19
Ranenh Da 'Bo Cadrì Con Xàc Gòh
Chuaq doi ca Môise wa Arôn: “Cô bìac ta ranenh da Chuaq khoi thê: Mangai Is-ra-ên phai ràih mòiq toq 'bo cadrì xàc gòh ùh i ca teo xìt leq 'nhòq bac long ech. 'Ràng 'bo aih ca pajàu Ê-li-a-xa. Pajàu Ê-li-a-xa 'ràng 'bo aih loh enh gùng ca traiq, pàc 'bo aih enh ngìa ca pajàu. Pajàu Ê-li-a-xa yŏc hadrang tì 'nhrùq ta mahem 'bo aih, da'rat tapèh yàng 'nah pah Hnem Traiq Cùh Waiq. Èh pajàu phai ngan wì ma bùh 'bo aih: Akia, xech, mahem wa ìch haq. Pajàu khòh yŏc long hùang nam, long xônh wa brai gòh tèm 'mùt ta 'bo ma 'nang cheo. Khoi ca aih, pajàu phai rùh dèh eo wa hùm, hi khoi men jah mùt ta traiq, mahaq 'bìq amùa trùh xèq hì aih. Mangai ma bùh 'bo aih hadai phai rùh dèh eo cwàn, hùm wa 'bìq amùa trùh xèq hì aih.
“Mòiq ngai lem hreo acom blo da 'bo bùh aih, 'ràng tah đòiq ta mòiq nòi lem hreo enh gùng ca traiq jàn. Mangai Is-ra-ên jah wèq blo cô, èh tah ta diac đòiq diac aih broq hreo ca amùa! Aih ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi. 10 Mangai ma acom blo aih phai rùh eo wa 'bìq amùa trùh xèq hì aih. Ranenh cô jah wèq hloi am ca mangai Is-ra-ên wa mangai jàn 'noiq ma ŏi ta wì haq.
11 “Mangai leq troq bèq hanang mangai cachìt, èh 'bìq amùa tapèh hì. 12 Mangai aih phai yŏc diac 'nheo baxròih dađeh hì ma piq wa hì ma tapèh èh men jah hreo. Tàng ùh broq 'màng aih, haq ùh jah wìa lem hreo. 13 Mangai leq bèq hanang mahaq ùh broq hreo dađeh, èh broq ca Hnem Traiq Cùh Waiq da Chuaq loh ca amùa, mangai aih 'bìq hnan 'noh khoi ca jàn Is-ra-ên. Mangai aih xôq ŏi amùa, taiq diac broq hreo ca amùa 'nhòq da'rat ta chac haq.
14 “Jò i mangai cachìt ta mòiq traiq, phai broq tiaq ranenh cô: Mangai leq ma mùt ta traiq wa mangai leq ma ŏi ta traiq aih, dìq 'bìq amùa tapèh hì. 15 Tàng ta traiq i cabi ùh gùp calàp, èh cabi aih hadai 'bìq amùa.
16 “Enh gùng ca traiq jàn ta đùng tamang, tàng i mangai leq troq bèq hanang mangai cachìt ca pàc, loq hanang mangai cachìt đeh, caxènh mangai cachìt, loq ralùng hanang, mangai aih 'bìq amùa trùh tapèh hì,
17 “Tàng enh broq hreo 'bài mangai cô, phai yŏc toq biaq blo da 'bo ma bùh broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq tah ta cabi, hi khoi yŏc diac hreo ùc ta aih. 18 Èh mangai ma hreo lem phai yŏc hamenh xônh 'nhrùq ta diac aih, da'rat diac aih enh 'nhèq ca traiq, enh 'nhèq ca 'bài ranac ta traiq, enh 'nhèq ca 'bài mangai ŏi ta traiq aih, wa enh 'nhèq ca mangai ma troq bèq caxènh mangai cachìt, loq ralùng hanang, troq bèq mangai cachìt ca pàc, loq troq bèq con mangai cachìt đeh. 19 Mangai lem hreo phai da'rat diac ca mangai 'bìq amùa, hì ma piq wa hì ma tapèh, bìac broq hreo can amùa hi gêh, mangai ma 'bìq amùa phai rùh eo, hùm 'nheo, èh xèq aih men jah hreo. 20 Mahaq tàng mangai amùa ùh chìuq broq hreo dađeh, èh mangai aih phai 'bìq hnan 'noh đac khoi dèh ca jàn, ma jah 'màng aih khoi broq ca nòi hadròih da Chuaq loh ca amùa taiq diac broq hreo can amùa ùh da'rat ta mangai aih, haq ùh jah hreo. 21 Cô ranenh jah wèq hloi hloi.
“Mangai da'rat diac broq hreo can amùa phai rùh dèh eo, wa mangai leq ma bèq diac broq hreo can amùa, èh 'bìq amùa trùh chìuq xèq aih. 22 Ngè cleq ma mangai amùa troq bèq, dìq wìa amùa, wa mangai leq troq bèq ngè aih, hadai 'bìq amùa trùh xèq hì aih.”