3
Mangai Lêwi Broq Pajàu
Cô xinoi da Arôn wa Môise jò Chuaq doi ca Môise ta wang Sinai.
 
Cô hiniq 'bài con calô da Arôn: Nađap, con ramua; èh A-bi-hu, Ê-li-a-xa wa I-tha-ma. Aih 'bài hiniq con Arôn. Wì ma khoi jah xùt dàu đòiq atŏc broq pajàu da Boc Plình. Mahaq, Nađap wa A-bi-hu khoi cachìt enh ngìa ca Chuaq jò wa haq atŏc ùnh crài enh ngìa ca Chuaq ta đùng braih càn Sinai; wa cô ùh i ca con. 'Màng aih, Ê-li-a-xa wa I-tha-ma broq bìac pajàu dèh ti baq, Arôn.
Chuaq doi ca Môise: “Tagop dìq dŏng 'bài hadròng hadrech mangai Lêwi trùh enh ngìa ca pajàu Arôn, đòiq mangai Lêwi patìh ca Arôn. Wì haq jah patìh dìq ca bìac broq da Hnem Traiq Cùh Waiq thai ca Arôn wa thai dìq ca jàn. Hadai phai ngan ta'mroq dìq dŏng ca ngè bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq wa broq rìm bìac thai ca jàn Is-ra-ên ŏi ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 'Màng aih ìh phai am mangai Lêwi ca Arôn wa 'bài con calô haq, ma jah 'màng aih wì haq khoi jah ràih enh mangai jàn Is-ra-ên đòiq am ca Arôn. 10 'Màng aih ìh phai yŏc Arôn wa 'bài con da Arôn, đòiq broq pajàu. Tàng mangai 'noiq leq enh broq bìac cô, haq phai 'bìq hadrah ca jêh đac.”
11 Chuaq doi ca Môise: 12 “Cô, enh ta'ne jàn Is-ra-ên, Au ràih yŏc xinoi Lêwi đòiq thai dìq dŏng con ramua da jàn Is-ra-ên, 'màng aih mangai Lêwi èh da Au. 13 Ma jah 'màng aih dìq ca con calô da jàn Is-ra-ên aih da Au. Calah nèh jò Au ma jêh đac 'bài con ramua ta gùng Aicàp, Au khoi ràih đòiq crài ca Au dìq dŏng con ramua ta jàn Is-ra-ên, aih enh con mangai wa enh ngè aban, wì haq jah Au: ma jah 'màng aih Au Chuaq.”
14 Chuaq doi ca Môise ta braih càn Sinai: 15 “Ìh phai rèn dìq sôq con calô Lêwi, tiaq dèh xinoi wa hadròng hadrech wì haq, èh achìh dŏng dìq hiniq gu calô enh mòiq khê dàng tŏc.” 16 'Màng aih, Môise achìh 'mùt hiniq mangai Lêwi tiaq bàu thê da Chuaq, tìah troi bàu Chuaq ma khoi tanap ca Haq.
17 Cô hiniq tang ngai 'bài con calô da mangai Lêwi:
Getsôn, Kêhat, Mê-ra-ri.
18 Cô hiniq da 'bài con calô Getsôn, tiaq dèh xinoi wì haq:
Lipni wa Si-mê-i.
19 Cô 'bài con calô da Kêhat, tiaq dèh xinoi wì haq:
Amram, Ixha, Hêprôn wa U-xi-ên.
20 Cô 'bài con calô da Mê-ra-ri tiaq dèh xinoi wì haq:
Mahli wa Musi.
 
21 Xinoi da Lipni wa xinoi da Si-mê-i, aih xinoi da Getsôn. 22 'Bài mangai ta xinoi Getsôn jah achìh hiniq, rèn dŏng dìq con calô enh mòiq khê dang tŏc, jah: 7.500 ngai. 23 'Bài xinoi da Getsôn broq traiq pah 'ma mat mahì mùt, enh pah cloh Hnem Traiq Cùh Waiq. 24 Mangai broq gàu da hadròng hadrech Getsôn, aih Ê-li-a-sap, con calô da La-ên. 25 Bìac broq da con xau Getsôn, aih phai ngan ta'mroq dìq ngè bìac 'màng cô: Hnem Traiq Cùh Waiq, traiq, cùa traiq wa bai prình da 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, 26 wa dìq ca bai prình da pagia, bai prình 'mang pagia dudan ca Hnem Traiq Cùh Waiq wa ca'bŏng tadreo, caxi càt padràng wa dìq ca ranac ma nhet.
 
27 Xinoi Amram, xinoi Ix-ha-rit, xinoi Hêprôn wa xinoi U-xi-ên ŏi ti Kêhat, aih 'bài hadròng hadrech da Kêhat. 28 Rèn dŏng dìq 'bài hiniq con calô enh mòiq khê dang tŏc jah: 8.600 ngai. Wì haq ngan ta'mroq nòi hadròih. 29 Xinoi da con xau Kêhat phai đòiq traiq pah 'ma ca mat mahì loh ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 30 Mangai broq gàu da mangai Kêhat, aih Ê-li-sa-phan, con calô da U-xi-ên. 31 Mangai Kêhat ngan ta'mroq hom wêh jao, ca'bŏng, dèch am 'benh hadròih, jènh đen, ca'bŏng tadreo wa dìq ranac da nòi hadròih đòiq waq ca jò cùh waiq, xam dìq ca bìac nhet đòiq patìh. 32 Mangai ma wèq gàu 'bài mangai broq gàu da mangai Lêwi, aih Ê-li-a-xa con calô da pajàu Arôn. Haq wèq ngan dìq ca mangai ma broq bìac ta nòi hadròih.
 
33 Ca xinoi Mahli wa xinoi Musi, aih hadròng hadrech da Mê-ra-ri. 34 Dìq ca mangai da xinoi Mê-ra-ri jah achìh 'mùt ta sô enh mòiq khê dang tŏc jah: 6.200 ngai. 35 Mangai broq gàu da hadròng hadrech Mê-ra-ri, aih Xu-ri-ên, con calô da A-bi-hai, wì haq đòiq traiq pah 'ngeo ca mat mahì loh ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 36 Mangai Mê-ra-ri phai ngan 'bài long ban da Hnem Traiq Cùh Waiq, dìq ca jrang, xèm i calŏih, wa dìq ca cŏt wa caxi càt, 37 xam dìq ca jrang dudan pagia xam dìq calŏih, long cŏc đêq wa caxi càt.
 
38 Môise, Arôn wa dìq con calô haq phai đòiq traiq pah mat mahì loh enh ngìa ca Hnem Traiq Cùh Waiq. Wì haq phai wèq ngan dìq ca bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq thai ca jàn Is-ra-ên. Mahaq mangai 'noiq enh gùng ca mangai Lêwi ma enh broq bìac cô, phai 'bìq hadrah jêh đac.
 
39 Dìq ca mangai Lêwi ma Môise wa Arôn tiaq bàu thê da Chuaq achìh 'mùt ta sô tiaq dèh ca xinoi. Wì haq rèn dìq dŏng ca gu calô enh mòiq khê dang tŏc jah: 22.000 ngai.
Bìac Rŏt Hlài 'Bài Con Ramua
40 Khoi ca aih Chuaq doi ca Môise: “Ìh phai achìh dŏng dìq ca con calô ramua da jàn Is-ra-ên enh mòiq khê dang tŏc, 'mùt ta sô hiniq wì haq. 41 Ìh phai ràih yŏc ca Au mangai Lêwi thai ca 'bài con calô ramua ta jàn Is-ra-ên. Au cô Chuaq. Ìh hadai phai ràih yŏc dìq ngè aban da mangai Lêwi thai ca 'bài ngè aban ramua da jàn Is-ra-ên.”
42 'Màng aih Môise rèn dìq con calô ramua ta jàn Is-ra-ên tiaq troi Chuaq ma khoi thê haq. 43 Dìq ca con calô ramua rèn tang hiniq enh mòiq khê dang tŏc, dìq dŏng jah: 22.273 ngai.
44 Èh Chuaq doi ca Môise: 45 “Ìh phai ràih yŏc 'bài mangai Lêwi thai dŏng dìq ca con calô ramua da jàn Is-ra-ên wa ngè aban da mangai Lêwi thai ca ngè aban da jàn Is-ra-ên. 'Màng aih 'bài mangai Lêwi èh jah Au. Au Chuaq. 46 Phàn ma con ramua da jàn Is-ra-ên yi hnao ca con ramua da mangai Lêwi 273 ngai aih, 47 èh ìh phai yŏc mòiq ngai padam hliac, tiaq dèh siêclò nòi hadròih, mòiq siêclò baiq Gêra, 48 èh am 'bac cô ca Arôn wa 'bài con calô haq, aih 'bac rŏt hlài 'bài con calô ramua.”
49 'Màng aih Môise yŏc 'bac, rŏt hlài 'bài con calô ramua da Is-ra-ên ma yi bàc ca 'bài mangai Lêwi. 50 'Bac Môise yŏc enh con calô ramua da jàn Is-ra-ên, dìq dŏng jah: 1.365 siêclò, tiaq dèh siêclò nòi hadròih. 51 Môise tiaq bàu Chuaq, am 'bac rŏt hlài aih ca Arôn wa 'bài con calô haq tiaq troi bàu thê Chuaq khoi tanap ca Môise.