9
Wèq Lè Lam Cwa
Khê 10, hanam ma baiq, atìq ca wì haq loh khoi enh gùng Aicàp, Chuaq doi ca Môise ta braih càn Sinai: “Jàn Is-ra-ên phai wèq Lè Lam Cwa troq hì khê khoi pajaq. Pì phai wèq lè aih troq hì khê khoi pajaq, aih hì 14, khê 12, jò xèq dadrìch, pì ep broq tiaq dŏng dìq ranenh ma khoi pachì đòiq ca lè aih.”
'Màng aih Môise doi ca jàn Is-ra-ên đòiq wì haq wèq Lè Lam Cwa. Jàn Is-ra-ên wèq Lè Lam Cwa ta khê 12, hì 14, jò xèq dadrìch, ta braih càn Sinai, broq tiaq rìm bìac Chuaq khoi thê Môise.
Mahaq hì aih i toq biaq ngai ùh jah wèq Lè Lam Cwa taiq hanang mangai cachìt broq ca wì haq amùa. Wì haq trùh enh ngìa ca Môise wa Arôn. Wì haq doi ca Môise: “ 'Nhac ca nhèn 'bìq top amùa taiq hanang da con mangai, hagleq nhèn ùh i đeh ca phàn ta jàn Is-ra-ên đòiq am ngè tadreo ca Chuaq wa tiaq jò ma khoi patô?”
Môise tèo wì haq: “Gòm beq đòiq au trùh tamàng waq ca loq bìac Chuaq anoi ca pì.”
Chuaq doi ca Môise: 10 “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò leq i mòiq ngai ŏi ta pì loq ŏi ta xinoi pì 'bìq amùa taiq hanang, loq jiang lam hangai, èh wì aih hadai jah wèq Lè Lam Cwa ca Chuaq. 11 'Bài mangai aih phai wèq Lè Lam Cwa cô khê baiq, hì 14, jò xèq dadrìch. Wì haq phai caq 'benh ùh tah blo wa cachiq xang. 12 Apaq đòiq rah haq trùh xroq èh, hadai ùh khòh goh 'bài caxènh; phai wèq tiaq rìm ranenh da Lè Lam Cwa aih. 13 Mahaq mangai leq lem hreo wa ùh hìaq lam hangai, khoi èh tàng ùh wèq Lè Lam Cwa, èh mangai aih phai 'bìq hnan 'noh khoi dèh ca jàn, ma jah 'màng aih mangai aih ùh dèch am ngè tadreo ca Chuaq jò ma khoi pajaq. Haq phai pòq wê dèh tôiq dađeh.
14 “ ‘Tàng i mangai jàn 'noiq ŏi ta pì, mahaq haq enh wèq Lè Lam Cwa ca Chuaq, èh phai wèq tiaq ranenh wa rìm bìac ca Lè Lam Cwa; phai i toq mòiq ranenh am ca mangai jàn 'noiq wa mangai leq ma xa-ông ta gùng aih.’ ”
Cato Yùc Ti Hnem Traiq Cùh Waiq
15 'Màng aih hì wì ma pa'nàng Hnem Traiq Cùh Waiq, i cato yùc lom dŏng Hnem Traiq Cùh Waiq ma đòiq hom wêh jao. Jò xèq tìah hagleq i mòiq cato ùnh ŏi enh 'nhèq ca Hnem Traiq Cùh Waiq trùh daxroq. 16 I yôt 'màng aih; dahì cato yùc lom Hnem Traiq Cùh Waiq; damang cato yùc tìah hagleq i ùnh. 17 Jò leq cato yùc tŏc khoi ca Hnem Traiq Cùh Waiq, èh jàn Is-ra-ên hi loh lam. Trùh jang leq cato yùc i yòng, èh jàn Is-ra-ên hi pa'nàng traiq jang aih. 18 Jàn Is-ra-ên loh lam tiaq bàu thê Chuaq wa đòiq traiq hadai tiaq bàu thê da Haq, jò cato yùc lom ŏi enh 'nhèq. 19 Jò leq cato yùc ŏi enh 'nhèq ca Hnem Traiq Cùh Waiq dùnh hì, èh jàn Is-ra-ên ùh loh lam, mahaq ŏi jang aih hadai dùnh hì tiaq bàu thê Chuaq. 20 Mahaq tàng cato yùc ŏi lom toq biaq hì enh 'nhèq ca Hnem Traiq Cùh Waiq aih, atìq ca aih, jàn Is-ra-ên loh lam tiaq bàu thê da Chuaq. 21 I yàng cato yùc toq yòng enh daxèq trùh daxroq, mahaq jò cato yùc tŏc daxroq, èh wì haq loh lam. Ùh kè dahì loq damang, rìm yàng yùc tŏc khoi, wì haq loh lam. 22 Jò cato yùc yòng enh 'nhèq ca Hnem Traiq Cùh Waiq, baiq hì loq mòiq khê loq mòiq hanam, èh wì xôq ŏi, ùh loh lam, mahaq tàng cato yùc hi tŏc lam, wì haq hadai hi lam. 23 Tiaq bàu thê da Chuaq, jàn Is-ra-ên đòiq traiq wa tiaq bàu thê da Chuaq wì haq loh lam. Wì haq wèq bàu thê da Chuaq ma khoi nhò Môise anoi hlài.