15
Ranenh Tiaq Jò Mùt Gùng Ca-na-an
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò pì mùt ta gùng Au ma am ca pì đòiq pì hi ŏi, pì phai am ca Chuaq ngè tadreo bùh xam ùnh đòiq broq gêh bìac khoi pachac loq ngè tadreo bùh to am, loq ngè dèch am ta hì lè càn. Pì jah yŏc ngè am enh calùh 'bo, calùh trìu loq calùh bubi. Jò pì dèch am dèh ngè tadreo aih, pì hadai phai am ngè tadreo dèch am xam 'mau mì xam baiq lìt dàc 'yêh, alôn mòiq lìt dàu. Tàng broq ngè tadreo bùh xam mòiq toq trìu con, loq ngè tadreo ma 'noiq, èh hadai phai am mòiq lìt alac đòiq broq lè dèch am dahwèq ôq.
“ ‘Tàng am mòiq toq con trìu calô, èh phai dèch am ngè tadreo xam 'mau mì, pôn lìt dàc 'yêh alôn ta 1 lìt 'ne dàu, wa 1 lìt 'ne alac broq lè dèch am dahwèq ôq đòiq atŏc am i hòi xua thùm ca Chuaq.
“ ‘Jò broq ngè tadreo bùh xam 'bo calô am ca Chuaq, loq dèch am ngè tadreo ma 'noiq đòiq broq gêh pachac, loq ngè dèch am waiq catèm, èh phai am pajùm ti 'bo aih xam ngè tadreo dèch am xam 'mau mì tadràu lìt đac 'yêh alôn ti 2 lìt dàu, 10 èh hadai am baiq lìt alac broq lè dèch am dahwèq ôq, aih mòiq ngè tadreo yŏc ùnh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq. 11 Wì haq hadai phai broq 'màng aih ca rìm toq 'bo calô, rìm toq trìu calô, loq rìm toq bubi con. 12 Tiaq dèh pì padon ngè tadreo am, èh phai broq 'màng aih ca rìm toq.
13 “ ‘Rìm ngai jàn Is-ra-ên phai broq 'màng aih, jò leq am ngè tadreo yŏc ùnh bùh, i hòi xua thùm ca Chuaq. 14 Tàng i mangai jàn 'noiq lam hmàih loq rìh ŏi ta'ne pì, èh enh am ngè tadreo bùh atŏc hòi xua thùm ca Chuaq, haq phai broq tìah ca pì ma broq aih. 15 Toq i mòiq toq ranenh aih raq am ca jàn Is-ra-ên, wa jàn 'noiq hadai broq troi pì hloi hloi. 16 Phai i mòiq toq ranenh wa mòiq trong hatìah ca dabau ca pì wa mangai jàn 'noiq ŏi ta'ne pì hadai.’ ”
17 Chuaq doi ca Môise: 18 “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò leq pì mùt ta gùng Au ma ajèn 'ràng pì mùt, 19 jò leq caq dahwèq caq da gùng aih, èh pì phai broq mòiq ngè tadreo dèch am ca Chuaq. 20 Pì phai yŏc mòiq toq 'benh 'yoh broq ngè tadreo, aih 'benh gàu mùa enh dàc 'mau da pì broq ngè dèch am enh xàn len 'mau dèch atŏc. 21 'Màng aih enh 'nhòng cô trùh tau pì phai dech am ca Chuaq mòiq ngè tadreo xam dàc 'yêh baxèm da pì.
Ngè Tadreo ca Tôiq Troq Lò
22 “ ‘Jò pì troq lò broq tôiq, ùh wèq rìm bàu ta ranenh Au khoi anoi ca Môise, 23 aih rìm bìac leq Chuaq khoi canòm ca Môise anoi ca pì enh hì Chuaq ma khoi anoi 'noh ranenh cô trùh manàiq, wa hloi 'nah ta atìq cô èh. 24 Tàng tôiq taiq troq lò, mangai jàn ùh 'nì, èh dìq dŏng ca jàn tiaq dèh ranenh phai yŏc mòiq toq 'bo calô dèch am atŏc broq ngè tadreo bùh i hòi xua thùm ca Chuaq, pajùm ti ngè am 'mau mì xam lè dèch am dahwèq ôq tiaq ranenh, wa mòiq toq bubi calô broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 25 Hi khoi pajàu phai broq lè rŏt dèch hlài enh tôiq lôi ca dìq ca jàn Is-ra-ên, èh tôiq mangai jàn jah baxŏng, ma jah 'màng aih tôiq taiq troq lò, ma wì khoi 'ràng trùh enh ngìa ca Chuaq ngè tadreo bùh xam ùnh, wa ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi. 26 Dìq ca jàn Is-ra-ên wa mangai jàn 'noiq ŏi ti pì jah baxŏng tôiq, ma jah 'màng aih dìq ca mangai khoi broq tôiq troq lo aih.
27 “ ‘Mahaq tàng toq mòiq ngai raq troq lò broq tôiq, èh mangai aih phai am mòiq toq bubi cadrì mòiq hanam đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 28 Pajàu phai broq lè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi broq ca mangai aih jah hadròih, èh mangai aih jah baxŏng. 29 Ranenh cô broq ca mangai troq lò broq tôiq, 'nhac ca mangai Is-ra-ên loq mangai jàn 'noiq hadai.
30 “ ‘Mahaq tàng i mangai leq to broq tôiq, 'nhac ca mangai Is-ra-ên loq mangai jàn 'noiq ŏi ti wì haq, èh mangai aih phai 'bìq hnan cađac khoi dèh ca jàn, ma jah 'màng aih, mangai aih khoi capoch ha'nhèq đùng Chuaq. 31 Ma jah 'màng aih haq khoi cađac bàu Chuaq wa broq ùh troq ca bàu thê da Haq. Mangai aih phai 'bìq hnan 'noh đac enh jàn cla. Haq phai chìuq baxa taiq tôiq dađeh.’ ”
Ùh Padài Hì Sabat Èh 'Bìq Hadrah Cachìt
32 'Màng aih, jò jàn Is-ra-ên 'nang ŏi ta braih càn, wì haq hnoq mòiq ngai tŏch long ùnh ta Hì Sabat. 33 Wì ma hnoq haq 'nang tŏch long ùnh ajèn haq trùh ca Môise, Arôn wa dìq dŏng ca jàn. 34 Wì clêh haq taiq 'nhòq 'nì ro phai hadrah bìac cô. 35 Chuaq doi ca Môise: “Mangai cô phai cachìt. Dìq ca jàn phai tèm hmu haq enh gùng ca traiq jàn.” 36 'Màng aih dìq ca jàn 'ràng haq loh enh gùng ca traiq jàn, tèm haq xam hmu trùh cachìt, tìah ca Chuaq khoi thê Môise.
37 Chuaq doi hòm ca Môise: 38 “Ìh phai doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Dìq ca 'nhòng cô trùh 'nhòng tau phai broq mòiq toq caxi ta ha'mai rìm mùm da eo, wa ta'mùt mòiq toq hadrang caxi nhum xenh. 39 Jò pì hnoq caxi aih, èh pì jah hmàng dŏng dìq ranenh da Chuaq đòiq broq tiaq, ùh broq tiaq dèh manoh ma hèm enh, èh broq manhài trài. 40 'Màng aih đòiq ca pì jah hmàng hlài wa broq tiaq bàu thê da Au, wa broq hadròih ca Chuaq Boc Plình da pì. 41 Au cô Chuaq Boc Plình da pì, Haq ma khoi 'ràng pì loh khoi enh gùng Aicàp đòiq broq Boc Plình da pì. Au cô Chuaq Boc Plình pì.’ ”