12
Mi-ri-am Loh ca Bacùn
Mi-ri-am wa Arôn capoch 'mèq ca Môise bìac mangai cadrì Ê-thi-ô-bi haq ma yŏc broq mai, ma jah 'màng aih haq yŏc mangai cadrì Cut broq mai. Wa aih doi: “Chuaq yŏc mòiq ngai Môise đòiq anoi hlài bàu Haq 'mòh? Boc Plình ùh yŏc bèn đòiq anoi dìq 'mòh?” Chuaq tàng bìac aih.
Môise mangai i manoh paha'neq dìq jaq, yi hnao dìq ca mangai ta crŏng taneh.
Tajòi 'mòi Chuaq doi ca Môise, Arôn wa Mi-ri-am: “Pì piq ngai lam trùh ta Hnem Traiq Cùh Waiq beq.” Wì haq dì tiaq lam trùh. Chuaq mahno ta cato yùc jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq creo ca Arôn wa Mi-ri-am. Jò wa baiq ngai trùh, Haq doi: “Tamàng ma ro bàu Au cô.
“Tàng ta pì i mangai leq loq capoch bàu thai ca Boc Plình,
cla Au cô Chuaq jah mahno loh ca haq ta bìac jah hnoq.
Au doi ca haq jò haq apô.
Mahaq Môise hapŏng Au ùh xài 'màng aih;
haq joq wèq dèh bàu ta dìq ca mangai hnem Au;
Au hatùang ca haq ùh ep i mangai ta'ne,
dìq jaq ro 'ràng, ùh capoch bàu jrùq,
haq hadai khoi hnoq chac Chuaq.
'Màng aih, gleq chôp ùh yùq
èh hùa capoch 'mèq ca Môise hapŏng Au 'mòh?”
'Màng aih can nòih da Chuaq plôh tŏc ca wa baiq ngai, hi khoi Haq loh lam.
10 Jò cato yùc tŏc khoi ca Hnem Traiq Cùh Waiq, èh Mi-ri-am loh ca bacùn taboc tìah ca capaih. Arôn tawìh pah Mi-ri-am, hnoq haq khoi loh ca bacùn. 11 Arôn doi ca Môise: “Ôi waiq Chuaq au, xìn apaq ta'mòq ca nhèn bìac tôiq ma khoi broq tiaq trong ranhùa. 12 Xìn apaq đòiq Mi-ri-am tìah ca con nga ralàih; chac haq khoi om mòiq ha'ne jò clìh dèh enh cliac miq.”
13 Môise creo bàu dêh ca Chuaq doi: “Ôi Boc Plình au, xìn Ìh broq brêh ca haq!”
14 Chuaq tèo Môise: “Tàng baq haq cachôh ta hadrò haq, èh haq ma ùh ep chìuq camaih trom tapèh hì 'mòh? 'Màng aih haq ep ŏi enh gùng ca traiq jàn tapèh hì, èh khoi ca aih men jah mùt hlài ta traiq jàn.” 15 'Màng aih Mi-ri-am ep 'bìq wèq ŏi mòiq nòi enh gùng ca traiq jàn tapèh hì. Mangai jàn ùh loh lam hòm trùh jò leq Mi-ri-am jah mùt hlài ta traiq jàn.
16 Khoi ca bìac aih, mangai jàn loh lam enh Hat-sê-rôt, trùh braih càn Paran, đòiq traiq ŏi nòi aih.