6
Ranenh ca Mangai Na-xi-rê
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò mangai cadrì loq mangai calô khoi waiq pachac đòiq wìa mangai Na-xi-rê khoi hùaq am dađeh ca Chuaq, ep wèq dađeh ùh jah ôq alac wa ngè cleq ôq ma loq bu, hadai ùh khòh ôq diac jòq broq xam alac loq cadroh, èh hadai ùh jah ôq diac plì nho, caq plì nho ŏi rìh, loq plì nho croh. Adrình ca jò haq pachac hùaq am dađeh aih, ùh jah caq ôq cleq enh long nho ji ùh caq clong loq ca'nhah haq.
“ ‘Adrình ca jò haq pachac hùaq Na-xi-rê dađeh, ùh jah pŏt dèh xàc, taiq haq jah hadròih wa khoi lah crài dađeh am ca Chuaq. Haq phai đòiq xàc hon yôh trùh jò bìac pachac haq ma hùaq am dađeh ca Chuaq khoi gêh.
“ ‘Adrình ca jò haq pachac hùaq am dađeh ca Chuaq, haq ùh jah trùh haten ca mangai cachìt. 'Nhac ca mangai cachìt aih miq baq loq oh daq, haq ùh jah lam haten mangai cachìt, èh broq ca dađeh amùa. Ma jah 'màng aih teo patô bìac pachac hùaq am dađeh ca Chuaq xôq ŏi jang gàu haq. Adrình ca jò haq lah dađeh crài wìa hadròih ca Chuaq, haq ep tiaq ranenh 'màng aih.
“ ‘Tàng i mangai leq cachìt cachaiq haten ca haq, broq amùa gàu haq, èh atìq ca aih tapèh hì haq phai coih xàc gàu, 'màng aih haq jah lem hreo, aih hì tapèh. 10 Trùh hì rahem, haq phai 'ràng baiq toq trù hnem loq baiq toq trù gùng ca pajàu jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. 11 Pajàu phai yŏc mòiq toq đòiq broq lè rŏt dèch hlài enh tôiq lôi, mòiq toq đòiq broq ngè tadreo bùh, đòiq rŏt hlài enh tôiq lôi da mangai ma khoi 'bìq ngè cachìt broq amùa aih. Wop hì aih mangai aih phai lah crài dèh gàu loh hadròih waq dèh xàc jah yôh hlài tiaq bàu pachac haq. 12 'Màng aih èh, haq phai lah crài ca dađeh loh hadròih ca Chuaq dìq ca jò 'nah ta atìq cô èh haq pachac broq mangai Na-xi-rê, taiq dìq ca jò 'nah ta adroi pi jah tình hòm, ma jah 'màng aih haq khoi 'bìq ngè cachìt broq amùa. Khoi ca aih haq ep 'ràng mòiq toq trìu con calô mòiq hanam đòiq broq ngè rŏt hlài dađeh.
13 “ ‘Cô ranenh ca mangai Na-xi-rê: Jò leq hì haq ma pachac hùaq am dađeh broq mangai Na-xi-rê khoi gêh, haq phai 'ràng ngè am jang Hnem Traiq Cùh Waiq. 14 Haq phai atŏc ngè am ca Chuaq, mòiq toq trìu con calô mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq, broq ngè tadreo bùh, wa mòiq toq trìu con cadrì mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq, broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, wa mòiq toq trìu calô ùh i ca teo xìt leq, broq ngè tadreo waiq catèm, 15 wa mòiq rô 'benh ùh tah blo broq xam dàc 'yêh 'benh 'yoh tah dàu, 'benh ratang ùh tah blo xùt dàu. Hadai i ngè tadreo dèch am xam 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq broq tiaq dìq lè 'mat.
16 “ ‘Pajàu phai 'ràng 'bài ngè tadreo cô trùh enh ngìa ca Chuaq, khoi èh am ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi wa ngè tadreo bùh da haq. 17 Enh gùng ca rô 'benh ùh tah blo, haq phai am hloi trìu calô đòiq broq ngè am da waiq catèm ca Chuaq, i ngè tadreo dèch am xam 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq da haq.
18 “ ‘Jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq mangai Na-xi-rê phai coih dèh xàc gàu, èh yŏc xàc tah ta ùnh enh 'neq ca ngè am da bìac waiq catèm.
19 “ ‘Atìq ca mangai Na-xi-rê coih xàc gàu, pajàu phai yŏc plêh jam ma khoi chìn da trìu calô, mòiq toq 'benh 'yoh ùh i ca blo ta rô, mòiq toq 'benh ratang ùh i ca blo đòiq ta baiq apah gêh tì mangai aih, 20 hi khoi pajàu phai am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq. Ngè aih wìa mòiq ngè hadròih am lam am hlài pajùm rada wa cataih am atŏc. Khoi ca aih mangai Na-xi-rê jah ôq alac.
21 “ ‘Aih ranenh ca mangai Na-xi-rê khoi hùaq pachac am atŏc dahwèq ca Chuaq, enh gùng ca aih ngè dèch am ma 'noiq aih tiaq bàu hùaq pachac am tam ngè cleq enh jò baxèm, èh hadai phai broq troq troi 'màng aih.’ ”
Bàu Waiq Xôq da Arôn
22 Chuaq doi ca Môise. 23 “Ìh phai doi ca Arôn wa 'bài con calô haq: ‘Pì ep waiq xôq ca jàn Is-ra-ên 'màng cô:
24 “ ‘ “Waiq xìn Chuaq am xôq ca pì
wa wèq ban pì.
25 Waiq xìn Chuaq, am can 'ngah enh hadrò Haq broq 'ngah ca pì
wa am xôq ramŏt ca pì.
26 Waiq xìn Chuaq hmàng trùh pì
wa am can catèm ca pì.” ’
27 “Wì haq phai canòm ca hiniq Au, waiq xôq ca jàn Is-ra-ên 'màng aih, èh Au cô jah am xôq ramŏt ca jàn aih.”