17
Long Canhra Da Arôn
Khoi ca aih Chuaq doi ca Môise: “Doi ca 'bài mangai ma broq gàu da rìm hadròng hadrech, thê wì 'ràng mòiq toq long canhra, aih 12 toq long canhra da 'bài mangai ma broq gàu da rìm hadròng hadrech. Ìh phai achìh hiniq da rìm tàng ngai broq gàu, jang long canhra, mahaq achìh hiniq Arôn jang long canhra da Lêwi, ma jah 'màng aih, rìm tang ngai ma broq gàu ta hadròng hadrech i mòiq ngai mòiq toq long canhra. Ìh phai đòiq 'bài long canhra aih ta Hnem Traiq Cùh Waiq, enh ngìa ca hom wêh jao, nòi Au glàm ìh. Long canhra da mangai Au ma ràih, èh jah plôh riang. 'Màng aih mangai jàn pi i ca nen cleq đòiq mamùc mamac ca ìh hòm.”
Môise doi ca Is-ra-ên wa 'bài mangai ma broq gàu, tiaq dèh hadròng hadrech dađeh dì tiaq bàu tanap, 'ràng am ca haq long canhra dađeh. Môise 'ràng don đòiq 12 toq long canhra enh ngìa ca Chuaq ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Long canhra da Arôn ŏi ta'ne ca 'bài long canhra ma 'noiq.
Hì da èh jò Môise mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq, haq hnoq long canhra da Arôn, thai ca xinoi da Lêwi, khoi loh riang, loh plì, i clong apriac khoi dùm. Môise 'ràng 'bài long canhra enh Hnem Traiq Cùh Waiq loh am ca rìm ngai ngan. Wì hamàih, èh wì ma broq gàu aih yŏc ahlài dèh long canhra.
10 Mahaq Chuaq doi ca Môise: “ 'Ràng hlài long canhra da Arôn đòiq enh ngìa ca hom wêh jao, đòiq broq teo bahmàng jàn ca bìac yòng blàq hlài cô, đòiq wì haq ùh hìaq cachìt taiq bìac aih wa pi jò leq mamùc mamac ca Au hòm?” 11 Môise broq tiaq bàu aih:
12 Mangai Is-ra-ên yùq crè doi ca Môise: “Cô nhèn 'bìq jêh đac! Nhèn đang ca cachìt! Nhèn cachìt dŏng dìq! 13 Tàng mangai leq trùh haten ca Hnem Traiq Cùh Waiq, èh dìq cachìt 'màng aih, èh nhèn cachìt dŏng 'mòh?”