31
Bàu Miq Bùa Lê-mu-ên
Bàu da bùa Lê-mu-ên, i bàu rabiaq miq haq hnài am ca haq.
Ô con au, khòh capoch cleq? Ô con da cliac au, au ep capoch 'màng leq?
Ô con da bìac au pachac, au khòh capoch bìac leq ca con?
Apaq am padren con ca gu cadrì,
apaq tiaq trong broq ca bùa raliang piang.
 
Ô Lê-mu-ên, ùh 'nang lem ca 'bài bùa,
ùh 'nang lem ca 'bài bùa ôq alac, loq 'bài cwan ngèh enh alac.
Yùq jò ôq, wì hèt ca ranenh,
èh broq blàq hlài cwìang da mangai pa.
Alac am ca mangai ten cachìt,
wa am ca mangai i manoh jìq hiang beq.
Đòiq haq ôq wa hèt dèh ca bìac papiang,
pi hmàng trùh dèh ca bìac xalep hòm.
 
Capoch bàu palem am ca mangai làu,
wa broq bìac lem jang da mangai 'bìq cađac.
Capoch bàu hadrah ta-atoq,
wa palem am ca mangai pa wa papiang.
Manè Padèch Gu Cadrì Loq 'Nì
10 Mòiq ngai mai dìq jaq ragài, cabô chaq jah?
Ma jah 'màng aih haq canaq da haq yi hnao ca ngŏc.
11 Manoh ŏng lùi canòm haq,
haq jah broq dèh ŏng i lòiq bàc.
12 Lùch ca 'nhòng mai broq lem dèh ŏng,
wa ùh broq 'mèq ca haq.
13 Haq chaq xàc trìu wa briang;
haq yŏc dèh tì broq loh bàc hiniq xam manoh bùi.
14 Haq tìah ca 'bài bong lam padro,
enh nòi hangai 'ràng ahlài dahwèq caq.
15 Haq rìu jò plình ŏi clam, axong dahwèq caq dèh ca mangai ta hnem,
wa jao bìac broq dèh ca 'bài hapŏng cadrì.
16 Haq ngan đòiq mòiq đùng taneh,
èh rŏt đùng taneh aih; nhò baiq toq tì haq broq loh, haq pìt mòiq wùan nho.
17 Haq càt ca'nam xam padren,
wa broq dèh ca baiq toq tì loh ca dêh.
18 Haq hnoq dèh bìac haq broq i lòiq;
damang đen haq ùh pat.
19 Haq caxenh brai,
wa 'bài hadrang tì haq cadrenh brai.
20 Haq hlìa tì jùp đò mangai pa,
hnhu tì gêh yŏc mangai pabônh.
21 Haq ùh crè dèh ca mangai ta hnem haq tanget hangeo,
ma jah 'màng aih ta hnem dìq khoi i eo cwàn hatôq.
22 Haq broq đeh 'bài mèn clùm;
eo cwàn da haq dìq broq xam bai briang habùt nhum gòh bràp.
23 Ti 'mang ngo phôq wì jah canao loq ca ŏng haq,
jò ha'ngui pajùm ti 'bài gu craq da gùng.
24 Haq jìp eo cwàn wa tech;
haq hadai broq caxi nìt càt ca'nam tech ca mangai padro.
25 Eo cwàn da haq rahù wa patô padren,
wa jò hèm trùh hì atìq, haq tajòi 'mòi do ta manoh.
26 Haq capoch caq khôn rabiaq,
wa i bàu khôn khaoq ŏi nòi rapet haq.
27 Haq ngan wèq dèh rìm bìac ta hnem,
ùh jò leq aroh.
28 Con caiq haq yòng, waiq haq jah xôq ramŏt;
ŏng haq hadai yòng manè padèch haq:
29 I bàc con cadrì abroq ragài,
mahaq ìh yi hnao dŏng.
30 Mangai i hìn aih dech 'ngwan, wa hadro lem lình jah hù hnhung,
mahaq gu cadrì leq loq crè yùq ca Chuaq jah manè padèch.
31 Am ca haq dahwèq da tì haq beq,
đòiq bìac haq broq manè padèch haq ti nòi 'mang phôq.