5
Ranenh da Bìac Amùa
Chuaq doi ca Môise: “Thê jàn Is-ra-ên hnan loh dŏng dìq 'bài mangai bacùn, mangai i diac bình loh enh chac wa 'bài mangai khoi bèq hanang cachìt loh khoi enh traiq jàn. Ùh kè ca gu cadrì loq gu calô, pì phai hnan 'noh dŏng enh gùng ca traiq jàn waq ca wì haq ùh hìaq broq amùa ca traiq, taiq aih nòi Au ŏi.” Jàn Is-ra-ên broq tiaq 'màng aih. Wì hnan 'noh dìq ca wì aih loh khoi ca traiq jàn, tiaq troi bàu Chuaq khoi doi ca Môise.
Ranenh ca Bìac Đèn Hlài
Chuaq doi ca Môise: “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: Tàng jò leq i mangai calô loq mangai cadrì broq tôiq leq ca mangai 'noiq, tajraq hlài ca ranenh da Chuaq, èh mangai aih phai pa'noh tôiq haq ma khoi broq, khoi èh ca'naih hlài ngè tôm đòiq đèn hlài, èh am tam mòiq phàn padam jaq ngè aih, khoi èh jao hlài ca mangai haq ma khoi broq tôiq aih. Mahaq tàng mangai ma jah nhàn ngè aih khoi cachìt, hadai ùh i ca oh daq leq đòiq nhàn yŏc hlài ngè aih, èh ngè aih hlài ta Chuaq, aih hlài ta pajàu, enh gùng ca trìu calô, đòiq ca pajàu broq ngè tadreo rŏt dèch hlài tôiq lôi mangai aih ma khoi broq. Dìq ca ngè khoi đòiq crài loh hadròih da jàn Is-ra-ên am ca pajàu, aih hadai ngè da pajàu. 10 'Màng aih, ngè đòiq crài hadròih ma rìm ngai am ca pajàu aih jah dŏng pajàu.”
Ranenh da Bìac Tarènh
11 Chuaq doi ca Môise: 12 “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Tàng i mangai cadrì leq tango, 13 mahaq bìac aih haq cadoc hlèp, ùh i ca mangai hnoq, hadai ùh i ca mangai leq jah rùp jò haq ma tango aih, 14 èh tàng ŏng mangai cadrì cô ti ùac loh ca tarènh taiq mai ùh wèq dèh bàu pachac, loq ŏng mangai cadrì cô ti ùac loh ca tarènh 'nhac ca mai haq khoi wèq dèh bàu pachac, 15 èh mangai ŏng cô phai ajèn dèh mai trùh enh ngìa ca pajàu, hadai phai wê mòiq phàn mòiq jàt êpha dàc 'mau mat, ùh ùc dàu, wa hadai ùh jah tah nhù hùang enh 'nhèq, taiq aih bìac dèch am da bìac tarènh ngè dèch am đòiq bahmàng hlài bìac tôiq lôi ma khoi broq.
16 “ ‘Pajàu phai 'ràng mangai cadrì aih enh ngìa ca Chuaq, 17 hi khoi pajàu phai yŏc diac hadròih ùc ta cabi xam taneh, èh acom blo taneh ta Hnem Traiq Cùh Waiq tah ta diac. 18 Pajàu phai thê mangai cadrì yòng enh ngìa ca Chuaq, ca'naih xàc da haq, đòiq ngè dèch am xam 'mau mì da bìac hmàng ta tì haq, aih ngè dèch am xam 'mau mì da bìac tarènh. Pajàu phai wê cabi diac xang waiq hanip ta tì. 19 Pajàu phai thê mangai cadrì aih pachac, khoi èh doi ca haq: “Tàng ìh ùh i cùi ti mangai gu calô leq enh gùng ca ŏng ìh, èh au waiq ìh ùh hìaq chìuq ca bìac hanip cleq da bìac diac xang waiq hanip cô, 20 mahaq tàng enh gùng ca ŏng ìh, ìh khoi caq ŏi ti mangai ma 'noiq, aih khoi broq tôiq tango anang, 21 waiq xìn Chuaq broq ca ìh wìa bìac hanip wa bàu hatò ta'ne dèh jàn cla, broq ca cataih ìh loh ragìq wa cliac ìh loh ca bôq. 22 Taiq diac xang ma wìa bìac hanip jah chiu mùt ta cliac broq cliac loh ca êh wa cataih loh ca ragìq.”
“ ‘Mangai cadrì aih phai doi: “Amen, Amen.”
23 “ ‘Khoi ca aih pajàu phai achìh dìq bàu hanip cô ta mòiq capiac akia, èh yŏc diac hi 'nheo dìq bàu hanip aih loh ta diac xang. 24 Pajàu phai thê mangai cadrì cô ôq diac xang waiq hanip, đòiq diac xang hanip mùt chac haq, broq ca haq jìq hiang ta cliac. 25 Pajàu phai yŏc ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, aih ngè tadreo ca bìac tarènh enh tì haq, am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq, èh 'ràng ca ca'bŏng tadreo, 26 èh yŏc mòiq cadop tì ngè am da 'mau mì đòiq bahmàng hlài aih, bùh ta ca'bŏng tadreo, hi khoi thê mangai cadrì aih ôq diac xang. 27 'Màng aih jò leq pajàu thê haq ôq diac xang aih, tàng joq haq khoi tango anang wa ùh wèq bàu pachac dèh ca ŏng, èh diac xang waiq hanip aih mùt ta chac haq broq ca cliac haq loh ca caiq, cataih haq ragìq wa mangai cadrì cô wìa mangai 'bìq hanip ta'ne jàn. 28 Mahaq tàng mangai cadrì cô ùh i broq tôiq tango anang, èh haq ùh hìaq 'bìq mòiq bìac cleq, haq jah xa-ông con.
29 “ ‘Aih ranenh da bìac tarènh: Jò mangai cadrì ŏi dèh ti ŏng mahaq broq tôiq tango anang ca mangai 'noiq, 30 loq jò leq manoh tarènh da ŏng haq tarènh dèh ca mai, èh haq phai 'ràng dèh mai enh ngìa ca Chuaq, hi khoi pajàu phai broq dìq dŏng ca bìac hnài ŏi ta ranenh cô ca mangai aih. 31 Mangai ŏng èh ùh i ca tôiq cleq, mangai mai èh ma ep pòq wê dèh tôiq haq ma khoi broq tàng i.’ ”