30
Bàu da A-gu-rò
Bàu da A-gu-rò, con calô Jakê, bàu rabiaq ma mangai aih anoi 'noh ca I-thi-ên wa Ucan.
 
“Joq 'nàng au yi blùng dìq dŏng ca mangai 'noiq,
au ùh i can loq 'nì troi mangai 'noiq.
Au hadai 'nhòq hŏc jah bìac khôn rabiaq,
wa hadai 'nhòq jah i can loq 'nì da Chuaq ma Hadròih.
Cabô khoi tŏc ta plình, khoi èh loh?
Cabô khoi gop cayeo ŏi ta capiang tì?
Cabô khoi cayôp diac ta eo?
Cabô khoi broq acang ca taneh?
Hiniq da Haq cah cleq,
wa hiniq Con Calô da Haq cah cleq, tàng ìh loq?
 
“Rìm bàu da Boc Plình khoi jah troq joq 'nàng;
Haq broq khìan ca mangai leq canòm hanình ca Haq.
Apaq 'mùt tam bàu leq ta bàu Haq,
yùq Haq tagàih lech ìh, wa ìh jah pòq tôiq capoch amòng.
 
“Au khoi waiq xìn Chuaq baiq hiniq;
xìn paq ùh rùp bàu au adroi ca jò au cachìt:
Xìn dŏih khoi enh au bìac loq 'nùt wa bàu amòng;
apaq am au 'bìq pabônh, loq jah padrŏng;
am ca hacùng au tôm tàu dahwèq caq,
yùq jò au caq khoi tàu,
au cađac Ìh, doi: ‘Chuaq cabô?’
Wa yùq jò au pa, au lam atùng,
wa broq amùa ca hiniq Boc plình au.
 
10 “Apaq capoch dech ca hapŏng wa craq haq,
yùq haq waiq hanip ìh, èh ìh ep pòq tôiq.
 
11 “I mòiq 'nah ngai waiq hanip dèh baq,
hadai ùh waiq xôq ramŏt dèh ca miq.
12 I mòiq 'nah ngai doi dađeh lem hreo,
mahaq 'nhòq 'nheo hreo dađeh
13 I mòiq 'nah ngai mat haq catèh dìq jaq,
canình mat padèch dađeh ha'nhèq!
14 hanenh hapoh tìah ca pla deo,
đòiq cap hich 'bài mangai nan xa ta crŏng taneh,
wa 'bài mangai papiang ta con mangai.
 
15 “Ratah i baiq toq con cadrì doi:
‘Am beq! Am beq!’
 
“I piq hiniq ùh jò leq tàu,
wa pôn hiniq ùh jò leq doi: ‘Hêq, khoi tàu!’
16 Aih ralùng hanang wa gu cadrì xon,
taneh ùh jò leq tôm tàu diac,
wa ùnh ùh jò leq doi: ‘Khoi tàu!’
 
17 “Mat halê dèh baq,
khìn bìac iu bàu dèh miq,
'bài ac da thòng bŏc mat aih,
wa 'bài cliang caq jam haq.
 
18 “I piq hiniq halac yi càn ca au jah loq tàng,
wa pôn hiniq au ùh jah loq 'nì:
19 Trong cliang pan ta plình;
trong bìh moq ta hmu;
trong bong cadàu ta diac raxìq,
wa trong gu calô wa gu cadrì waq ca dabau.
 
20 “Trong da gu cadrì tango anang 'màng cô:
Caq gêh, haq xùt hacùng,
wa doi: ‘Au ùh i broq tôiq cleq.’
 
21 “I piq hiniq broq ca plì taneh tadroq,
pôn hiniq broq ca haq chìuq ùh nui:
22 Jò mangai hapŏng jah tŏc broq bùa;
mangai blùng jah dahwèq caq panàc;
23 Jò mangai cadrì đang 'bìq git jah yŏc ŏng,
wa hapŏng cadrì thai hlài dèh craq haq.
 
24 “I pôn toq ngè 'yoh rìh ta crŏng taneh,
mahaq dìq jaq khôn rabiaq:
25 Hmŏch 'nhac ca ngè 'yêq ìuq,
mahaq xôq loq gop hanìuq đòiq dahwèq caq jò padrang;
26 Tajŏc rôm 'nhac ca ùh i ca padren,
mahaq loq chaq ca dađeh nòi ŏi ta còp hmu.
27 Lìp 'nhac ca ùh i ca bùa đòiq broq gàu,
mahaq loq pan lam đeh tang lù;
28 Cadaq hnhu tì rùp haq jah;
mahaq haq xôq ŏi ta hnem bùa.
 
29 “I piq hiniq lam renh dìq jaq,
wa pôn hiniq jah cadiang lam rahù:
30 Baco hlari, yi dêh dŏng ta 'bài ngè rôm,
ùh talùi ŏi jang ngìa ngè leq;
31 Ia hmùng hyot ranŏng, bubi calô,
wa bùa jò i lù lình lam ti haq.
 
32 “Tàng ìh broq blùng wa padèch dađeh,
loq tàng ìh i manoh pađim bìac 'mèq,
yŏc tì bàng dèh hacùng beq.
33 Rawàt sùa broq sùa ramaq, tep mùh loh mahem mùh;
hadai 'màng aih taleoq èh loh bìac tarahen.”