2
Bìac Baxùang wa Cùng Hang Dech 'Ngwan
Au khoi hèm: “Au nhet thù waq ca jah loq dŏng dìq bìac lem bùi. 'Màng aih, broq ca dađeh bùi beq.” Mahaq au hnoq bìac aih hadai toq dech 'ngwan. Ca bìac do, au doi: “Aih ranhùa”, wa bìac broq bùi: “Bìac aih jah broq loh lòiq cleq?” Au hèm phai ôq alac đòiq chac hamac jah lem bùi, mahaq manoh khôn rabiaq xôq 'nong ca au. Au hèm phai broq tiaq bìac blùng trùh jò au chaq hnoq bìac leq yi lem ca con mangai jò ŏi rìh enh ca'nam plình cô.
Au broq bàc bìac dìq jaq càn caiq. Au broq hnem càn caiq am ca dađeh wa pìt 'bài wùan nho am ca dađeh; Au broq ca dađeh 'bài wia wa wùan, wa pìt rìm hiniq long caq plì. Au broq diac mŏng càn đòiq i diac pùc dìq ca long 'nang yòng càn. Au rŏt bàc hapŏng calô, hapŏng cadrì, hadai i bàc hapŏng calô, hapŏng cadrì xa-ông ta hnem au. Au hadai i bàc lù ngè aban, lù 'bo, lù bubi, bàc yi hnao ca 'bài bùa ma rìh adroi ca au ta Jê-ru-sa-lem. Au hadai don đòiq bàc 'bac wang; wa 'bài dahwèq canaq 'bac ma 'noiq enh 'bài bùa wa 'bài tình 'noiq. Au i bàc mangai calêu, calô wa cadrì, wa bìac broq bùi am ca mangai calô, aih bàc mai yang. 'Màng aih au cô wìa mangai càn i 'bang tìang yi hnao dŏng dìq ca 'bài bùa ma i adroi ca au ta Jê-ru-sa-lem. Can khôn rabiaq da au hadai ŏi ti au hloi hloi.
10 Au ùh cađac bìac cleq ma mat au ngan hnoq. Au hadai ùh pagàt bìac cleq manoh au hèm enh. Au lem bùi ta rìm bìac au khoi xalep broq loh, bìac lem bùi cô aih cùng baha da bìac broq au.
11 Mahaq au hèm hlài rìm bìac tì au khoi broq, wa rìm bìac xalep au khoi chìuq jò au broq bìac aih; 'màng aih rìm bìac dìq dech 'ngwan, tìah ca hnan tiaq cayeo, wa ùh i lòiq cleq enh 'neq ca mat mahì.
Bìac Khôn Rabiaq Yi Dôch ca Bìac Blùng
12 'Màng aih, au hèm ca bìac khôn rabiaq,
bìac ranhùa wa bìac blùng,
ma jah 'màng aih mangai ma jah thai bùa,
èh jah cleq enh gùng ca bìac ma bùa adroi khoi broq?
13 Au hnoq can khôn rabiaq yi dôch ca blùng,
hadai tìah ca 'ngah yi i lòiq ca clam.
14 Mangai khôn rabiaq i mat ŏi ta gàu hnoq trong lam dađeh,
mahaq mangai blùng cadiang lam trong clam clôiq,
mahaq au loq wa baiq
aih bìac hì atìq hadai tìah ca dabau.
15 Au hèm:
“Bìac cleq trùh ca mangai blùng hadai trùh ca au,
'màng aih au i bàc khôn rabiaq đòiq hi broq cleq?”
Cla au tèo:
“Aih hadai bìac dech 'ngwan.”
16 Con mangai ùh hmàng yôt ca mangai khôn rabiaq loq mangai blùng,
ma jah 'màng aih ta 'bài hì atìq cô èh,
mangai khôn rabiaq, wa mangai blùng dìq wì hèt đac;
mangai khôn rabiaq, tìah ca mangai blùng hadai cachìt.
 
17 'Màng aih, au git ca can rìh, ma jah 'màng aih rìm bìac ma broq loh enh 'neq ca mat mahì, dìq broq ca au mango ta manoh, taiq rìm bìac dìq dech 'ngwan wa tìah ca hnan tiaq cayeo. 18 Au hadai git ca rìm bìac au khoi xalep broq loh enh 'neq ca mat mahì, ma jah 'màng aih rìm bìac aih dìq đòiq hlài ca mangai ma atìq ca au. 19 Cabô jah loq mangai aih khôn rabiaq loq mangai blùng? 'Nhac ca 'màng leq haq xôq mangai wèq rìm bìac au khoi broq loh nhò bìac khôn rabiaq wa bìac xalep da au khoi broq enh 'neq ca mat mahì, bìac aih hadai dech 'ngwan. 20 Taiq 'màng aih au hŏnh manoh ca rìm bìac au khoi xalep broq loh enh 'neq ca mat mahì. 21 Jò i mangai 'noh dìq dèh can khôn rabiaq, bìac 'nì loq ma dìq jaq ragài, đòiq broq loh cùng hang, khoi èh đòiq hlài xôxech aih ca mangai ùh 'nì ca bìac abroq xalep 'màng leq. Cô hadai bìac dech 'ngwan wa bìac 'mèq 'mac. 22 Taiq 'màng aih mangai jah cleq jò khoi 'noh dèh padren xam dìq manoh abroq chìuq xalep enh 'neq ca mat mahì? 23 Ma jah 'màng aih rìm hì toq glàm bìac jìq ta manoh wa broq xalep, trùh 'mòi jò damang gàu ngoc xôq ùh jah padài, cô hadai bìac dech 'ngwan.
24 Ùh bìac cleq lem yi hnao ca mangai aih caq, ôq wa hùang dèh bìac tì cla ma broq loh. Au hnoq bìac cô trùh enh Boc Plình. 25 Ma jah 'màng aih mangai leq jah caq, ôq, wa i bìac lem bùi leq tàng Boc Plình ùh am ca haq? 26 Boc Plình am bìac khôn rabiaq, bìac 'nì loq ro rang wa bìac lem bùi ca mangai leq rìh lem manoh Haq; mahaq Haq broq ca mangai i tôiq ep broq bìac xalep tagop cùng hang, hi khoi am ca mangai ma rìh lem manoh Boc Plình, bìac cô hadai dech 'ngwan wa hnan tiaq cayeo!