110
Đawit Achìh
Chuaq Boc Plình doi ca Chuaq au:
 
“Ha'ngui pah 'ma Au beq,
trùh jò leq Au đòiq mangai
ma git ca Ìh enh 'neq ca jènh Ìh.”
 
Enh Jê-ru-sa-lem, Chuaq jah 'noh am long wèq cwìang ca Ìh, doi:
“Wèq cwìang wì ma git ca Ìh beq.”
Hì Chuaq 'noh lình mùt tajêh poh,
èh jàn Chuaq jah anì caxùnh eo hadròih;
can dêh da wì haq jah wìa
ma neo rìm hì tìah ca diac ngom.
 
Chuaq khoi pachac Haq
ùh jò leq blàq bàu,
“Ìh pajàu da Boc Plình hloi hloi,
tiaq xinoi Mên-chi-xê-đec.”
 
Chuaq ŏi pah 'ma ca Ìh; ta hì xrông nòih da Haq,
Haq jah ramuh đac rìm bùa.
Chuaq hadrah rìm Diac, broq rìm nòi bình halùih hanang mangai cachìt;
Haq ramuh đac dìq ca wì craq wèq cwìang ta crŏng taneh.
Mahaq èh cla Haq ôq diac enh hŏc diac ti trong,
nhò broq 'màng aih, Haq jah ta'blêq.