4
Bìac Mangai Kêhat Phai Broq
Chuaq doi ca Môise wa Arôn: “Rèn dŏng dìq 'bài con calô da xinoi Kêhat, aih hadròng hadrech da Lêwi, tiaq cadraq wa oh daq da wì haq, enh 30 hanam trùh 50 hanam, aih dìq ca wì ma jah broq bìac patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq.
“Cô bìac broq da xinoi Kêhat ta Hnem Traiq Cùh Waiq; wì haq ngan wèq ranac ma dìq jaq hadròih. Jò leq phai lam, Arôn wa 'bài con calô haq phai mùt nòi hadròih, dŏih bai prình ma chê nòi hadròih aih, èh caxop hom wêh jao. Enh 'nhèq ca bai prình, wì haq tù mòiq lòp akia ca nùac, èh enh 'nhèq ca lòp akia aih, tù mòiq lòp bai nhum xenh, hi khoi 'mùt long tanòng đòiq hi tòng.
“Wì haq hadai phai gùp ca'bŏng đòiq 'benh hadròih xam bai nhum xenh, èh đòiq enh 'nhèq ca bai aih dòt, doi chê, cabi, tah alac broq lè dèch am dahwèq ôq; wa 'benh hadròih hloi hloi enh 'nhèq ca ca'bŏng. Wì phai hlèch enh 'nhèq ca ngè aih bai gòh mahem, èh enh 'nhèq ca bai gòh mahem aih, mòiq lòp akia da ca nùac, èh 'mùt long tanòng hi tòng.
“Wì haq phai yŏc bai nhum xenh lom jènh đen, đen, ngè cat tìm đèn, dòt đòiq tah loc đen wa cabi tah dàu đòiq bùh đèn. 10 Enh 'nhèq ca bai xenh aih wì phai lom dìq ngè xam mòiq lòp akia ca nùac, hi khoi đòiq enh 'nhèq ca tanòng đòiq hi tòng lam.
11 “Enh 'nhèq ca ca'bŏng bùh jreo xua thùm broq xam wang, wì haq lom bai xenh wa enh 'nhèq ca lòp bai xenh aih, tù mòiq lòp akia xam ca nùac, hi khoi wì phai 'mùt long tanòng hi tòng.
12 “Wì haq phai yŏc dìq dŏng 'bài ngè ma broq patìh ta nòi hadròih, caxop xam bai nhum xenh, èh lom dìq xam akia ca nùac, hi khoi đòiq enh 'nhèq ca tanòng đòiq hi tòng lam.
13 “Wì phai yŏc đac blo enh ca'bŏng tadreo, khoi èh gùp mòiq lòp bai gòh ngùi jang aih. 14 Enh 'nhèq ca bai gòh ngùi aih, wì phai đòiq dìq ca ranac da ca'bŏng tadreo, aih dòch đòiq tah cachah, achôn piq rang, canoch, wa doi chê. Enh 'nhèq ca aih wì tù mòiq lòp akia xam ca nùac, hi khoi wì 'mùt tanòng đòiq hi tòng.
15 “Atìq ca Arôn wa 'bài con calô haq khoi broq gêh padon nòi hadròih wa dìq ranac hadròih, wa jò wì haq phai lam, èh 'bài con calô da Kêhat phai trùh đòiq tòng 'bài ngè bìac aih, mahaq wì haq ùh jah bèq ngè hadròih aih, đòiq wì ùh hìaq cachìt. Ta Hnem Traiq Cùh Waiq, aih 'bài ngè ma con calô Kêhat phai tòng lam.
16 “Bìac broq da pajàu Ê-li-a-xa con calô Arôn, aih yŏc dàu wa bùh đen, jreo xua thùm, ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, dàu xùt, hadai phai ngan dìq ca Hnem Traiq Cùh Waiq wa dìq ca ranac leq ta nòi hadròih.”
17 Chuaq doi hòm ca Môise wa Arôn: 18 “Apaq đòiq hadròng hadrech Kêhat 'bìq hnan 'noh khoi ca hadròng hadrech Lêwi. 19 Cô bìac phai broq đòiq wèq ban wì haq jò wì mùt Nòi Hadròih: Arôn wa 'bài con calô haq phai mùt ta nòi aih ti wì haq, am ca wì haq tang ngai ngè leq da mangai aih ma tòng. 20 Mahaq wì 'noiq ùh jah mùt nòi aih, 'nhac ca mòiq rahyàc, đòiq ngan ngè hadròih, èh wì haq phai 'bìq cachìt èh.”
Bìac Mangai Getsôn Phai Broq
21 Chuaq doi ca Môise: 22 “Rèn dŏng dìq con calô da xinoi Getsôn, aih hadròng hadrech da Lêwi, tiaq cadraq wa oh daq da wì haq, 23 enh 30 hanam trùh 50 hanam, aih dìq ca wì ma jah broq bìac patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq.
24 “Cô bìac broq da xinoi Getsôn: 25 Wì haq phai tòng bai prình da Hnem Traiq Cùh Waiq, dìq ca Hnem Traiq Cùh Waiq, xam akia ca nùac ma po cùa hnem wa bai prình 'mang hnem, 26 bai prình dudan ca pagia, bai prình 'mang pagia dudan ca Hnem Traiq Cùh Waiq wa ca'bŏng tadreo, caxi ma càt wa dìq ranac ma 'noiq. 'Bài mangai ma ŏi ta hadròng hadrech Getsôn phai ngan wèq bìac cô. 27 Dìq dŏng bìac broq da con xau Getsôn, bìac cleq wì haq phai tòng 'ràng, wì haq broq dìq tiaq bàu thê da Arôn wa 'bài con calô Arôn patô. Arôn phai jao ca wì haq ngan wèq ngè bìac cleq wì haq ma tòng 'ràng. 28 Ta Hnem Traiq Cùh Waiq, aih bìac broq da xinoi con xau Getsôn. Wì haq phai wèq dađeh enh 'neq ca mangai wèq cwìang wì haq, aih I-tha-ma con calô pajàu Arôn.
Bìac Mangai Mê-ra-ri Phai Broq
29 “Ìh phai rèn wa achìh hiniq 'bài con xau Mê-ra-ri tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech wì haq, 30 enh 30 hanam trùh 50 hanam, aih dìq ca mangai jah broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 31 Wì haq phai ngan wèq wa tòng 'ràng dìq ca long ban da Hnem Traiq Cùh Waiq, 'bài long pan, jrang wa xèm jrang i calŏih, 32 dìq ca jrang dudan ca pagia wa xèm jrang i calŏih, cŏt, caxi ma càt wa dìq ca ranac wa ngè cleq ma nhet broq bìac aih. Pì phai achìh hiniq rìm tàng ngai phai loq mangai leq tòng ngè leq đòiq ro rang. 33 Aih bìac broq da xinoi Mê-ra-ri ta Hnem Traiq Cùh Waiq, tiaq bìac patìh da wì haq enh 'neq ca I-tha-ma con calô pajàu Arôn, mangai wèq cwìang wì haq.”
34 'Màng aih Môise, Arôn wa 'bài mangai broq gàu da jàn, achìh 'mùt ta sô 'bài con xau Kêhat, tiaq dèh ca xinoi wa hadròng hadrech wì haq, 35 enh 30 trùh 50 hanam, aih dìq ca mangai jah broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 36 'Bài mangai ma achìh 'mùt ta sô, tiaq dèh ca xinoi wì haq dìq dŏng jah: 2.750 ngai. 37 Aih dìq dŏng mangai da xinoi Kêhat ma Môise wa Arôn khoi rèn 'mùt ta sô đòiq broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq, tiaq bàu Chuaq khoi thê Môise.
38 Con xau da Getsôn ma khoi rèn achìh 'mùt ta sô, tiaq dèh ca xinoi wa haq hadròng hadrech wì haq, 39 enh 30 hanam trùh 50 hanam, aih dìq dŏng mangai ma jah broq bìac patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 40 Dìq sôq jah: 2.630 ngai. 41 Aih 'bài mangai xinoi con xau da Getsôn khoi achìh 'mùt ta sô. Dìq ca mangai aih broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq Môise wa Arôn achìh 'mùt ta sô tiaq bàu thê da Chuaq.
42 Con xau da Mê-ra-ri ma khoi rèn achìh 'mùt ta sô, tiaq dèh ca xinoi wa haq hadròng hadrech wì haq, 43 enh 30 hanam trùh 50 hanam, aih dìq dŏng 'bài mangai khoi jah broq bìac patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 44 Dìq dŏng jah: 3.200 ngai. 45 Aih dìq dŏng mangai da xinoi Mê-ra-ri ma Môise wa Arôn khoi rèn 'mùt ta sô đòiq broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq, tiaq bàu Chuaq khoi thê Môise.
46 Dìq dŏng ca mangai Lêwi ma Môise, Arôn, wa mangai broq gàu da jàn Is-ra-ên rèn achìh 'mùt ta sô, tiaq dèh xinoi wa hadròng hadrech wì haq, 47 enh 30 hanam trùh 50 hanam, aih 'bài mangai jah broq bìac patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 48 Dìq dŏng con calô aih jah: 8.500 ngai. 49 Wì achìh 'mùt ta sô mangai Lêwi tiaq bàu thê da Chuaq khoi anoi ca Môise, ta'mroq ca tàng ngai tiaq bìac patìh loq tòng 'ràng.
Wì haq khoi jah rèn achìh 'mùt ta sô tiaq bàu thê Chuaq khoi tanap ca Môise.