19
Apaq Cùh Waiq Dua 'Mù
Chuaq doi hòm ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Pì phai hadròih, ma jah 'màng aih, Au cô Chuaq Boc Plình da pì, Au hadròih.
“ ‘Rìm ngai ep iu padèch dèh miq baq wa wèq rìm Hì Sabat da Au, Au Chuaq Boc Plình pì.
“ ‘Apaq cùh waiq dua 'mù, hadai ùh jah broq dua 'mù 'bài can kiac, Au Chuaq Boc Plình da pì.
“ ‘Jò pì am ngè tadreo waiq catèm ca Chuaq, phai am tiaq trong troq đòiq Haq nhàn yŏc. Phai caq trom hì ma am aih, wa hì ma atìq; phàn ma ŏi i rah trùh hì piq èh, ep bùh đac. Tàng mangai leq đòiq caq trùh hì piq, aih mòiq bìac đang ca ramòt, èh Chuaq ùh lem manoh. Mangai leq caq ngè tadreo aih, èh pòq wê tôiq ca dađeh, ma jah 'màng aih khoi broq ùh troq ca ngè hadròih da Chuaq. Mangai aih phai 'bìq hnan đac khoi ca jàn dađeh.
“ ‘Jò pì gat dèh 'mau ta gùng cla, apaq gat trùh mùm đùng, hadai apaq tŏch hlài hadròc 'mau ma taclìh. 10 Pì apaq kech plì nho yàng baiq, hadai apaq tŏch plì nho ma hadrùih. Phàn ma aih phai đòiq ca mangai pa wa mangai tamoi. Au Chuaq Boc Plình da pì.
11 “ ‘Pì apaq atùng.
“ ‘Apaq capoch amòng.
“ ‘Apaq padô 'nùt dabau.
12 “ ‘Pì apaq patô hiniq Au đòiq pachac amòng, ma jah 'màng aih broq 'mèq da hiniq Boc Plình dađeh, Au Chuaq Boc Plình da pì.
13 “ ‘Apaq padit padiang mangai haten hatìa ca dađeh, hadai apaq atùng ngè haq.
“ ‘Ùh jah wèq 'bac baha da mangai broq ca ìh trùh hì ma atìq.
14 “ ‘Apaq waiq hanip Mangai clìch don, hadai paq đòiq ngè cleq broq catŏih cro enh ngìa ca mangai ùh xau. Mahaq phai yùq crè ca Boc Plình. Au Chuaq Boc Plình da pì.
15 “ ‘Pì apaq broq bìac ùh ta-atoq ta bìac hadrah. Apaq gen can ca mangai pa hadai apaq padèch mangai padrŏng can, mahaq phai tiaq trong ta-atoq đòiq hadrah mangai haten hatìa ca ìh.
16 “ ‘Apaq capoch 'mèq ca mangai ta jàn dađeh.
“ ‘Apaq broq bìac cleq 'mèq ca mangai haten hatìa. Au Chuaq Boc Plình da pì.
17 “ ‘Apaq i manoh git 'bŏn dèh ca oh daq ta jàn dađeh. Phai anoq hnài mangai haten hatìa dađeh jò haq broq ùh troq, đòiq cla dađeh ùh hìaq pòq tôiq taiq tôiq lôi da haq broq.
18 “ ‘Apaq hatình ca bìac tabroq hlài, loq wèq ta manoh bìac tabroq hlài dèh ca jàn cla, mahaq phai loq waq ca mangai haten hatìa tìah ca cla. Au Chuaq Boc Plình da pì.
19 “ ‘Pì phai wèq bàu thê da Au.
“ ‘Apaq đòiq ca ngè aban crài ca adrech tapòq ca dabau.
“ ‘Apaq rai ta đùng ìh baiq hiniq adrech.
“ ‘Apaq caxùnh eo khoi tenh xam baiq toq brai crài ca dabau.
20 “ ‘Tàng mangai calô leq cùi ŏi dèh ti hapŏng cadrì khoi taprŏi ca mangai 'noiq, ma haq 'nhòq jah rŏt hlài, loq 'nhòq jah ca'naih, èh wa baiq ngai aih dìq 'bìq baxa, mahaq ùh trùh cachìt ma jah 'màng aih, mangai cadrì aih 'nhòq jah ca'naih. 21 Mangai calô aih taiq lôi dađeh haq ep 'ràng mòiq toq trìu calô enh ngìa ca Chuaq jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq broq lè rŏt hlài dèh lôi. 22 Pajàu jah yŏc trìu calô ma broq ngè tadreo rŏt hlài bìac i lôi đòiq broq lè rŏt tôiq lôi hlài da mangai i tôiq enh ngìa ca Chuaq, 'màng aih tôiq haq men jah baxŏng.
23 “ ‘Jò pì khoi mùt ta gùng Ca-na-an apìt long i plì, ùh jah kech caq plì aih adroi ca piq hanam. Phai ngan plì long aih tìah ca ùh kènh caq. Apaq caq plì aih. 24 Mahaq hanam ma pôn, dìq ca plì long aih wìa hadròih, èh phai broq ngè tadreo manè apôi dèch am ca Chuaq đòiq padèch hiniq Haq. 25 Trùh hanam ma padam, pì jah caq plì long aih, waq ca long loh tam plì. Au Chuaq Boc Plình da pì.
26 “ ‘Pì apaq caq ngè leq ma ŏi i mahem.
“ ‘Apaq bòch mangai ngan hada tì, hadai ùh jah tah jo bòch ngan kiac dù.
27 “ ‘Apaq cat xàc dudan ca gàu, hadai ùh jah got xàc mùm.
28 “ ‘Apaq taiq i mangai cachìt ma cat dèh akia. Apaq xam cleq ta chac cla. Au Chuaq Boc Plình da pì.
29 “ ‘Apaq broq amùa ca con cadrì xam bìac wìa mangai tango yŏc 'bac đòiq đùng taneh ùh hìaq bình halùih mangai tango yŏc 'bac wa bìac ngang dù.
30 “ ‘Pì phai wèq dìq Hì Sabat da Au wa iu padèch Nòi Hadròih da Au. Au Chuaq Boc Plình da pì.
31 “ ‘Pì apaq lam bòch mangai ma creo ca mahua mangai cachìt, loq mangai anoi ca yiang dù, ùh jah bòch wì haq, èh yùq taiq wì haq èh pì 'bìq amùa. Au Chuaq Boc Plình da pì.
32 “ ‘Pì phai yòng enh ngìa ca mangai craq đòiq loq iu wì haq, wa loq yùq crè ca Boc Plình pì. Au Chuaq Boc Plình da pì.
33 “ ‘Jò i mangai enh jàn 'noiq lam ŏi ta gùng pì, èh apaq padit padiang. 34 Mangai enh jàn 'noiq lam ŏi ta gùng pì, pì phai ngan wì haq tìah ca wì khoi xa-ông ta gùng pì. Phai loq waq ca wì haq tìah loq waq ca dađeh, ma jah 'màng aih pì hadai khoi lah broq jàn 'noiq ta Diac Aicàp. Au Chuaq Boc Plình da pì.
35 “ ‘Pì ùh jah tình ùh ta-atoq ta bìac wêh, bìac trap loq hèo, loq bìac tình tŏng axong. 36 Maiq càng da pì phai troq joq 'nàng. Ranac tah dahwèq croh đòiq càng, phai troq joq 'nàng, mòiq êpha troq joq 'nàng wa mòiq hin troq joq 'nàng. Au Chuaq Boc Plình da pì, Haq ma khoi ajèn pì loh khoi enh gùng Aicàp.
37 “ ‘ 'Màng aih pì phai wèq cajap broq tiaq dìq ca ranenh wa dìq bàu thê da Au. Au Chuaq Boc Plình da pì.’ ”