìa ca pì. Au ùh lem manoh ca wì haq taiq wì haq broq dìq bìac ramòt aih. 24 Au khoi doi ca pì: Èh pì phai yŏc gùng da jàn aih. Cla Au am ca pì gùng aih đòiq broq xôxech, aih gùng dahwèq caq bàc tìah ca taneh i sùa wa diac xùt. Au Chuaq Boc Plình da pì ma khoi lah crài pì khoi ca dìq tamoi 'noiq.
25 “ ‘ 'Màng aih phai lah crài ngè rìh hreo wa ngè ùh hreo. Apaq broq ca dađeh loh ca 'mèq 'mac taiq ngè aban, taiq chìm, taiq ngè ma 'yêh rìh ta đùng ta go ta crŏng taneh, aih Au khoi hnài pì hadro ngè ùh hreo. 26 Pì phai rìh hadròih enh ngìa ca Au, ma jah 'màng aih, Au Chuaq hadròih. Au khoi ràih pì jah lah crài ca jàn 'noiq đòiq pì wìa jàn Au.
27 “ ‘Jò leq mangai calô loq mangai cadrì broq mangai creo ca mahua mangai cachìt, broq mangai anoi ca yiang dù, èh wì haq phai 'bìq hadrah wa 'bìq tèm hmu jêh đac. Wì haq khoi broq tôiq đang ca cachìt.’ ”