21
Jàn Is-ra-ên 'Blêq Bùa Arat
Jò bùa Arat mangai Ca-na-an ta nòi Nêghep ŏi pah 'ma ca mat mahì loh, hìa tình mangai Is-ra-ên đang lam trùh tiaq trong A-tha-rim, creo dèh ca lình loh tajêh, rùp jah toq 'biaq ngai. Jò aih mangai Is-ra-ên, pachac ca Chuaq doi: “Tàng Chuaq am ca nhèn 'blêq jàn cô, èh nhèn jah jêh dŏng phôq wì haq.” Chuaq tàng bàu waiq khàn da mangai Is-ra-ên, am wì haq 'blêq Ca-na-an, jêh đac 'bài lình wì, raliang đac dìq phôq wì. Hiniq ca nòi aih Hotma.* Hotma: Aih jêh đac dŏng dìq.
Bìh Broq Xam Đùng
Enh wang Hôrò, wì haq lam tiaq trong diac Raxìq Gòh đòiq wia ca taneh Êđôm, taiq 'màng aih jàn pi i ca manoh chìuq àt. Wì haq capoch đùng trùh Boc Plình wa Môise. Wì haq doi: “Gleq ìh 'nong nhèn loh enh Aicàp đòiq nhèn cachìt ta braih càn cô? Ŏi ta cô ùh i ca 'benh, ùh i ca diac. Nhèn hadai khoi git ca ngè 'benh caq 'mèq cô!”
Taiq 'màng aih Chuaq thê bìh tùa trùh cap bàc ngai cachìt. Wì trùh doi ca Môise: “Nhèn khoi broq tôiq ma jah 'màng aih, nhèn khoi capoch 'mèq ca Boc Plình wa ca ìh. Xìn ìh waiq khàn ca Chuaq đòiq Haq hnan cađac bìh.” Môise waiq khàn am ca jàn.
Chuaq doi ca Môise: “Broq mòiq toq bìh tùa xam đùng atua haq ta mòiq toq long. Mangai leq ma 'bìq bìh cap, èh ngan bìh aih, haq jah rìh.” 'Màng aih Môise broq mòiq toq bìh tùa xam đùng gam, 'ràng atua ta mòiq toq long jrang, mangai leq 'bìq bìh cap, hi ngan ta bìh broq xam đùng gam, dìq ùh hìaq cachìt.
Trong Lam Moap
10 Mangai Is-ra-ên loh lam hòm, wa padài đòiq traiq ta Ôbôt. 11 Lam enh Ôbôt, wì haq đòiq traiq ta Ijê A-ba-rim ta braih càn, pah mat mahì loh da Moap. 12 Loh lam enh aih, wì haq đòiq traiq ta thòng Xêrêt, 13 Wì haq loh lam hòm, đòiq traiq ta braih càn, pah tau ca cròng diac Atnôn, aih ta braih càn jêq gùng da mangai A-mô-rit. Cròng diac Atnôn broq acang ta'ne gùng Moap wa taneh gùng mangai A-mô-rit. 14 Taiq 'màng aih ta Sech Tajêh Da Chuaq i achìh:
“Phôq Wahep ŏi ta gùng Suphah wa 'bài hŏc diac
da Atnôn, 15 loh hangai trùh phôq Arò,
wa roc kenh criang da hŏc diac
ta acang taneh Diac Moap.”
16 Enh aih, wì haq lam hòm trùh Bê-e. Aih nòi adràm ma Chuaq doi ca Môise: “Tagop mangai jàn đòiq Au am ca wì haq diac ôq.”
17 Hi khoi jàn Is-ra-ên calêu 'bŏi cô:
“Ô diac ta adràm, tŏc beq!
Đòiq nhìn jah calêu padèch ha'nhèq diac adràm cô!
18 Diac adràm ma mangai gù craq chìa, 'Bài cwan ma chìa,
Chìa xam long canhra,
Baxèm xam long wèq cwìang da bùa.”
Hi khoi wì haq enh braih càn lam trùh Ma-tha-na. 19 Enh Ma-tha-na wì trùh Na-ha-li-ên, enh Na-ha-li-ên trùh Bamôt; 20 Enh Bamôt trùh thòng ŏi ta taneh da Moap trùh bôi wang Phichga, enh aih ngan hnoq jàp ca braih càn.
Jêh Ta'blêq Sihôn wa Ot
21 Is-ra-ên thê mangai 'ràng bàu doi ca Sihôn, bùa A-mô-rit 'màng cô:
22 “Xìn am nhèn lam cwa taneh bùa. Nhèn ùh lam mùt ta đùng taneh, wùan nho, hadai ùh gôch diac adràm đòiq ôq. Nhèn lam trong caiq càn da bùa trùh jò loh khoi enh acang taneh Diac ìh.”
23 Mahaq bùa Sihôn ùh am jàn Is-ra-ên cwa dèh taneh. Bùa 'ràng dìq dèh ca cwung đôiq loh ta braih càn wa tajêh tabroq ca jàn Is-ra-ên ta Jahai. 24 Mangai Is-ra-ên jêh cachìt Sihôn xam chang gùm, ta'miaq yŏc taneh enh Atnôn trùh Jabôc, trùh acang Amôn, ma jah 'màng aih acang da Amôn hagao cajap. 25 Mangai Is-ra-ên yŏc dŏng dìq 'bài phôq cô, èh ŏi hloi da phôq da mangai A-mô-rit, xam phôq Hêtbôn wa phôq ma dudan kenh aih. 26 Hêtbôn phôq da Sihôn bùa A-mô-rit. Adroi cô nèh, Sihôn khoi 'blêq bùa Moap yŏc taneh da bùa cô trùh cròng Atnôn.
27 Taiq 'màng aih i mangai achìh:
“Pajùm ti dabau trùh Hêtbôn beq!
Broq hlài phôq da Sihôn!
 
28 “Enh Hêtbôn ùnh khoi plôh loh,
Ùnh cheo enh phôq da Sihôn,
Bùh cheo Arò da Moap,
Phôq ma ha'nhèq wèq cwìang Atnôn.
29 Ôi jàn Moap nan xa ca gè;
Ôi jàn Kêmôt, can cachìt da gè khoi trùh;
Con calô gè phai cadàu mot, lam lìq lam làn;
Con cadrì gè phai ŏi tù,
Taiq Sihôn, bùa jàn A-mô-rit.
 
30 “Mahaq manàiq nhèn khoi jêh 'blêq haq,
Enh Hêtbôn khoi raliang đac trùh Đibôn,
Nhèn raliang đac wì haq trùh Nôphat,
trùh Mê-đê-ba.”
31 'Màng aih mangai Is-ra-ên khoi ŏi ta taneh da mangai A-mô-rit.
32 Môise thê mangai lam rinh ngan Jaxe, èh wì jêh yŏc dŏng gùng ma haten ca aih, hi hnan mangai A-mô-rit lam. 33 Khoi ca aih mangai Is-ra-ên tawìh hlài, lam trùh pah Basan. Ot, bùa Basan, 'nong dìq dèh ca lình loh tàt wì ta Êt-rê-i.
34 Chuaq doi ca Môise: “Apaq yùq ca bùa aih, ma jah 'màng aih Au khoi jao haq ta tì ìh, xam lình haq, jàn haq wa taneh haq hòm. Ìh broq ca haq tìah ca ìh ma khoi broq ca Sihôn, bùa jàn A-mô-rit ŏi ta Hêtbôn.”
35 'Màng aih mangai Is-ra-ên jêh Ot, con caiq wa jàn, lình haq, ùh đòiq mòiq ngai jah rìh, hi khoi yŏc taneh Diac wì haq.

*21:3 Hotma: Aih jêh đac dŏng dìq.