8
Tapèh Đen
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca Arôn: ‘Jò leq ìh ta'mroq tapèh toq đen, ìh phai broq đòiq can 'ngah haq jraq loh 'nah ta ngìa jènh đen.’ ”
Arôn broq 'màng aih, ta'mroq đen đòiq can 'ngah jraq ta ngìa jènh đen tiaq troi bàu thê Chuaq ma khoi tanap ca Môise. Jènh đen khoi broq xam wang tùq ratang, jènh haq wa riang haq hadai tùq ratang, 'màng aih wì haq broq jènh đen tiaq troi dua Chuaq ma khoi patô ca Môise hnoq.
Lè 'Nheo Hadròih Mangai Lêwi
Hi khoi Chuaq doi ca Môise: “Ep ràih yŏc mangai Lêwi ŏi ta jàn Is-ra-ên, lah crài wì haq đòiq broq hreo jah hadròih. Cô bìac ìh phai broq đòiq wì haq jah hreo: Ìh phai da'rat diac hreo ta chac wì haq, khoi èh thê wì coih dìq dèh ta chac, rùh eo, padon dađeh đòiq jah hreo. Èh wì haq phai yŏc mòiq toq 'bo calô wa ngè tadreo dèch am xam da 'mau mì, dàc 'yêh i dàu, khoi èh mòiq toq 'bo calô ma 'noiq hòm đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq. 'Màng aih, ìh phai thê mangai Lêwi trùh haten jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, hi khoi tagop dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên, 10 èh thê mangai Lêwi trùh haten enh ngìa ca Chuaq, hi khoi jàn Is-ra-ên đòiq tì achac mangai Lêwi. 11 Arôn dèch am mangai Lêwi ca Chuaq tìah ca ngè atŏc am lam am hlài da mangai Is-ra-ên am atŏc, đòiq wì haq padon dèh manoh patìh bìac hnem Chuaq.
12 “Mangai Lêwi yŏc tì đòiq agàu baiq toq 'bo calô, mòiq toq đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq mòiq toq broq ngè tadreo bùh ca Chuaq, đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi da mangai Lêwi. 13 Ìh phai thê mangai Lêwi yòng enh ngìa ca Arôn wa 'bài con calô Arôn, dèch am wì haq ca Chuaq tìah ca ngè tadreo am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq. 14 'Màng aih ìh lah đòiq crài mangai Lêwi enh ca jàn Is-ra-ên, ma jah 'màng aih mangai Lêwi èh da Au.
15 “Atìq ca aih, èh mangai Lêwi jah trùh đòiq patìh bìac da Hnem Traiq Cùh Waiq, mahaq ìh phai broq ca wì hreo hadròih, khoi èh dèch am wì haq tìah ca ngè tadreo am lam am hlài. 16 Ma jah 'màng aih ŏi ta jàn Is-ra-ên, mangai Lêwi aih dìq da Au. Au khoi ràih yŏc wì haq đòiq thai dìq dŏng con ramua da jàn Is-ra-ên. 17 Ma jah 'màng aih taiq dìq dŏng con ramua ta jàn Is-ra-ên dìq jah dŏng da Au, ùh kè mangai loq ngè aban. Au khoi đòiq wì haq lah crài ca Au ta hì Au jêh cachìt rìm ngai con ramua ta gùng Aicàp. 18 Mahaq Au khoi ràih yŏc mangai Lêwi thai ca rìm ngai con ramua da jàn Is-ra-ên. 19 Ma jah 'màng aih ta jàn Is-ra-ên, Au khoi ràih mangai Lêwi am ca Arôn wa 'bài con calô haq, đòiq patìh bìac da jàn Is-ra-ên ta Hnem Traiq Cùh Waiq, wa thai ca jàn Is-ra-ên broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi am dìq ca jàn Is-ra-ên, nhò 'màng aih mangai Is-ra-ên ùh hìaq 'bìq hinìq ramòt jò wì haq trùh haten ca nòi hadròih.”
20 'Màng aih, Môise, Arôn wa dìq ca jàn Is-ra-ên broq ca wì mangai Lêwi, tiaq troi Chuaq khoi thê Môise. 21 Mangai Lêwi hadai broq ca dađeh wìa hadròih enh tôiq, rùh dèh eo yôh, hi khoi Arôn dèch am wì haq tìah ca ngè tadreo am lam am hlài enh ngìa ca Chuaq, broq ngè rŏt hlài enh tôiq lôi ca wì haq, đòiq broq wì haq jah hreo. 22 Khoi ca aih mangai Lêwi mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq patìh broq bìac enh ngìa ca Arôn wa 'bài con calô haq. Wì haq broq ca mangai Lêwi tiaq troi bàu thê Chuaq ma khoi tanap ca Môise.
23 Chuaq doi ca Môise: 24 “Cô ranenh đòiq ca mangai Lêwi: Enh 25 hanam dang tŏc, mangai Lêwi phai mùt đòiq patìh broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 25 Mahaq trùh 50 hanam, èh wì haq pi i broq hòm. 26 Mahaq xôq ŏi jah mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq broq toq 'biaq jùp đò dèh oh daq.”