20
Diac Plôh Loh Enh Hmu Talach
Khê mòiq, dìq ca jàn Is-ra-ên trùh ta braih càn Xin. Wì haq ŏi padài ta Cađê. Mi-ri-am cachìt. Wì catùh haq ta aih.
Taiq ùh i ca diac ôq, jàn tagop dabau tajraq hlài ca Môise wa Arôn. Wì haq trech Môise, doi: “Ngèh enh nhèn khoi cachìt dèh ti oh daq ma khoi cachìt enh ngìa ca Chuaq yi hnao hòm! Gleq ìh ma 'ràng jàn da Chuaq mùt ta braih càn cô đòiq dìq ca mangai wa ngè aban cachìt ta cô? Gleq ìh ma ep nhèn loh enh Aicàp đòiq mùt ta nòi 'mèq 'mac cô, nòi ùh i ca 'mau mì, plì pŏc, long nho, plì ôi rôm, wa hadai ùh i ca diac ôq?”
Môise wa Arôn loh khoi enh wì haq, lam trùh jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, hacùn cràng bla-op. Can 'ngah 'ngai da Chuaq mahno loh. Chuaq doi ca Môise: “Wê long canhra, hi khoi ìh wa daq ìh Arôn, lam tagop jàn. Enh ngìa ca wì haq, ìh phai doi ca hmu tau, thê haq plôh diac. 'Màng aih, ìh jah am ca wì haq wa ngè aban da wì haq, ôq diac loh enh hmu talach.”
Môise wê long canhra enh ngìa ca Chuaq tiaq bàu Haq ma thê. 10 Môise wa Arôn tagop dìq ca jàn enh ngìa ca hmu, hi khoi Môise doi: “ 'Bài mangai ma loq enh blàq hlài tau, tamàng cô beq! Bèn jah yŏc diac enh hmu talach cô loh am ca pì ôq 'mòh?” 11 Doi 'màng aih gêh, haq dèch long canhra hwat hmu talach baiq yàng, hi khoi diac plôh loh bàc. Mangai wa ngè aban, dìq jah ôq.
12 Mahaq Chuaq doi ca Môise wa Arôn: “Taiq chôp ùh lùi Au, ùh padèch hadròih hiniq Au enh ngìa ca jàn Is-ra-ên, taiq nen aih chôp ùh jah 'ràng jàn cô mùt taneh Au ma khoi hùaq ca wì.”
13 Nòi aih jah creo Mê-ri-ba, taiq aih nòi jàn Is-ra-ên tajraq hlài ca Chuaq, èh hadai nòi Chuaq mahno loh manoh hadròih da Haq enh ngìa ca jàn Is-ra-ên.
Mangai Êđôm Ùh Am Jàn Is-ra-ên Lam Pagat Dèh Gùng
14 Enh Cađê Môise thê mangai lam trùh ta bùa Diac Êđôm, doi ca haq 'màng cô:
“Cô bàu Is-ra-ên, oh daq bùa. Ìh khoi loq ca bìac nan xa da nhèn. 15 Boc yaq nhèn khoi loh enh Aicàp wa ŏi hlài ta aih khoi dùnh. Mangai Aicàp khoi jùq jàm nhèn wa boc yaq nhèn. 16 Mahaq jò nhèn dang creo ca Chuaq, Haq tàng wa thê 'bình plình 'ràng nhèn loh khoi enh gùng Aicàp.
“Manàiq nhèn đang ŏi ta Cađê, mòiq phôq ŏi agàu jang acang Diac Êđôm. 17 Xìn am ca nhèn lam cwa taneh bùa. Nhèn ùh lam pagat đùng taneh loq wia nho. Nhèn hadai ùh gôch diac adràm ôq. Nhèn lam toq roc trong, ùh wech pah 'ngeo loq pah 'ma trùh jò loh khoi enh Diac ìh.”
18 Mahaq Êđôm tèo:
“Pì ùh jah lam cwa taneh Diac au. Tàng pì ùh tàng, èh nhèn wê chang gùm loh tajêh ca pì.”
19 Mangai Is-ra-ên doi:
“Nhèn xìn lam đeh toq ti trong. Tàng nhèn wa ngè aban da nhèn loq ôq diac, nhèn xìn am da ìh 'bac. Nhèn toq xìn jah lam cwa. Nhèn ùh xìn tam cleq hòm.”
20 Haq tèo:
“Ùh, pì ùh jah lam cwa.”
Hi khoi Êđôm 'ràng mòiq cwung đôiq lình hagao hagình loh tàt. 21 Ma jah 'màng aih Êđôm ùh am Is-ra-ên lam cwa dèh gùng, ma jah Is-ra-ên wech lam trong 'noiq.
Arôn Cachìt
22 Dìq ca jàn Is-ra-ên enh Cađê trùh wang Hôrò. 23 Ta wang Hôrò, kenh acang Êđôm. Chuaq doi ca Môise wa Arôn: 24 “Arôn jah hlài dèh ti boc yaq, ùh jah mùt ta taneh Au ma khoi am ca Is-ra-ên, ma jah 'màng aih, chôp khoi broq ùh troq ca Au ta Mê-ri-ba. 25 'Ràng Arôn wa con Arôn Ê-li-a-xa tŏc ta wang Hôrò beq. 26 Jang aih ìh yŏc eo lè da Arôn caxùnh ca Ê-li-a-xa con Arôn. Arôn èh cachìt ta aih.”
27 Môise tiaq bàu Chuaq. Wì piq ngai tŏc ta wang Hôrò, wa dìq ca jàn hnoq. 28 Ta bôi wang, Môise yŏc 'noh eo lè da Arôn, caxùnh ca Ê-li-a-xa con Arôn. Arôn cachìt ta bôi wang cô. Khoi ca aih Môise wa Ê-li-a-xa loh enh wang aih. 29 Jò wì loq ca Arôn khoi cachìt, dìq dŏng ca jàn Is-ra-ên hmoi ta aih 30 hì.