11
Mangai Jàn Mamùc Mamac
Manàiq cô jàn baxèm mamùc mamac taiq glàm bìac nan xa, èh Chuaq tàng. Can nòih Haq tŏc, wa ùnh da Chuaq cheo ta'ne 'bài jàn bùh cheo cađac traiq jàn ma ŏi pah kenh. Mangai jàn cachech creo ca Môise, waiq xìn Chuaq, èh ùnh pi cheo hòm. Nòi aih jah creo: Ta-bê-ra, ma jah 'màng aih ùnh da Chuaq khoi cheo ta'ne jàn.
Wì ma khoi broq 'màng aih, aih mangai jàn 'noiq ma alôn alàc ti jàn Is-ra-ên, i manoh ham enh, broq ca mangai Is-ra-ên hadai crò hmoi, hi doi: “Nhèn enh caq jam! Nhèn hmàng hlài jò nhèn ma ŏi ta Aicàp, nhèn jah caq ca mahaq ùh ep rŏt, jah caq paya, caq bacai, cwai kiuq, henh wa toi, mahaq manàiq cô padren hiwa nhèn loh croh crêh, ùh i caq cah cleq enh gùng ca Mana.”
Mana cô i pliang haq tìah ca clong plì ngò, ngan tìah ca hmu ngŏc. Mangai jàn loh acom yŏc, khoi èh xai xam apao hmu loq pêh xam apao pêh, pai ta gŏc, hi khoi broq 'benh, caq tìah ca 'benh i alôn dàu ôliu. Damang jò diac ngom clìh, mana hadai clìh dudan ca traiq jàn.
10 'Màng aih Môise tàng mangai jàn hmoi, rìm ngai ŏi dèh jang mang traiq dađeh. Can nòih da Chuaq plôh tŏc, èh Môise ùh lem manoh. 11 'Màng aih, Môise doi ca Chuaq: “Gleq Ìh ma broq dèh ca hapŏng 'yoh Ìh chìuq xa? Gleq au ma ùh jah xôq enh ngìa ca Ìh, trùh 'mòi Ìh ma dèch dìq dŏng can trap da jàn cô enh 'nhèq ca au? 12 Au i ŏi jiang ca wì haq ùh? Au ma i xa-ông 'noh wì haq đòiq Ìh jah doi ca Au: Thê ca'mình jàn cô ta manoh ìh tìah ca mangai baq ban ca'mình con nga, trùh gùng ma ìh khoi pachac hùaq hnhu am ca boc yaq da wì haq? 13 Au ma i ca jam enh leq ma axong ca wì haq? Ma jah 'màng aih wì hmoi ca au, doi: ‘Am ca nhèn jam caq beq!’ 14 Mòiq ngai au ùh nui wèq dìq ca jàn cô, 'màng aih trap hrìn ca au. 15 Tàng Chuaq broq ca au 'màng cô, wa tàng au jah xôq enh ngìa ca Chuaq, xìn jêh đac au yi hnao ca đòiq au hnoq bìac nan xa cô.”
16 Chuaq doi ca Môise: “Tagop ca Au 70 ngai, mangai gu craq jàn Is-ra-ên, 'bài mangai ìh ma canao loq wì haq wa mangai broq gàu wèq ngan jàn, ajèn wì trùh Hnem Traiq Cùh Waiq yòng nòi aih ti ìh. 17 Hi khoi Au mahno loh capoch tùang nòi aih ca ìh. Au jah yŏc Yiang Au ma ŏi enh 'nhèq ca ìh, èh đòiq Haq enh 'nhèq ca wì haq; èh wì haq wiang genh trap bìac jàn pajùm ca ìh. 'Màng aih, ìh ùh hìaq genh trap mòiq ngai.
18 “Ìh phai doi ca jàn: ‘Hì da èh pì phai lah crài dađeh loh hadròih, èh pì jah caq jam, ma jah 'màng aih Chuaq i tàng bàu pì doi rai hmoi: Cabô ma am ca nhèn jam caq, ma jah 'màng aih nhèn xùang jò ma ŏi ta Aicàp? Taiq nen aih Chuaq am jam ca pì, èh pì jah caq. 19 Ùh xài pì caq mòiq hì, baiq hì, padam hì, 10 hì loq 20 hì đòh, 20 mahaq trùh mòiq khê, trùh jò leq jam loh enh mùh, èh pì loh ca git, ma jah 'màng aih taiq pì khoi cađac Chuaq ma ŏi ta'ne pì, hmoi enh ngìa ca Haq. Pì doi: “Hagleq ma 'nong nhèn loh enh Aicàp?” ’ ”
21 Môise tèo hlài: “Mangai jàn 'nang ŏi ta cô i 600.000 ngai con calô, mahaq Ìh doi: Au am ca jàn cô caq jam hloi mòiq khê. 22 'Màng aih 'nhac ca wì haq ep pàc dŏng dèh 'bo trìu, xôq ùh tôm tàu, tàng acom dŏng ca atŏc enh diac raxìq hadai 'màng aih.”
23 Chuaq tèo hlài Môise: “Cwìang da Au khoi 'bìq acang 'mòh? Manàiq cô ìh jah hnoq bàu da Au jah loh xìt joq 'nàng loq ùh.”
24 'Màng aih, Môise loh doi ca mangai jàn dìq ca bàu da Chuaq. Haq hadai tagop 70 ngai broq gàu, thê wì yòng ŏi wawenh ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 25 Chuaq mahno loh ta yùc doi ca Môise. Hi khoi Haq am Yiang ca 70 ngai gu craq tìah ca Yiang ŏi ti Môise. Jò Yiang ŏi ti 70 ngai gu craq aih, wì haq loq capoch bàu thai ca Boc Plình. Mahaq bìac cô ùh loh 'màng aih yàng leq hòm.
26 Jò aih i baiq ngai gu craq, hiniq wa haq Ênđat wa Mêđat. Wa haq ŏi dèh ta traiq jàn 'nhòq lam trùh ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 'Nhac 'màng aih, Yiang hadai ŏi enh 'nhèq ca wa haq, èh wa haq capoch bàu thai ca Boc Plình hloi dèh ta traiq jàn. 27 I mòiq ngai gu radam cadàu lam ta'mon ca Môise: “Ênđat wa Mêđat capoch bàu thai ca Boc Plình ŏi ta traiq jàn!”
28 Jôsuê, con calô da Nun, mangai jùp đò Môise, tèo doi: “Ôi Môise, craq au, tàt wì haq beq!”
29 Môise tèo: “Ìh tagrình thai ca au 'mòh? Au ma loq enh rìm ngai jàn da Chuaq dìq loq capoch bàu thai ca Boc Plình, wa đòiq am Yiang da Haq enh 'nhèq ca wì haq!” 30 Khoi ca aih Môise wa 'bài gu craq hlài dèh ta traiq jàn.
Chuaq Am Chìm Brŏch Trùh
31 Chuaq broq cayeo tŏc enh diac raxìq, hlôi 'ràng bàc chìm brŏch trùh clìh dudan ca traiq jàn wa enh kenh ca traiq; enh rìm pah ca traiq jàn i chìm pan hangai dàng mòiq hì lam jènh ta trong, enh 'nhèq ca taneh tenh 2 hagat. 32 Mangai jàn yòng ti rùp chìm brŏch hì aih enh dahì trùh damang, wa mòiq hì atìq hòm. Mangai leq rùp ma 'biaq xôq jah tenh mòiq ngŏng lìt. Wì haq 'ràng tènh chìm brŏch đòiq broq croh dudan jàp ca traiq jàn. 33 Jò jam ŏi raq đeh ta hacùng, 'nhòq manha, èh can nòih da Chuaq loh ca wì haq, broq ca wì haq mòiq hiniq ramòt càn, 34 Wì hiniq hloi ca nòi aih: Kiprôt Ha-tha-wa, ma jah 'màng aih wì catùh hanang 'bài mangai i manoh loq ham enh.
35 Enh Kiprôt Ha-tha-wa wì haq lam trùh Hat-sê-rôt, khoi èh padài ta aih.