22
Balac wa Ba-la-am
Khoi ca aih jàn Is-ra-ên lam trùh ta tamang Moap wa đòiq traiq pah tau cròng diac Jôđan, ta ngìa ca Jê-ri-cô.
Balac, con calô Xippo, hnoq dŏng rìm bìac Is-ra-ên broq ca mangai A-mô-rit, 'màng aih, jàn Moap yùq dìq jaq jò hnoq mangai Is-ra-ên bàc hrìn.
Bùa Moap anoi ca mangai broq craq da Ma-đi-an: “Mangai jàn bàc cô èh caq bèn tìah ca 'bo caq nhat ta đùng taneh.”
Jò aih Balac, con Xippo, broq bùa Moap. Haq thê mangai lam 'ràng bàu ta Ba-la-am con calô Bêô ta gùng Pethò kenh cròng diac, doi ca haq:
“Mòiq jàn khoi loh enh gùng Aicàp bàc dìq jaq tìah ca lom đùng taneh. Wì 'nang ŏi enh ngìa nhèn. Manàiq cô xìn ìh trùh waiq hanip wì, taiq wì yi dêh ca nhèn, 'màng aih, nhèn men jah hnan đac wì haq loh khoi enh taneh cô. Ma jah 'màng aih, au loq mangai leq jah ìh waiq xôq, èh mangai aih jah xôq, mangai leq ìh hanip, èh raliang ralàc.”
'Màng aih mangai broq craq da Moap lam ti 'bài craq da Ma-đi-an, wê tiaq 'bac ngè baha bìac broq da Ba-la-am. Jò glàm Ba-la-am, wì anoi hlài bàu Balac ma tanap.
Ba-la-am doi ca wì: “Xìn pì ŏi ti au mang cô. Au jah doi ca pì tiaq bàu Chuaq ma doi ca au.” 'Màng aih 'bài craq da Moap ŏi đò.
Boc Plình trùh bòch Ba-la-am: “ 'Bài mangai ma ŏi ta hnem ìh 'mat, cabô?”
10 Ba-la-am tèo: “Balac con calô Xippo, bùa Moap, thê 'bài mangai cô trùh doi: 11 ‘Mòiq jàn loh enh Aicàp bàc dìq jaq tìah ca lom dŏng đùng taneh. Ìh phai trùh waiq hanip jàn cô. 'Màng aih nhèn men jah jêh hnan wì haq loh lam.’ ”
12 Mahaq Boc Plình doi ca Ba-la-am: “Apaq lam ti wì haq. Ìh ùh jah waiq hanip mangai jàn aih, ma jah 'màng aih wì haq khoi jah xôq ramŏt.”
13 Xroq atìq Ba-la-am yòng doi ca 'bài mangai 'ràng bàu da Balac: “Xìn pì hlài dèh ta gùng beq, ma jah 'màng aih, Chuaq ùh am au lam ti pì.”
14 'Bài mangai broq craq da Moap hlài doi ca Balac: “Ba-la-am chôiq, ùh chìuq lam ti nhèn.”
15 Balac thê mangai ma 'noiq yi bàc lam. Wì haq i tìang i 'bang yi hnao ca 'bài mangai adroi. 16 Wì trùh doi ca Ba-la-am:
“Balac con Xippo doi: Xìn ìh apaq chôiq glàm au, 17 au hùaq, au dìq jaq padèch ìh wa au broq tiaq rìm bìac ìh ma thê au broq ùh kè ca bìac cleq. Xìn ìh trùh waiq hanip jàn cô am ca au beq.”
18 Mahaq Ba-la-am tèo wì haq: “ 'Nhac ca Balac am ca au dìq ca wang 'bac ta hnem haq, au xôq ùh jah broq ùh troq ca bàu thê Chuaq, Boc Plình da au, mòiq bìac cleq 'nhac ca bìac 'yoh loq bìac càn. 19 Manàiq au hadai xìn pì ŏi ti hnem au mang cô, đòiq ca au ngan thù Chuaq doi ca au cleq mang cô!”
20 Mang aih, Boc Plình trùh doi ca Ba-la-am: “Tàng 'bài mangai aih trùh adràc, lam ti wì beq, mahaq ìh toq broq tiaq bìac Au ma thê ìh broq.”
'Bình Plình wa Ba-la-am
21 'Màng aih, Ba-la-am rìu xrŏih, còi lùa, loh lam ti 'bài mangai 'ràng bàu da Moap. 22 Mahaq bìac haq ma lam aih broq ca Boc Plình loh nòih. 'Bình plình da Chuaq yòng ti trong đòiq tàt khech haq. Ba-la-am còi lùa wa i baiq ngai hapŏng lam tiaq. 23 Jò lùa hnoq 'bình plình da Chuaq yòng ti trong, tì wê chang gùm khoi dŏih enh hnup, lùa wech enh trong, lam đac ta đùng taneh. Ba-la-am hwat lùa đòiq thê haq lam jang ti trong.
24 Èh 'bình plình da Chuaq yòng ti trong chit, ŏi ta'ne wia nho, baiq pah trong i panàt. 25 Jò lùa hnoq 'bình plình da Chuaq, haq ŏi đeh kenh panàt broq padit jènh da Ba-la-am. 'Màng aih Ba-la-am hwat haq mòiq yàng hòm.
26 'Bình plình da Chuaq lam hòm ŏi ti nòi trong chit, ùh i ca trong đòiq wech pah 'ngeo loq wech pah 'ma. 27 Jò lùa hnoq 'bình plình da Chuaq, haq bla-op ti taneh. Ba-la-am nòih, yŏc long canhra hwat haq. 28 Chuaq pèh hacùng lùa, haq doi ca Ba-la-am: “Au ma i broq đeh cleq ma ìh hwat au trùh piq yàng?”
29 Ba-la-am doi ca lùa: “Taiq gè jù lê au. Tàng au i chang gùm au khoi jêh đac gè.”
30 Lùa bòch Ba-la-am: “Au i joq lùa ìh ma xang còi yôt enh adroi cô ùh? Au i lah broq 'màng cô ùh?”
Ba-la-am tèo: “Ùh.”
31 Jò aih Chuaq pèh mat Ba-la-am. Haq hnoq 'bình plình da Chuaq yòng ti trong, tì wê chang gùm khoi dŏih enh hnup. Tajòi 'mòi haq cùp gàu ta taneh.
32 'Bình plình da Chuaq bòch: “Gleq ìh ma jah hwat lùa piq yàng? Au lam trùh ta cô đòiq tàt khech ìh, ma jah 'màng aih ìh lam tiaq trong dù. 33 Mahaq lùa hnoq Au, ma jah haq wech ca Au piq yàng. Tàng haq ùh wech ca Au, Au khoi jêh đac ìh wa đòiq ca haq rìh.”
34 Ba-la-am doi ca 'bình plình da Chuaq: “Au khoi broq tôiq. Au ùh 'nì ìh yòng ti trong tàt khech au. Tàng bìac cô ùh lem manoh ìh, au wìh hlài.”
35 Mahaq 'bình plình da Chuaq doi ca Ba-la-am: “Lam tiaq wì beq, mahaq ìh toq doi bàu leq Au ma thê ìh doi.” 'Màng aih Ba-la-am lam hòm ti 'bài mangai 'ràng bàu da Balac.
36 Hìa tình Ba-la-am trùh, Balac lam trùh mòiq phôq ta Moap kenh acang ta cròng diac Atnôn đòiq đìh yŏc haq. 37 Balac bòch Ba-la-am: “Au khoi dìq jaq xìn ìh trùh! Gleq ìh ùh trùh? Au ùh tôm itai đòiq broq ca ìh jah i 'bang tìang 'mòh?”
38 Ba-la-am tèo: “Manàiq au khoi trùh ta cô, mahaq au ùh i ca cwìang capoch cleq! Au toq jah capoch bàu ma Boc Plình thê Au capoch.”
39 Ba-la-am lam ti Balac trùh ta Ki-ri-at Hutsôt. 40 Balac pàc 'bo wa trìu đòiq tadreo, wa thê 'ràng 'bài ngè tadreo ca Ba-la-am wa 'bài craq ma lam tiaq haq. 41 Xroq atìq, Balac 'ràng Ba-la-am tŏc ta nòi ha'nhèq ta Bamôt Ba-an. Enh nòi aih Ba-la-am jah hnoq mòiq 'nah jàn Is-ra-ên.