18
Bìac Broq Da Mangai Lêwi
Chuaq doi ca Arôn: “Ìh, 'bài con calô ìh wa xinoi ìh phai pòq bìac broq ma ùh troq nòi hadròih, hadai 'màng aih, ìh wa 'bài con calô ìh phai pòq tôiq ca bìac broq pajàu. 'Ràng dìq dŏng mangai hadròng hadrech da Lêwi, xinoi ìh, đòiq wì haq patìh ti ìh, mahaq toq ìh wa 'bài con calô ìh jah patìh ta Nòi Hadròih. 'Bài mangai Lêwi ma 'noiq phai broq gêh dìq ca bìac ìh ma thê wì haq broq ta dìq ca traiq, mahaq wì haq ùh jah trùh haten ca ngè ta Nòi Hadròih wa ca'bŏng tadreo, đòiq wì haq wa ìh ùh hìaq cachìt. Wì haq pajùm ti ìh patìh bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq, wa dìq dŏng bìac broq ta traiq, mahaq mangai 'noiq ùh i cwìang trùh haten ca pì.
“Pì ep ngan wèq bìac cleq ma ŏi ta Nòi Hadròih wa enh ngìa ca ca'bŏng tadreo đòiq ùh hìaq i can nòih da Au loh ca jàn Is-ra-ên hòm. Au khoi ràih mangai Lêwi ta jàn Is-ra-ên, lah crài am ca Chuaq. Au jao wì haq ca ìh đòiq wiang ti ìh patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Au hadai jao ca ìh bìac broq da mangai pajàu, toq ìh wa 'bài con ìh broq bìac cô enh ngìa ca'bŏng tadreo wa enh trom ca bai prình. Mangai leq enh gùng trùh haten, èh phai 'bìq jêh cachìt.”
Chuaq doi tam ca Arôn: “Enh gùng ca aih Au am ca pì dìq ca ngè tadreo da mangai Is-ra-ên ma am tiaq troi ranenh dèch tì am enh ngìa ca Chuaq. Dìq ca ngè hadròih aih ngè da ìh wa con calô ìh. Aih ranenh cajap jah wèq hloi hloi. Enh gùng ca ngè bùh ta ùnh am atŏc, phàn da ngè tadreo dèch am xam 'mau mì, ngè rŏt hlài enh tôiq, wa ngè tadreo rŏt hlài enh lôi, dìq jah ìh wa 'bài con calô ìh. 10 Aih ngè dìq jaq hadròih, ìh phai caq ta nòi hadròih toq gu calô ma jah caq.
11 “Hi khoi ngè tadreo jah am atŏc tiaq dua am lam am hlài hadai jah ìh, mahaq ngè aih rìm ngai ta hnem, dìq jah caq ùh kè cadrì calô, tàng wì haq hadròih.
12 “Au am ca ìh phàn ma lem dìq jaq da dàu, alac neo wa 'mau mì, dìq dŏng ngè tadreo gàu mùa, wì ma 'ràng am ca Chuaq. 13 Au hadai am ca ìh dìq dŏng plì dùm lem baxèm ta đùng taneh ma wì 'ràng dèch am ca Au, rìm ngai leq ma hadròih ta hnem ìh jah caq.
14 “ 'Màng aih dìq dŏng rìm bìac mangai Is-ra-ên am ca Au, dìq jah ìh, xam 'bài con ramua calô, wa 'bài ngè aban ma ramua da wì haq. 15 Mahaq, con ramua calô, wa con ramua da ngè aban ma ùh hreo, èh phai rŏt hlài. 16 Jò wì haq jah mòiq khê, èh jah rŏt hlài, da-adàng ca padam hliac 'bac tiaq dèh ca jaq siêclò nòi hadròih.
17 “Mahaq con ramua da 'bo, trìu wa bubi, ùh jah rŏt hlài, ma jah 'màng aih, wì haq khoi jah ràih hadròih. Phai yŏc mahem wì haq da'rat ta ca'bŏng tadreo, yŏc ramaq 'ràng bùh, aih mòiq ngè tadreo yŏc ùnh am atŏc i hòi xua thùm lem manoh Chuaq. 18 Jam da 'bài ngè tadreo cô jah dŏng ìh, yi hnao hòm, aih rada am lam am hlài, wa cataih pah 'ma. 19 Au am ca ìh dìq ngè tadreo hadròih da mangai Is-ra-ên, aih ngè tiaq ranenh dèch tì am tŏc enh ngìa ca Chuaq. Rìm ngai ta hnem ìh, gu cadrì gu calô, dìq jah caq. Cô mòiq wêh jao xam boh hloi hloi, ùh jah halìh, enh ngìa ca Chuaq, am ca ìh wa xinoi ìh.”
20 Hi khoi Chuaq doi tam ca Arôn: “Ìh ùh jah i taneh đòiq broq xôxech; ìh hadai ùh i ca phàn leq ta Is-ra-ên. Au cô da ìh, xôxech ìh ta'ne wì haq.
21 “Dìq dŏng mòiq phàn mòiq jàt, jàn Is-ra-ên ma khoi am ca Au, Au am ca mangai Lêwi, ma jah 'màng aih, wì haq khoi patìh bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 22 Pàng cô ta èh, mangai Is-ra-ên ùh i mangai leq jah mùt ta Hnem Traiq Cùh Waiq, đòiq ùh hìaq pòq tôiq wa ùh hìaq cachìt. 23 Toq mangai Lêwi jah patìh broq bìac ta Hnem Traiq Cùh Waiq. Tàng wì broq tôiq, wì haq pòq dèh tôiq. Aih ranenh hloi hloi ta 'nhòng pì, mangai Lêwi ùh jah i xôxech cleq ta jàn Is-ra-ên, 24 taiq Au khoi am ca wì mòiq phàn mòiq jàt dahwèq ma mangai Is-ra-ên am ca Chuaq. 'Màng aih, Au khoi doi ca wì, mangai Lêwi ùh jah i xôxech ta'ne mangai jàn Is-ra-ên.”
25 Chuaq hadai doi ca Môise: 26 “Ìh doi ca mangai Lêwi: ‘Jò jah nhàn mòiq phàn mòiq jàt da jàn Is-ra-ên, Chuaq ma am ca wì haq aih, èh wì haq ep yŏc hlài mòiq phàn mòiq jàt ta mòiq phàn mòiq jàt aih, dèch am ca Chuaq. 27 Ngè cô èh jah ngan tìah ca ngè 'mau mì enh xàn ma len 'mau, tìah ca alac nho yŏc enh nòi padit plì nho broq alac da wì haq. 28 'Màng aih dìq ca mòiq phàn mòiq jàt pì ma khoi nhàn enh Is-ra-ên, pì phai yŏc mòiq phàn mòiq jàt enh aih hòm đòiq broq ngè dèch am ca Chuaq, èh pì phai am ngè aih ca pajàu Arôn. 29 Ta dìq dŏng ngè pì ma jah, pì ngan ma leq ma yi lem dŏng dìq đòiq am atŏc ca Chuaq. Aih phàn đòiq crài hadròih ca Chuaq.’
30 “Ìh ep doi ca mangai Lêwi: ‘Jò leq oh daq khoi dèch am dèh phàn ma yi lem, èh phàn ma ŏi i aih dahwèq enh xàn len 'mau wa apao padit yŏc diac nho. 31 Phàn ma ŏi hlài cô, pì wa cadraq pì jah caq, ùh kè ca jang leq, aih cùng baha ca bìac oh daq ma khoi patìh ta Hnem Traiq Cùh Waiq. 32 Tàng pì am atŏc phàn ma yi lem ca Chuaq, èh pì hadai ùh i ca tôiq cleq jò caq đeh phàn ma ŏi rah. Mahaq jò pì am atŏc ca Chuaq phàn ma yi lem adroi ca pì caq, pì ùh pòq tôiq cleq ca ngè hadròih da jàn Is-ra-ên wa ùh hìaq cachìt.’ ”