16
Côra Blàq Hlài ca Chuaq
Côra, con calô Ixha, xau Kêhat, con xau da Lêwi wa toq biaq ngai Rubên, aih Đathan wa A-bi-ram con calô Ê-li-ap, Ôn, con calô da Phêlêt, xau Rubên, adràc dabau yòng tajraq hlài ca Môise. Lam tiaq wì haq i 250 ngai Is-ra-ên, aih gu craq wèq cwìang i 'bang tìang ta jàn, khoi lah broq bìac ta nòi tagop gu craq ma wèq cwìang. Wì haq tagop dabau tajraq hlài ca Môise wa Arôn. Wì doi ca wa: “Chôp joq hrìn hran dìq jaq! Dìq ca jàn hadròih wa Chuaq 'nang ŏi ti rìm ngai ti wì haq, 'màng aih gleq chôp ma doi dađeh i cwìang enh 'nhèq ca jàn da Chuaq?”
Jò Môise tàng bàu aih, haq hacùn cràng bla-op ta taneh. Haq doi ca Côra wa dìq ca mangai pajùm ti Côra: “Xroq èh, Chuaq jah mahno loq mangai leq mangai da Haq, wa mangai leq hadròih, èh 'ràng haq trùh haten ca Haq, aih mangai leq Haq ràih, Haq jah 'ràng trùh haten ca Haq. Ìh, Côra wa dìq ca mangai ma tiaq ìh phai wê abôq jreo xua thùm. Hì da èh enh ngìa ca Chuaq, phai tah ùnh wa jreo xua thùm. Mangai leq Chuaq ràih, aih mangai hadròih. Cla pì mangai Lêwi khoi padèch dađeh broq bìac dìq jaq ùh troq!”
Môise hadai doi tam ca Côra: “Ôi pì con xau Lêwi, tamàng cô oq: Boc Plình da Is-ra-ên, khoi ràih crài pì khoi ca mangai jàn Is-ra-ên wa 'ràng pì trùh haten ca Haq đòiq patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq da Chuaq wa đòiq pì yòng enh ngìa ca jàn wa patìh wì haq. Bìac aih 'nhòq tôm 'mòh? 10 Haq khoi 'ràng ìh wa dìq dŏng oh daq mangai Lêwi trùh haten ca Haq, 'màng aih manàiq pì ca doi enh ta'miaq yŏc bìac broq da pajàu broq gàu hòm! 11 'Màng aih, ìh wa dìq ca mangai ma tiaq ìh khoi pajùm ti dabau đòiq tajraq hlài ca Chuaq. Arôn cabô pì ma mamùc mamac enh tajraq hlài ca haq?”
12 Khoi ca aih, Môise thê mangai lam doi ca Đathan wa A-bi-ram, baiq ngai con calô da Ê-li-ap trùh, mahaq wa tèo: “Ma ùh lam đòh. 13 Ìh khoi 'nong nhèn loh khoi enh nòi gùng taneh bình halùih diac xùt wa sùa, đòiq jêh đac nhèn ta nòi braih càn, 'màng aih ma 'nhòq tôm? Manàiq ìh enh wèq cwìang enh 'nhèq ca nhèn hòm 'mòh? 14 Ìh joq 'nàng ùh 'ràng nhèn mùt ta gùng taneh bình halùih diac xùt wa sùa, wa joq 'nàng ùh am ca nhèn jah nhàn taneh wia nho broq xôxech! Ìh enh 'bacsi mat 'bài mangai aih 'mòh? Ùh, nhèn ùh tŏc đòh?”
15 Môise nòih dìq jaq, doi ca Chuaq: “Xìn apaq nhàn ngè tadreo wì haq. Au ùh i yŏc da wì haq mòiq toq lùa, hadai ùh jò leq broq 'mèq ca mangai leq ta wì.”
16 Môise doi ca Côra: “Hì da èh, ìh wa dìq ca mangai ma tiaq ìh xam Arôn, phai patô dađeh enh ngìa ca Chuaq. 17 Rìm ngai phai wê dèh abôq bùh xreo xua thùm, tah jreo xua thùm ta aih, hi khoi dèch enh ngìa ca Chuaq, aih dìq dŏng 250 abôq jreo xua thùm. Ìh wa Arôn hadai wê dèh abôq bùh jreo xua thùm.” 18 'Màng aih, rìm ngai dìq wê abôq tah jreo xua thùm, tah ùnh wa jreo xua thùm ta aih, hi khoi yòng ti Môise wa Arôn jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. 19 Jò Côra tagop dìq dŏng ca mangai ma tiaq dađeh tajraq hlài ca Môise wa Arôn, jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq đòiq hatình, 'ngah 'ngai lem lình da Chuaq mahno loh ca dìq dŏng jàn tagop. 20 Chuaq doi ca Môise wa Arôn: 21 “Chôp wia khoi ca jàn tagop cô beq, đòiq Au jêh đac wì haq manàiq cô raq.”
22 Mahaq Môise wa Arôn bla-op dađeh ta taneh dang xìn: “Waiq Boc Plình! Boc Plình yiang da con mangai, taiq mòiq ngai broq tôiq, mahaq Chuaq nòih dìq dŏng ca jàn tagop 'mòh?”
23 Chuaq doi ca Môise: 24 “Doi ca jàn tagop: Wia hangai ca traiq Côra, Đathan wa A-bi-ram beq.”
25 Môise padinh yòng cadàu tùh pah Đathan wa A-bi-ram; tiaq atìq i 'bài craq da jàn Is-ra-ên. 26 Haq doi ca jàn tagop: “Wia ma hangai ca traiq 'bài mangai ma ngang dù cô beq, apaq đùng trùh ngè cleq da wì haq, èh yùq pì dìq dŏng hadai cachìt taiq tôiq lôi wì haq 'mòh?” 27 'Màng aih jàn wia hangai ca traiq Côra, Đathan wa A-bi-ram. Adroi ca aih Côra, Đathan wa A-bi-ram yòng dèh jang 'mang traiq dèh ti cadrì con xam 'bài con 'yoh.
28 Môise doi: “Nhò bìac cô èh pì jah loq Chuaq thê Au broq bìac aih ùh xài au tiaq manoh cla au. 29 Mahaq tàng wì 'mat cachìt đeh troi con mangai ma cachìt, aih Chuaq ùh ràih au. 30 Mahaq tàng Chuaq broq mòiq bìac neo, wa taneh hah hacùng lŏn dŏng wì, wa dìq dŏng ngè bìac da wì haq, wa wì haq ŏi rìh mahaq loh ta ralùng hanang, èh pì loq 'bài mangai cô khoi ngan Chuaq ùh loh cleq.”
31 Môise doi bu gêh bàu aih, taneh jang jènh wì haq loh ca hađah; 32 hah hacùng lŏn wì haq wa cadrì con wì haq, wa dìq ca 'bài mangai ma tiaq Côra wa dìq dŏng ca cùng hang wì haq. 33 Wì haq ŏi raq rìh mahaq loh ta ralùng hanang wa dìq ca cùng hang da wì haq. Taneh catùh hlài wa wì haq cachìt. Wì haq 'bìq jêh đac dèh 'ne jàn dađeh. 34 Tàng bàu wì haq cachech, dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên ma ŏi kenh aih cadàu mot dŏng wa crè tarìt doi: “Taneh hadai padon lŏn bèn!”
35 I mòiq pla ùnh enh Chuaq plôh loh bùh cachìt 250 ngai 'nang bùh dèch am jreo xua thùm.
36 Chuaq doi ca Môise: 37 “Doi ca Ê-li-a-xa mangai pajàu, con calô da Arôn, tŏch dŏng dìq abôq jreo xua thùm loh khoi ca nòi ùnh ma cheo, èh hadai haprah hapriang chah 'nang cheo aih, taiq abôq jreo xua thùm aih khoi hadròih.
38 “Phai yŏc 'bài abôq broq xam đùng tah jreo xua thùm da 'bài mangai ma khoi broq tôiq ma 'bìq cachìt, yŏc tamoh tùq ratang 'bài abôq aih, broq loh 'bài capiac đòiq lom ca'bŏng tadreo, ma jah 'màng aih 'bài abôq aih khoi jah am tŏc enh ngìa ca Chuaq wa khoi hadròih. Đòiq 'bài capiac aih broq mòiq teo bahmàng hlài ca jàn Is-ra-ên.”
39 'Màng aih, pajàu Ê-li-a-xa tŏch 'bài abôq broq xam đùng tah jreo xua thùm da 'bài mangai khoi cachìt, hi khoi yŏc tamoh tùq ratang đòiq lom ca'bŏng tadreo. 40 Aih mòiq bìac đòiq bahmàng hlài ca jàn Is-ra-ên, đòiq tanap 'bài mangai enh gùng ca xinoi Arôn ùh jah trùh haten bùh jreo xua thùm enh ngìa ca Chuaq, èh yùq loq cachìt pajùm ti Côra wa 'bài mangai ma tiaq haq.
Mamùc Mamac wa Can Hinìq Ramòt
41 Hì atìq, dìq dŏng ca 'bài jàn mamùc mamac tajraq hlài ca Môise wa Arôn, doi: “Chôp khoi jêh đac jàn da Chuaq!”
42 Jò mangai jàn 'nang tagop dabau đòiq tajraq hlài ca Môise wa Arôn, wì tawìh hlài ngan Hnem Traiq Cùh Waiq, hnoq tajòi 'mòi i yùc glàp traiq wa can 'ngah 'ngai lem lình da Chuaq mahno loh. 43 Môise wa Arôn lam yòng enh ngìa ca Hnem Traiq Cùh Waiq. 44 Chuaq doi ca Môise: 45 “Wia hangai ca jàn cô, Au jêh đac wì manàiq cô raq!” Môise wa Arôn bla-op ta taneh.
46 Môise doi ca Arôn: “Ìh wê abôq tah jreo xua thùm, hi khoi yŏc ùnh enh ca'bŏng tadreo, lam ma renh trùh ŏi ta'ne jàn ma tagop, đòiq broq lè rŏt hlài enh tôiq lôi da wì haq, ma jah 'màng aih Chuaq khoi nòih wa 'bình da can cachìt khoi baxèm.” 47 'Màng aih Arôn broq tiaq bàu Môise ma tanap ca haq, cadàu mùt yòng ta'ne jàn taiq can hinìq ramòt khoi baxèm ta'ne jàn. 'Màng aih, Arôn dèch jreo xua thùm đòiq rŏt hlài tôiq lôi da wì haq. 48 Arôn yòng ŏi ta'ne mangai cachìt wa mangai rìh, 'màng aih can hinìq ramòt khoi jah tàt. 49 Mahaq 14.700 ngai khoi cachìt ta can hinìq ramòt aih enh gùng ca 'bài mangai ma khoi cachìt tiaq Côra. 50 Jò aih Arôn tawìh hlài ta Môise jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, ma jah 'màng aih can hinìq ramòt pi i hòm.