102
Chuaq ôi xìn ìh tamàng bàu waiq khàn da au,
jah broq bàu waiq dang da au jah trùh Ìh.
Xìn paq cadoc dađeh
jò au glàm bìac nan xa;
xìn halang don tamàng
wa jah renh tèo hlài bàu au.
 
Ma jah 'màng aih 'bài hì khê da 'nhòng rìh au,
jah hnhung đac tìah ca yùc tìah ca nhòi ùnh,
caxènh au jah cheo tìah ca cachah bùh ta ùnh.
manoh au tìah ca nhat 'bìq jôq hech,
wa croh hŏnh taiq au hèt ca bìac caq ôq.
Taiq au crò hmoi dìq jah bàc,
chac au toq i akia lom caxènh au.
Au bu dàng chìm da-ôh ta đùng braih càn,
tìah ca da-ôh 'yoh ta nòi đùng wang wê.
Au ùh jah cùi, tìah ca chìm xê ŏi dèh
ta cùa hnem.
Xèq ca hì wì ma git ca au jù lê au,
waiq hanip au;
Au caq blo tanùh thai ca caq pua,
ôq diac alôn ca diac mat.
10 Taiq can nòih càn caiq da Chuaq,
Chuaq dèch au đòiq jah hwenh ca hangai.
11 Hì khê 'nhòng rìh da au tìah ca mat hì jò chìu,
au croh bu dàng nhat.
 
12 Mahaq Chuaq ôi, Ìh jah i trùh hloi hloi,
hiniq Ìh jah ŏi enh 'nhòng cô trùh 'nhòng tau.
13 Chuaq yòng đòiq jah xa-ŏch ca Jê-ru-sa-lem,
ma jah 'màng aih cô raq jò Chuaq am xôq ca Jê-ru-sa-lem,
taiq jò pajaq khoi dìq.
14 Ma jah 'màng aih wì hapŏng da Ìh xôq loq waq
ca rìm pliang hmu ta phôq Siôn,
wa loq xa-ŏch hloi ca blo taneh da haq hòm.
15 Jò aih rìm diac jah loq yùq crè ca hiniq Chuaq.
Wa rìm bùa ta crŏng taneh jah padèch bìac 'ngah 'ngai da Haq.
16 Ma jah 'màng aih Chuaq khoi broq hlài phôq Jê-ru-sa-lem,
Haq jah mahno loh ta can 'ngah 'ngai Haq.
17 Boc Plình tamàng bàu waiq khàn da mangai pa hamoq,
ùh loq khìn đac bàu dang xìn da wì haq.
 
18 Phai achìh yŏc bìac cô ca 'nhòng ma atìq oq.
Rìm jàn 'nhòng ma atìq jah calêu padèch hiniq Chuaq.
19 “Ma jah 'màng aih enh nòi ha'nhèq wa hadròih, Chuaq ngan loh,
enh plình Haq ngan loh crŏng taneh,
20 đòiq tamàng bàu crò hmoi da mangai ŏi tù,
wa dèch claih wì mangai padon trùh nòi cachìt.”
21 Waq ca hiniq da Chuaq jah pa'noh loh ta Siôn,
aih Jê-ru-sa-lem, wa bàu calêu manè Haq ta Jê-ru-sa-lem,
22 jò dìq ca Jàn dìq ca taneh diac pajùm
ti dabau đòiq cùh waiq Chuaq.
 
23 Chuaq khoi broq ca padren au loh ca ìuq 'ne trong,
wa pŏt đêq đac hì khê da 'nhòng au.
24 Au doi:
“Waiq Boc Plình da au,
hanam da Chuaq jah i enh 'nhòng cô trùh 'nhòng tau,
xìn paq cađac 'nhòng rìh da au.
25 Enh calah nèh Ìh khoi broq loh crŏng taneh,
tì Ìh broq loh plình.
26 Plình wa crŏng taneh cô jah raliang đac,
mahaq Chuaq jah ŏi hloi hloi.
Plình wa crŏng taneh wìa radàm bu dàng eo dùnh,
Chuaq jah halìh wì haq, bu dàng halìh eo, èh wì haq jah halìh hlài.
27 Mahaq Chuaq ùh jò leq tablòq,
dìq ca hanam Chuaq ùh jò leq i pulùch.
28 Con xau hapŏng da Chuaq jah ŏi hloi enh 'nhòng cô trùh 'nhòng ma atìq,
xinoi da wì haq jah cajap hagao enh ngìa ca Chuaq.”