7
Ngè Tadreo da Wì Broq Craq
Jò Môise khoi broq gêh Hnem Traiq Cùh Waiq wa khoi xùt dàu đòiq crài hadròih dìq dŏng ngè da Hnem Traiq Cùh Waiq, haq xùt dàu ca'bŏng tadreo wa dìq ca ranac da ca'bŏng tadreo. Èh 'bài mangai broq gàu da jàn Is-ra-ên, aih wì ma broq gàu da 'bài hadròng hadrech ma wèq cwìang achìh 'mùt hiniq jàn ta sô, dìq 'ràng dèch am ngè tadreo. 'Màng aih 'bài mangai broq gàu 'ràng ngè tadreo dađeh enh ngìa ca Chuaq, tah ta tadràu toq xê 'bo wa 12 toq 'bo calô dùng xê. Mòiq xê 'bo aih da baiq ngai mangai broq gàu, èh mòiq ngai am mòiq toq 'bo calô. Wì haq am ngè tadreo aih enh ngìa ca Hnem Traiq Cùh Waiq.
Chuaq doi ca Môise: “Ìh phai yŏc dìq ngè da 'bài mangai cô beq, am ca 'bài mangai Lêwi đòiq waq jò 'nong Hnem Traiq Cùh Waiq. Aih am ca rìm tàng ngai tiaq bìac patìh da wì haq.”
'Màng aih Môise yŏc 'bài xê 'bo wa 'bo calô am ca 'bài mangai Lêwi. Môise am ca con xau Getsôn baiq toq xê 'bo wa pôn toq 'bo calô, tiaq dèh bìac patìh da wì haq, wa jao ca con xau Mê-ra-ri pôn toq xê 'bo wa rahem toq 'bo calô, tiaq dèh bìac patìh da wì haq. I-tha-ma con calô pajàu Arôn broq mangai wèq. Mahaq Môise ùh am ca con xau Kêhat, ma jah 'màng aih wì haq broq patìh bìac ngè hadròih ma wì haq phai genh ti plêh.
10 Jò ca'bŏng tadreo khoi jah xùt dàu, 'bài craq jàn am ngè tadreo enh ngìa ca'bŏng tadreo đòiq broq gêh bìac lè dèch am ca'bŏng tadreo. 11 Chuaq doi ca Môise: “ 'Bài craq jàn, mòiq ngai mòiq hì, phai 'ràng dèh ngè tadreo đòiq broq gêh bìac lè dèch am ca'bŏng tadreo.”
 
12 Mangai ma am ngè tadreo hì baxèm, aih Nahsôn, con calô da A-mi-na-đap, tiaq dèh hadròng hadrech Juđa.
13 Ngè tadreo da haq, aih mòiq toq dòt broq xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê trap 800 gm tiaq can trap nòi hadròih. Baiq toq aih dìq tah dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 14 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 15 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô, mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo bùh, 16 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 17 baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam đòiq broq ngè am waiq catèm. Aih ngè dèch am da Nahsôn, con calô da A-mi-na-đap.
 
18 Hì ma baiq Nê-tha-nên, con calô da Xua, craq jàn I-sa-ca dèch am ngè dađeh.
19 Haq am mòiq toq dòt 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih wa baiq toq aih dìq tah dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 20 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 21 mòiq toq 'bo calô, mòiq toq trìu con calô mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo bùh, 22 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 23 èh ngè dèch am da bìac waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô, padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Nê-tha-nên con calô Xua.
 
24 Hì ma piq, mangai broq gàu da con xau Xe-bu-lun, aih Ê-li-ap con calô da Hêlôn.
25 Ngè tadreo da haq mòiq toq dòt broq xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih, wa baiq toq aih dìq tah dàc 'yêh i dàu, đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 26 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 27 mòiq toq 'bo con calô bu chuai, mòiq toq trìu calô, mòiq toq trìu con calô mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo bùh, 28 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 29 èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq con trìu bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Ê-li-ap con calô da Hêlôn.
 
30 Hì pôn trùh mangai broq gàu da con xau Rubên, aih Ê-li-xu con calô Sêđêu.
31 Ngè da haq, aih mòiq toq dòt xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq can trap nòi hadròih, wa baiq toq aih dìq bình dàc 'yêh i dàu, đòiq broq ngè am da 'mau mì, baiq toq aih dìq bình dàc 'yêh i dàu, đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 32 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 33 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô, wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo bùh, 34 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 35 khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô, padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Ê-li-xu con calô da Sêđêu.
 
36 Hì padam trùh mangai broq gàu da con xau Si-mê-ôn, aih Sê-lu-mi-ên, con calô Xu-ri-sa-đai.
37 Ngè am da haq mòiq toq dòt 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq toq ngè aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 38 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 39 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, broq ngè tadreo bùh, 40 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 41 Khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Sê-lu-mi-ên con calô da Xu-ri-sa-đai.
 
42 Hì tadràu trùh mangai broq gàu da con xau Gat, aih Ê-li-a-sap, con calô Đê-u-ên.
43 Ngè da haq, aih mòiq toq dòt xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq toq aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 44 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 45 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô, mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo bùh, 46 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 47 Khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô, wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Ê-li-a-sap con calô Đê-u-ên.
 
48 Hì ma tapèh trùh mangai broq gàu da con xau Ep-ra-im, aih Ê-li-sa-ma con calô da A-mi-hut.
49 Ngè dèch am da haq, aih mòiq toq dòt xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq ngè aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 50 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 51 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo bùh, 52 mòiq toq bubi calô đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi, 53 èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô, wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Ê-li-sa-ma con calô da A-mi-hut.
 
54 Hì rahem trùh mangai broq gàu da con xau Ma-na-se, aih Ga-ma-li-ên con calô da Pê-đah-xu.
55 Ngè dèch am da haq mòiq toq dòt xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq ngè aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 56 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 57 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, đòiq broq ngè tadreo bùh, 58 mòiq toq bubi đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 59 Khoi èh ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Ga-ma-li-ên con calô da Pê-đah-xu.
 
60 Hì hachìn trùh mangai broq gàu da con xau Bên-ja-min, aih A-bi-đan con calô da Ghi-đeo-ni.
61 Ngè dèch am da haq, aih mòiq toq dòt xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh siêclò nòi hadròih. Baiq ngè aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 62 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm tah bình jreo xua thùm, 63 mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo bùh, 64 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 65 Khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih, baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da A-bi-đan con calô da Ghi-đeo-ni.
 
66 Hì 10 trùh mangai broq gàu da con xau Đan, aih A-hi-ê-xe con calô da A-mi-sa-đai.
67 Ngè dèch am da haq, aih mòiq toq dòt xam 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq ngè aih bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 68 Mòiq toq doi chrŏng xam wang 110 gm tah bình jreo xua thùm. 69 Mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo bùh, 70 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 71 Khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq con trìu, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da A-hi-ê-xe, con calô A-mi-sa-đai.
 
72 Hì 11 trùh mangai broq gàu da con xau Ase, aih Pha-ghi-ên con calô da Ocran.
73 Ngè dèch am da haq, aih mòiq toq dòt 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq ngè aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 74 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 75 mòiq toq 'bo calô, mòiq toq trìu calô, wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo bùh, 76 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 77 Khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da Pha-ghi-ên con calô Ocran.
 
78 Hì 12 trùh mangai broq gàu da con xau Nep-ta-li, aih A-hi-ra con calô da Ênan.
79 Ngè dèch am da haq, aih mòiq toq dòt 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm tiaq dèh can trap nòi hadròih. Baiq ngè aih dìq bình dàc 'yêh i dàu đòiq broq ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, 80 mòiq toq doi chrŏng xam wang, trap 110 gm, tah bình jreo xua thùm, 81 mòiq toq 'bo calô, mòiq toq trìu calô wa mòiq toq trìu con calô bu mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo bùh, 82 mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, 83 Khoi èh da ngè tadreo waiq catèm, aih baiq toq 'bo calô, padam toq trìu calô, padam toq bubi calô wa padam toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè dèch am da A-hi-ra con da Ênan.
 
84 Aih 'bài ngè đòiq dèch am da mangai broq gàu jàn Is-ra-ên đòiq broq lè ca'bŏng tadreo: 12 dòt xam 'bac, 12 toq doi chê xam 'bac wa 12 toq doi chrŏng xam wang, 85 mòiq toq dòt 'bac, trap 1 kìq 'ne, mòiq toq doi chê 'bac, trap 800 gm dìq dŏng sôq 'bac da dòt wa doi chê jah 28 kìq 'bac tiaq dèh can trap nòi hadròih, 86 12 toq doi chrŏng xam wang, bình jreo xua thùm, mòiq toq trap jah 110 gm, tiaq dèh can trap nòi hadròih, tình dìq wang da doi chrŏng, aih jah 1 kìq 'ne. 87 Dìq dŏng 'bo calô da ngè tadreo bùh: 12 toq, 12 toq trìu calô, 12 toq trìu con calô bu mòiq hanam xam 12 ngè tadreo dèch am xam 'mau mì wa 12 toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 88 Tình dìq dŏng ca 'bo calô, da ngè tadreo waiq catèm, jah 24 toq wa 60 toq trìu calô, 60 toq bubi calô, 60 toq trìu con calô bu mòiq hanam. Aih ngè đòiq broq ngè tadreo đòiq broq gêh bìac lè dèch am ca'bŏng tadreo, atìq ca'bŏng jah xùt dàu.
89 Jò Môise mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq capoch tùang ca Chuaq, èh haq tàng bàu capoch ca haq enh calàp baxŏng tôiq đòiq jang hom wêh jao ŏi ta 'ne baiq toq chê-ru-bim.