Bàu Hnài Da Sa-lô-môn
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Ta Bàu Yothaiq, Hiniq Bàu Hnài i hiniq enh xèm chù Tagop Hadròih. Jò aih, Bàu Hnài jah broq cwan ta Tagop Hadròih.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Ùh i achìh jò loq hanam Sech cô khoi achìh. Hadai ùh i achìh ta sech cô hiniq mangai achìh, mahaq i bàc ta sech pa'noh mangai achìh aih Sa-lô-môn. I mangai hèm sech cô khoi achìh hanam 1000 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu achìh, aih can rìh tàng ùh broq enh 'nhèq ca Chuaq wa bàu Haq, aih dech 'ngwan. Enh gùng ca Chuaq Jêxu ùh i ca cleq ma jah broq lem manoh ca mangai. Tàng i Chuaq Jêxu ta manoh, pajùm ca bìac am dech da Yiang Hadròih, dìq ca can rìh lem bùi. I bàu ta sech pa'noh mangai craq i can rìh ùh i ca hiniq cleq taiq haq ùh canòm dì tiaq Chuaq.
Rìm 'Nat:
1. Abroq đòiq yŏc bàc cùng hang waq ca i manoh bùi, aih ùh i ca lòiq cleq: 1:1–11
2. Con mangai phai lem bùi tìah ca bìac tabàih da Boc Plình: 1:12—11:6
3. Mangai khòh baxèm lem bùi ca can rìh jò ŏi radam, èh hmàng Boc Plình joq 'nàng jah hadrah: 11:7—12:7
4. Pulùch: Cùh waiq, canòm wa dì tiaq Boc Plình: 12:8–14
1
Rìm Bìac Dìq Dech 'Ngwan
Cô bàu anoi hnài da Sa-lô-môn, con calô Đawit, bùa Jê-ru-sa-lem.
Sa-lô-môn doi:
“Dech 'ngwan da bìac dech 'ngwan;
Dech 'ngwan da bìac dech 'ngwan!
Dìq dech 'ngwan.”
 
Con mangai jah i lòiq cleq
jò abroq dìq ca bìac enh 'neq ca mat mahì?
'Nhòng cô dìq, 'nhòng ma atìq trùh,
mahaq crŏng taneh cô ŏi hloi hloi.
Mat mahì tŏc, mat mahì clìh,
hi khoi haq dahôiq trùh hòm dèh nòi haq ma tŏc.
Cayeo hlôi pah 'ma ca mat mahì loh,
hi khoi cayeo tawìh pah 'ngeo ca mat mahì loh;
haq hlôi lam hlôi hlài ùh atàt;
hi khoi haq tawìh hlài dèh nòi dùnh da haq.
Dìq ca diac cròng hìu loh diac raxìq,
mahaq diac raxìq ùh jò leq bình;
diac hìu mùt hlai ta cròng diac,
hi khoi loh hlài hòm ta diac raxìq.
Rìm bìac xalep dìq jaq,
con mangai ùh jah anoi 'noh xam bàu 'màng leq;
mat ngan yôt,
mahaq xôq ùh loq mech;
don tamàng yôt,
mahaq xôq 'nhòq tôm tàu.
Bìac cleq khoi i adroi,
èh xôq ŏi i hòm;
ùh i ca bìac cleq neo enh 'neq ca 'mat mahì.
10 Wì doi:
“Cô bìac neo?”
Ùh, bìac aih khoi i, i enh jò calah nèh raq,
adroi ca 'nhòng da bèn.
11 Ùh cabô nui hmàng 'bài 'nhòng ma adroi;
'bài 'nhòng ma atìq èh hadai 'màng aih,
'bài mangai trùh atìq ca wì haq hadai
ùh nui hmàng ca wì haq.
Bìac dech 'Ngwan da Khôn Rabiaq
12 Au cô mangai anoi hnài, au khoi lah broq bùa jàn Is-ra-ên ta Jê-ru-sa-lem. 13 Au dìq dèh ca manoh tiaq dua trong khôn rabiaq da 'bài mangai ma i adroi ca au, hèm haboq wa ngan lam ngan hlài rìm bìac khoi i enh 'neq ca plình, aih bìac abroq xalep Boc Plình khoi thê con mangai broq wìa. 14 Au ti ngan rìm bìac khoi i enh 'neq ca ma mahì; au hnoq dìq bìac dech 'ngwan wa tìah ca mangai hnan tiaq cayeo.
15 Cleq khoi tawech ùh jah broq đòiq haq jang hlài;
bìac cleq khoi thìuq, ùh jah renh đòiq tôm tàu.
16 Au hèm: “Au cô khoi jah gop bàc bìac khôn rabiaq wa bìac 'nì loq ro rang aih 'màng leq. Au khoi i can khôn rabiaq yi hnao ca 'bài bùa ma wèq cwìang ta Jê-ru-sa-lem adroi ca au” 17 Au dìq dèh ca manoh chaq waq ca loq bìac khôn rabiaq, bìac ranhùa wa bìac blùng; Au hnoq bìac ti chaq cô hadai tìah ca mangai hnan tiaq cayeo.
18 Ma jah 'màng aih kiang bàc can khôn rabiaq,
kiang bàc bìac xalep ta manoh; kiang 'nì loq ro rang, kiang bàc bìac trap ta manoh.