10
Baiq Toq Ken Broq Xam 'Bac
Chuaq doi ca Môise: “Broq baiq toq ken xam 'bac tùq ratang beq, đòiq creo jò enh tagop wì jàn wa hlôi jò dŏih 'noh traiq đòiq loh lam. Jò leq wì hlôi baiq toq ken, dìq dŏng ca jàn phai trùh haten ca ìh jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. Tàng wì hlôi mòiq toq ken, èh dìq ca mangai broq gàu da hadròng hadrech Is-ra-ên phai tagop haten ca ìh. Mahaq jò leq hlôi bàu dêh yàng mòiq, èh dìq mangai i traiq ŏi pah mat mahì loh, phai loh lam. Jò hlôi bàu dêh yàng ma baiq, èh dìq mangai i traiq ŏi pah 'ma mat mahì loh, phai loh lam. Wì haq hlôi dêh jò leq, èh jò aih 'bài traiq loh lam. Jò tagop jàn, phai hlôi, mahaq apaq hlôi bàu dêh.
“ 'Bài con calô Arôn ma broq pajàu phai hlôi ken cô, enh 'nhòng cô trùh 'nhòng tau. Cô mòiq ranenh hloi hloi ca pì. Jò leq ta gùng pì loh tajêh poh mangai ma tagit enh tajêh ca pì, èh phai hlôi ken bàu dêh, đòiq Chuaq Boc Plình da pì jah hmàng hlài ca pì, èh pì jah dèch claih ca wì ma tagit ca pì. 10 Hì lem bùi ta 'bài lè hiniang wa gàu khê da pì, èh phai hlôi ken, jò dèch atŏc ngè tadreo bùh wa ngè tadreo waiq catèm hadai, đòiq broq bahmàng hlài enh ngìa ca Chuaq Boc Plình da pì. Au Chuaq Boc Plình da pì.”
Wì Loh Lam Enh Braih Càn Sinai
11 Wop hì 21, khê baiq, hanam ma baiq, cato yùc tŏc khoi ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 12 Jàn Is-ra-ên hi dŏih 'noh traiq loh enh braih càn Sinai, èh cato yùc yòng jang braih càn Paran. 13 'Màng aih cô yàng baxèm jàn Is-ra-ên loh lam tiaq bàu thê Chuaq khoi nhò Môise anoi hlài.
14 Dìq dŏng ca hadròng hadrech da Juđa lam adroi, enh 'neq dèh ca hla cò dađeh. Nahsôn con calô A-mi-na-đap, broq gàu ca traiq lình Juđa. 15 Nê-tha-nên con calô da Xua, broq gàu da lù lình I-sa-ca. 16 Ê-li-ap con calô Hêlôn, broq gàu da lù lình Xe-bu-lun. 17 Jò Hnem Traiq Cùh Waiq hi dŏih 'noh, con xau Getsôn wa con Mê-ra-ri tòng Hnem Traiq Cùh Waiq, hi loh lam.
18 Khoi ca aih, lù lình da Rubên loh lam enh 'neq hla cò dađeh. Ê-li-xu con calô Sêđêu broq gàu ca Rubên. 19 Sê-lu-mi-ên con calô da Xu-ri-sa-đai broq gàu lù lình da Si-mê-ôn. 20 Ê-li-a-sap con calô da Đê-u-ên broq gàu lù lình da Gat. 21 Con xau da Kêhat loh lam tòng wê dìq ngè hadròih ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Hnem Traiq Cùh Waiq wì pa'nàng gêh adroi ca con xau Kêhat trùh.
22 Khoi ca aih lù lình da Ep-ra-im loh lam tiaq dèh hla cò. Ê-li-sa-ma, con calô A-mi-hut broq gàu ca Ep-ra-im. 23 Ga-ma-li-ên con calô Pê-đah-xu broq gàu lù lình da Ma-na-se. 24 A-bi-đan con calô Ghi-đeo-ni broq gàu lù lình da Bên-ja-min.
25 Atìq lùch, dìq dŏng lù lình da Đan loh lam tiaq dèh hla cò dađeh. A-hi-ê-xe, con calô A-mi-sa-đai broq gàu ca cwung đôiq Đan, 26 wa Pha-ghi-ên con calô da Ocran broq gàu ca lù lình Ase, 27 wa A-hi-ra, con calô Ênan broq gàu ca lù lình Nep-ta-li. 28 Aih tàng lù da cwung đôiq loh lam da jàn Is-ra-ên tiaq dèh bình lình loh lam 'màng aih.
29 'Màng aih Môise doi ca Hôbap con calô da Ruên mangai Ma-đi-an, aih daq mai Môise: “Nhèn lam trùh gùng ma Chuaq i doi: Au jah am gùng aih ca pì. Xìn pì lam tiaq nhèn oq, nhèn ta'mroq palòng bìac lem ca pì, ma jah 'màng aih Chuaq i hùaq am bìac lem ca jàn Is-ra-ên.”
30 Hôbap tèo haq: “Au ùh lam ta leq, mahaq au ŏi hlài dèh ta gùng au, nòi oh daq au.”
31 Môise doi ca haq: “Au xìn ìh apaq cađac nhèn, ma jah 'màng aih ta nòi braih càn ìh loq nòi leq lem ca broq traiq; ìh tìah ca mat nhèn. 32 Tàng ìh hadai lam tiaq nhèn, èh nhèn jah axong ca pì bìac lem Chuaq ma hùaq am ca nhèn.”
33 'Màng aih jàn Is-ra-ên lam enh wang Chuaq, wang Sinai, lam ta trong piq hì. Hom wêh jao da Chuaq lam adroi đòiq chaq ca jàn nòi padài. 34 Jò wì haq dŏih traiq loh lam, èh cato yùc da Chuaq ŏi enh 'nhèq ca wì haq.
35 Jò Hom Wêh Jao loh lam, Môise doi:
“Ôi Chuaq, xìn yòng beq,
đòiq jêh đac wì ma tagit ca Ìh đòiq wì haq pac lac,
wa cadàu mot enh ngìa ca Ìh.”
36 Jò wì tòng Hom Wêh Jao padài, èh Môise doi:
“Ôi Chuaq, xìn Ìh tawìh hlài
ti bàc ngŏng mangai jàn Is-ra-ên.”