23
Bàu loq adroi yàng mòiq da Ba-la-am
Ba-la-am doi ca Balac: “Ìh broq jang cô tapèh toq ca'bŏng tadreo wa padon am ca au tapèh toq 'bo calô, tapèh toq trìu calô.” Balac broq tiaq troi bàu Ba-la-am ma thê. Wa baiq ngai am mòiq toq 'bo wa mòiq toq trìu ta rìm toq ca'bŏng tadreo.
Hi khoi Ba-la-am doi ca Balac: “Xìn bùa yòng haten dèh ca ngè tadreo. Au lam trong cô, ùac aiq Boc Plình trùh am au glàm. Haq thê bàu cleq ca au, èh au jah doi ca ìh.” Ba-la-am tŏc ta go.
Boc Plình mahno loh ca Ba-la-am. Ba-la-am doi ca Haq: “Au khoi broq tapèh toq ca'bŏng tadreo, wa ta rìm toq ca'bŏng aih, au am mòiq toq 'bo calô wa mòiq toq trìu calô.”
Hi khoi Chuaq đòiq bàu ta hacùng Ba-la-am wa tanap ca haq: “Hlài ta Balac beq, doi ca haq.”
Ba-la-am hlài hnoq Balac yòng dèh ti ngè tadreo ti 'bài craq da Moap. Ba-la-am anoi ca Balac bàu cô:
“Balac, bùa Moap lam ti au enh Aram;
Enh hidroi wang pah mat mahì loh;
Thê au trùh waiq hanip Jacôp wa
Hanip jàn Is-ra-ên!
'Màng leq au jah waiq hanip
mangai ma Boc Plình ùh waiq hanip?
'Màng leq au jah capoch 'mèq ca
mangai Boc Plình ùh capoch 'mèq?
Enh bôi wang au hnoq wì haq;
Enh go ha'nhèq au ngan wì haq;
Au hnoq wì haq mòiq jàn khoi lah dađeh loh crài;
Ùh ngan dađeh tìah ca mòiq Diac ta crŏng taneh.
10 Cabô jah rèn blo da Jacôp?
Cabô rèn jah mòiq phàn pôn da jàn Is-ra-ên?
Đòiq au cachìt troi mangai ta-atoq;
Am ca au cachìt tìah ca haq ma cachìt.”
11 Balac bòch Ba-la-am: “Ìh broq cleq 'màng 'mat? Au xìn ìh trùh thê ìh waiq hanip jàn ma tagit ca au, mahaq ìh waiq xôq ca wì haq!”
12 Ba-la-am tèo: “Au ep doi bàu Chuaq ma khoi đòiq ta hacùng au.”
Bàu Loq Adroi Yàng Baiq da Ba-la-am
13 Khoi ca aih Balac doi ca Ba-la-am: “Ìh lam tiaq au trùh nòi 'noiq, jang nòi aih ìh jah hnoq wì, mahaq jah hnoq dèh mòiq phàn raq, wa ìh waiq hanip wì haq am ca au.” 14 Hi khoi Balac 'ràng Ba-la-am trùh ta đùng taneh Xôphim, tŏc ta bôi wang Phichga, broq ta nòi aih tapèh toq ca'bŏng tadreo wa ta rìm toq ca'bŏng tadreo am mòiq toq 'bo wa mòiq toq trìu calô.
15 Ba-la-am doi ca Balac: “Xìn bùa yòng jang 'mat dèh ti ngè tadreo, èh au lam trùh nòi tau glàm Chuaq.”
16 Chuaq mahno loh ca Ba-la-am wa đòiq bàu ta hacùng haq, hi khoi thê haq hlài doi ca Balac.
17 'Màng aih Ba-la-am hlài, hnoq Balac yòng dèh ti 'bài craq da Moap, jang ngè tadreo bùh. Balac bòch: “Chuaq tanap ca ìh 'màng leq?”
18 Ba-la-am capoch bàu loq adroi:
“Ôi Balac, yòng beq tamàng cô;
Ôi con calô Xippo, tamàng oq!
19 Boc Plình ma xài con mangai đòiq amòng;
Haq ma xài con mangai đòiq tablòq manoh;
I jò leq Haq doi, èh ùh broq?
Loq hùaq ma ùh tiaq dèh bàu?
20 Cô, au nhàn bàu thê đòiq waiq xôq;
Haq khoi waiq xôq, au ùh jah blòq hlài;
 
21 “Ta Jacôp, Haq ùh hnoq bìac ùh xôq;
Ta jàn Is-ra-ên ùh hnoq bìac nan xa
Chuaq Boc Plình da haq ŏi ti haq;
Ta jàn Is-ra-ên i bàu cachech manè apôi da bùa!
22 Boc Plình 'nong wì haq loh khoi enh Aicàp;
Wì haq dêh tìah ca aki 'bo brì.
23 Taiq ùh i ca mangai leq jah pacrô Jacôp;
hadai ùh i ca bàu da pajàu ngan plình anoi 'noh bìac adroi broq 'mèq ca jàn Is-ra-ên;
ma jah 'màng aih, ta jò troq,
jah anoi bìac Boc Plình khoi broq ca Jacôp wa Is-ra-ên.
24 Wì haq yòng tìah ca baco hlari cadrì,
tìah ca baco hlari calô.
Padài toq jò khoi lŏn ngè caq wa
Ôq mahem 'bài ngè ma 'bìq jêh cachìt.”
25 Balac doi ca Ba-la-am: “Ìh ùh waiq hanip wì haq, hêq hadai apaq waiq xôq ca wì haq hòm.”
26 Ba-la-am tèo: “Au khoi doi, au toq jah capoch hlài bàu Chuaq ma khoi doi ca au.”
Bàu Loq Adroi Yàng Piq da Ba-la-am
27 Hi khoi Balac doi ca Ba-la-am: “Đòiq au 'ràng ìh mòiq nòi 'noiq, èh ùac aiq yàng cô, Boc Plình am ìh hanip wì ŏi nòi aih.” 28 'Màng aih, Balac 'ràng Ba-la-am tŏc ta bôi wang Pêo, enh aih ngan hnoq braih càn.
29 Ba-la-am doi: “Broq tapèh toq ca'bŏng tadreo wa padon tapèh toq 'bo, tapèh toq trìu jang cô am ca au.” 30 Balac broq tiaq bàu Ba-la-am. Haq am mòiq toq 'bo, mòiq toq trìu, tah ta rìm toq ca'bŏng tadreo.