14
Con Jàn Blàq Hlài Chuaq
Mang aih dìq dŏng ca jàn cachech bàu dêh rai hmoi. Dìq dŏng ca jàn mamùc mamac ca Môise wa Arôn, doi ca wa baiq ngai: “Ngèh ùac nhèn cachìt ta Aicàp loq cachìt ta nòi braih càn cô yi hnao! Taiq nen leq Chuaq 'ràng nhèn mùt gùng cô waq ca nhèn cachìt ca chang gùm? Mai wa con 'yoh nhèn èh broq hanùm ca wì. Aleq nhèn khòh hlài dèh ta Aicàp yi hnao!” Khoi èh jàn doi ca dabau: “Beq bèn atŏc mòiq ngai đòiq broq gàu, đòiq haq ajèn bèn hlài ta Aicàp.”
Môise wa Arôn bla-op dađeh enh ngìa ca jàn Is-ra-ên. Jôsuê con da Nun wa Calep con da Jê-phu-neh, baiq ngai hadai khoi lam ti wì ma lam rinh ngan, tajòi 'mòi hich dèh eo. Wa baiq ngai doi ca jàn ma tagop: “Gùng nhèn ma khoi lam jàp đòiq rinh ngan, aih joq gùng dìq jaq lem. Tàng lem manoh Chuaq, Haq jùp đò bèn, èh Haq 'ràng bèn mùt ta gùng aih đòiq am ca bèn. Aih gùng taneh bình halùih diac xùt wa sùa. Pì apaq blàq ca Chuaq, wa hadai apaq crè ca jàn gùng aih, ma jah 'màng aih jàn aih wìa ngè hanùm da bèn. Bìac ma wèq ban wì haq khoi loh đac enh wì haq, wa Chuaq khoi ŏi ti bèn. Apaq yùq cleq.”
10 Mahaq dìq dŏng ca jàn doi ca dabau phai đàp hmu wa haq. Wop jò aih bìac 'ngah 'ngai da Chuaq mahno loh ta Hnem Traiq Cùh Waiq enh ngìa ca jàn Is-ra-ên. 11 Chuaq doi ca Môise: “Jàn cô ngan Au ùh loh cleq dùnh dàng leq? Wì haq ùh chìuq lùi Au trùh jò leq cô èh, 'nhac ca Au khoi broq bàc bìac halac ta'ne wì haq? 12 Au jêh jàn xam mòiq bình ramòt wa raliang đac wì haq. Èh Au broq ca ìh jah wìa mòiq jàn càn wa i can dêh yi hnao ca wì haq.”
Môise Waiq Xìn Chuaq Thai Con Jàn
13 Mahaq Môise doi ca Chuaq: “Jàn Aicàp i loq Chuaq khoi yŏc dèh cwìang itai Haq 'ràng jàn cô loh khoi enh wì haq, 14 èh wì anoi hlài bìac aih ca jàn gùng cô. Wì haq khoi tàng Chuaq ŏi ti jàn cô, taiq Chuaq mahno loh ca mat wì haq hnoq, cato yùc Chuaq ŏi enh 'nhèq ca jàn cô, èh Chuaq lam adroi ca wì haq ŏi ta cato yùc dahì wa ŏi ta cato ùnh damang. 15 Tàng Chuaq jêh jàn cô mòiq yàng tìah ca jêh mòiq ngai, èh dìq ca Diac ma khoi tàng anoi bìac Chuaq, doi: 16 ‘Chuaq ùh jah ajèn jàn cô mùt ta gùng Haq ma khoi hùaq am ca wì haq, taiq nen aih Haq jêh đac wì ta braih càn.’
17 “ 'Màng aih, manàiq cô au xìn cwìang itai da Chuaq mahno loh tìah ca Chuaq ma khoi doi, 18 ‘Chuaq ùh renh nòih, mahaq bình halùih can xa-ŏch xam manoh loq waq, loq baxŏng tôiq lôi wa bìac enh tajraq hlài Haq, mahaq ùh doi mangai i tôiq aih ùh i ca tôiq, wa taiq tôiq boc yaq Haq baxa con xau trùh piq pôn 'nhòng.’ 19 Au xìn Chuaq baxŏng tôiq ngang dù da jàn cô tiaq dèh can xa-ŏch xam manoh loq waq càn caiq da Chuaq, tìah ca Chuaq ma khoi baxŏng ŏi ta Aicàp trùh manàiq.”
20 Chuaq tèo: “Au khoi baxŏng wì haq tìah ca bàu ìh ma xìn. 21 Mahaq 'màng ca Au ma rìh hloi hloi, èh bìac 'ngah 'ngai da Chuaq jah bình halùih jàp crŏng taneh. 22 Ta rìm ngai ma khoi hnoq 'ngah 'ngai Au, bìac halac Au ma khoi broq ta gùng Aicàp wa ta nòi braih càn, khoi 10 yàng mahaq xôq ùh lùi Au wa ùh tamàng Au, 23 èh ùh i mòiq ngai leq da wì haq jah hnoq gùng Au khoi hùaq thê am ca boc yaq wì haq; ùh i ca mangai leq khoi palèu Au ma jah hnoq gùng aih đòh! 24 Mahaq taiq hapŏng Au Calep i manoh crài ca wì haq, wa taiq haq dìq dèh ca manoh cliac dì tiaq Au, èh Au 'ràng haq ta gùng haq ma i lam wa ca xinoi haq jah yŏc ŏi gùng aih đòiq broq cùng hang xôxech. 25 Jàn A-ma-lec wa jàn Ca-na-an ŏi ta thòng. Hì da èh pì phai tawìh hlài, hi khoi lam trùh braih càn tiaq trong pah Diac Raxìq Gòh.”
26 Chuaq doi Môise wa Arôn: 27 “Au ŏi chìuq mangai jàn ngang dù cô mamùc mamac ca Au trùh jò leq? Au khoi tàng bàu mamùc mamac da jàn Is-ra-ên mamùc mamac ca Au. 28 Doi ca wì haq: Chuaq doi, ‘Tìah troi ca Au rìh hloi hloi, Au pachac, Au jah broq ca pì tìah troi bàu Au ma khoi tàng pì anoi. 29 Èh pì cachìt ta braih càn cô! Taiq pì khoi mamùc mamac ca Au, dìq ca mangai ma enh 20 hanam dang tŏc, aih 'bài mangai khoi rèn hiniq ta sô. 30 Joq 'nàng pì ùh jah mùt gùng Au ma khoi pachac am ca pì ŏi, enh gùng ca Calep, con calô da Jê-phu-neh, wa Jôsuê con calô da Nun. 31 Mahaq Au 'ràng mùt ta gùng aih 'bài con caiq da pì, aih con caiq pì ma doi èh 'bìq broq hanùm am ca wì ta gùng aih. Hi khoi wì haq jah mùt gùng pì ma khoi ùh enh. 32 Mahaq khoi èh 'bài hanang pì jah catùh ta braih càn cô. 33 Taiq tôiq pì ma ùh wèq dèh bàu, con caiq pì èh ban trìu ta nòi braih càn hloi 40 hanam, trùh jò leq dìq ca pì cachìt dŏng ta braih càn. 34 Tiaq hì pì lam rinh ngan gùng, aih 40 hì, èh pì hadai pòq bìac baxa taiq tôiq ngang dù dađeh sôq hanam toq aih, aih 40 hanam; mòiq hanam đèn ca mòiq hì; jò aih pì jah loq Au khoi tajraq hlài ca pì.’ 35 Au cô Chuaq, khoi doi, èh Au broq bìac cô dìq ca jàn ngang dù cô ma khoi tagop dabau đòiq tajraq hlài ca Au. Èh dìq ca wì haq cachìt ta braih càn cô.”
36 'Bài mangai Môise ma khoi thê lam rinh ngan gùng Ca-na-an hlài, èh broq ca jàn mamùc mamac ca Môise, taiq wì haq capoch 'mèq ca gùng, 37 ji wì aih 'bìq mòiq hiniq ranàc 'mèq baxa cachìt enh ngìa ca Chuaq. 38 Mahaq ta 'bài mangai ma lam rinh ngan gùng, toq Jôsuê, con da Nun, wa Calep, con da Jê-phu-neh jah rìh.
39 Jò Môise anoi bàu cô ca jàn Is-ra-ên, wì haq crò hmoi dìq jaq. 40 Xrŏih xroq hì atìq, mangai jàn heo tŏc ta bôi wang. Wì haq doi: “Nhèn khoi broq tôiq, mahaq cô èh nhèn lam tŏc trùh nòi Chuaq ma khoi hùaq.”
41 Èh Môise doi: “Gleq pì ma ŏi rahen hlài ca bàu Chuaq? Broq 'màng aih pì ùh ta'blêq, èh bàc bìac ùh lem trùh ca pì. 42 Apaq tŏc ta aih, èh pì 'bìq lình wì jêh đac, ma jah 'màng aih Chuaq pi ŏi ta'ne pì hòm. 43 Jàn A-ma-lec wa jàn Ca-na-an ŏi enh ngìa ca pì, pì 'bìq wì haq jêh đac xam chang gùm, ma jah 'màng aih pì tajraq hlài ca Chuaq, 'màng aih, Chuaq pi ŏi ti pì.”
44 Mahaq mangai jàn xôq dì dèh manoh tŏc ta bôi wang, 'nhac ca hom wêh jao da Chuaq wa Môise ùh loh lam khoi enh traiq jàn. 45 Jàn A-ma-lec wa jàn Ca-na-an ŏi ta wang cô hadrùc loh jêh rai hnan đac wì haq cadàu trùh Hotma.