109
Đawit Achìh
Waiq Boc Plình ma au hloi hloi manè pôi,
xìn paq hatenh.
Ma jah 'màng aih hacùng ngang dù
wa manoh amòng khoi tajraq hlài ca au.
Wì haq capoch amòng xam bàu loq 'nùt.
Wì haq dudan ca au xam bàu dù tagit,
wì haq tajraq hlài ca au ùh i nen cleq.
Wì haq khoi ta'mòq tôiq ca au,
'nhac ca au dìq jaq loq waq ca wì haq wa waiq khàn ca wì haq.
Wì haq yŏc bìac dù đòiq ca'naih hlài bìac lem da au,
wì haq yŏc bìac tagit đòiq ca'naih bìac loq waq.
 
Waiq xìn i mangai dù hadrah haq,
hi đòiq mangai kìan yòng pah 'ma haq.
Jò haq 'bìq hadrah, xìn ta'mòq tôiq ca haq,
waiq xìn bàu waiq khàn da haq aih jah wìa tôiq lôi.
Waiq xìn hì khê da 'nhòng haq loh toq 'biaq,
waiq xìn i mangai 'noiq jah ta'miaq yŏc nòi da haq.
Ngèh enh ca con da haq jah wìa mangai lac,
mai haq wìa hadrô.
10 Ngèh enh con haq loh mangai ngai lam xìn caq,
wì haq phai lam xìn caq hangai ca nòi hnem tacro raliang da wì haq,
11 Waiq 'bài mangai am wai 'bac,
yŏc dìq đùng taneh wa cùng hang haq;
waiq xìn mangai Diac 'noiq yŏc hloi cùng hang da haq khoi i nhò abroq.
12 Waiq ca ùh i mòiq ngai leq can xa-ŏch xam manoh loq waq ca haq,
hadai ùh i cabô xa-ŏch ca con lac da haq.
13 Waiq ca con xau da haq 'bìq jêh đac,
hiniq wì haq èh 'bìq xùt đac ta 'nhòng ma atìq.
14 Waiq ca bìac broq dù da boc yaq haq jah ŏi hloi enh ngìa ca Chuaq,
tôiq ngan dù da miq haq ùh jah xùt đac.
15 Waiq ca bìac broq dù aih jah ŏi hloi enh ngìa ca Chuaq,
đòiq Chuaq jah xùt đac hiniq wì haq khoi ca taneh.
 
16 Ma jah 'màng aih wì haq ùh broq can xa-ŏch xam manoh loq waq
mahaq toq ti hnan tiaq wa jêh đac mangai pa hamoq,
jìq manoh wa nan xa.
17 Haq loq enh ca bìac waiq hanip,
èh haq 'bìq waiq hanip hlài;
haq ùh enh waiq xôq,
waiq enh xôq ramŏt hangai ca haq,
18 Haq caxùnh eo xam bìac waiq hanip,
waiq xìn bìac waiq hanip mùt ta chac haq tìah ca diac,
mùt ta caxènh haq tìah ca dàu.
19 Ngèh enh bìac waiq hanip tìah ca eo hloi hloi ŏi ta chac haq,
tìah ca caxi ca'nam hloi hloi ŏi ti ca'nam haq.
20 Waiq xìn Chuaq broq 'màng aih ca mangai leq ta'mòq tôiq ca au,
wa broq 'màng aih ca mangai leq capoch bàu dù enh raliang can rìh au.
 
21 Mahaq, Chuaq ôi
xìn pa'noh manoh xa-ŏch xam manoh loq waq da Ìh ca au;
xìn dèch dŏih au.
22 Taiq au pa wa xa hamoq,
manoh au 'bìq habau.
23 Can rìh da au khoi tìah ca 'mù taloc da mat mahì jò chìu,
tìah ca lìp tùc jò 'bìq cayeo hlôi.
24 Cràng au loh ca tarìt taiq rôn ca acaq,
chac hamac au loh ca ragìq ragôm ŏi toq caxènh.
25 Au loh wìa tìah ca ngè rôm 'bìq wì haq jù lè;
jò hnoq au, wì ngu ngìu gàu.
 
26 Waiq Chuaq, Ìh Boc Plình da au, xìn jùp đò au,
canòm ca can xa-ŏch xam manoh loq waq da Ìh, xìn dèch claih au.
27 Xìn ìh am ca wì loq tì Ìh khoi dèch claih au,
cla Chuaq khoi broq bìac aih.
28 Wì haq hanip mahaq Ìh am xôq, jò wì haq yòng tajraq,
èh wì jah 'bìq camaih, mahaq hapŏng da Ìh jah lem bùi.
29 Mangai leq ta'mòq tôiq ca au, jah pòq wê can camaih,
can camaih jah ŏi ti wì haq tìah ca eo yôh.
 
30 Hacùng au jah lem bùi manè pôi Chuaq,
au jah calêu padràu hau lem bùi ca Haq ta'ne tagop mangai.
31 Ma jah 'màng aih Chuaq yòng pah 'ma ti kenh đòiq palem mangai pa,
dèch mangai hamoq claih ca mangai enh ta'mòq tôiq ca haq.