13
I Mangai Lam Rinh Ngan Ca-na-an
Chuaq doi ca Môise: “Ìh thê 'bài mangai lam rinh ngan gùng Ca-na-an beq, gùng Au khoi hùaq am ca jàn Is-ra-ên. Enh rìm hadròng hadrech pì phai thê mòiq ngai ma broq gàu lam.”
'Màng aih, Môise thê 'bài cô lam enh braih càn Paran tiaq bàu thê da Chuaq. Dìq ca wì aih mangai broq gàu da jàn Is-ra-ên. Cô hiniq 'bài mangai aih:
 
Hadròng hadrech da Rubên, Samua, con calô Xacu.
Hadròng hadrech Si-mê-ôn, Saphat con calô da Hôri.
Hadròng hadrech da Juđa, Calep con calô da Jê-phu-neh.
Hadròng hadrech da I-sa-ca, Igan con calô da Jôsep.
Hadròng hadrech da Ep-ra-im, Hôsê con calô da Nun.
Hadròng hadrech da Bên-ja-min, Panti con calô da Raphu.
10 Hadròng hadrech da Xe-bu-lun, Gat-đi-ên con calô da Sôđi.
11 Hadròng hadrech da Jôsep, aih Ma-na-se, Gađi con calô da Susi.
12 Hadròng hadrech da Đan, A-mi-ên con calô da Gê-ma-li.
13 Hadròng hadrech da Ase, Sêthu, con calô da Mi-ca-ên.
14 Hadròng hadrech da Nep-ta-li Nahbi, con calô da Wapsi.
15 Hadròng hadrech da Gat, Guên con calô da Maki.
 
16 Aih hiniq 'bài mangai Môise thê lam đòiq rinh ngan gùng Ca-na-an. Môise hiniq ca Hôsê, con calô da Nun, Jôsuê.
17 Jò Môise thê wì lam rinh ngan gùng Ca-na-an, haq tanap ca wì, doi: “Pì phai lam gùng Nêghep, khoi èh tŏc ta wang ha'nhèq. 18 Khoi èh pì jah ngan gùng aih 'màng leq, mangai jàn gùng aih dêh loq ìuq, bàc loq 'biaq. 19 Taneh jàn aih ma ŏi lem loq 'mèq 'màng leq? 'Bài phôq jàn aih ma ŏi 'màng leq, i ca pagia hagao hagình, loq toq nòi tamang đòiq 'bài traiq? 20 Taneh 'màng leq, i jìang loq ùh jìang? I hon long loq ùh? Pì phai kech plì long gùng aih ahlài.” Manàiq cô wop jò plì nho ma dùm baxèm.
21 'Màng aih, 'bài mangai aih loh lam rinh ngan ta gùng aih, enh braih càn Xin trùh Rêhôp ta Lêbô Hamat. 22 Wì lam cwa gùng Nêghep trùh Hêprôn, nòi i A-hi-man, Sêsai wa Tanmai, con caiq da Anac. 'Màng aih phôq Hêprôn khoi jah broq loh tapèh hanam adroi ca Xôan ta gùng Aicàp. 23 Wì haq trùh thòng Êchcôn coh ta aih mòiq hamenh nho i mòiq ayùm plì nho, ep i baiq ngai yŏc long tanòng men nui tòng. Wì haq hadai kech plì ôi rôm wa plì pŏc. 24 Wì creo nòi aih thòng da Êchcôn, ma jah 'màng aih i ayùm plì nho jàn Is-ra-ên khoi kech ta aih. 25 Wì lam rinh ngan gùng aih 40 hì men hlài.
Bàu Anoi Hlài Bìac Rinh Ngan
26 Hlài Bu trùh, wì haq lam hloi ti Môise, Arôn wa dìq ca jàn Is-ra-ên ta braih càn Paran ta Cađê, hi anoi hlài rìm bìac ca wì haq wa patô ca wì plì da gùng aih. 27 Wì anoi hlài ca Môise: “Nhèn lam trùh gùng ìh ma thê nhèn lam. Gùng aih joq gùng taneh bình halùih diac tôh wa diac xùt. Cô plì ta gùng aih. 28 Mahaq, mangai jàn ŏi ta gùng aih joq tadêh tadon, phôq wì haq càn wa i pagia hagao dìq jaq càn. Nhèn hadai hnoq con caiq da Anac ŏi ta aih. 29 Jàn A-ma-lec ŏi ta gùng Nêghep, jàn Hêtit, Jê-bu-xit, wa jàn A-mô-rit ŏi ta wang, jàn Ca-na-an ŏi haten ca diac raxìq wa ti kenh cròng diac Jôđan.”
30 Calep thê dìq ca wì hatenh, haq doi: “Bèn phai lam tŏc wa ta'miaq yŏc gùng aih beq, ma jah 'màng aih bèn joq 'nàng jah 'blêq wì haq.”
31 Mahaq 'bài mangai lam tiaq Calep doi: “Bèn ùh nui ta'blêq ca jàn aih, ma jah 'màng aih wì haq dêh yi hnao ca bèn.” 32 'Bài mangai aih anoi hlài ca jàn Is-ra-ên bàu ùh troq bìac wì haq ma khoi lam rinh ngan gùng aih. Wì haq doi: “Gùng nhèn ma khoi lam rinh ngan, aih gùng ma lŏn cađac con mangai. Dìq dŏng mangai nhèn ma hnoq ta gùng aih, wì haq mangai caiq ca'nhòng. 33 Nhèn i hnoq mangai ca'nhòng càn, aih 'bài con xau da Anac. Nhèn hadai hnoq mangai Nê-phi-lim, con calô da Anac. Nhèn hnoq dađeh 'yoh tìah ca lìp tùc. Wì haq hnoq nhèn hadai 'màng aih.”