2
Boc Plình Hanò Am Ca Siôn
Au 'ngoc ngan hòm; tau, hnoq mòiq ngai wê caxi wêh ta tì.
Au bòch mangai aih: “Ìh lam ta leq?”
Haq tèo au: “Au lam wêh Jê-ru-sa-lem, đòiq ngan pah dagat wa pah dayôh haq toq leq.”
Cô, 'bình plình ma 'nang capoch ca au loh lam, i mòiq toq 'bình plình 'noiq loh đìh haq, wa thê haq: “Cadàu tiaq wa doi ca mangai radam tau: ‘Jê-ru-sa-lem jah tìah 'màng ca phôq ùh i ca panàt dudan, taiq i bàc mangai ŏi wa 'bài ngè aban ŏi ta aih.’ Chuaq doi: ‘Ma jah 'màng aih Au jah broq panàt xam ùnh dudan ca haq, wa broq bìac 'ngah 'ngai ŏi ta'ne haq.’ ”
Chuaq doi: “Aleq! Pì khòh renh lam mot claih khoi ca taneh pah 'ngeo ca mat mahì loh, ma jah 'màng aih Au khoi rai pì tìah ca cayeo pôn pah enh ca'nàm plình.
“Ô Siôn wa 'bài mangai ŏi ta Ba-bi-lôn, lam mot beq!” Cô bàu Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Atìq ca bìac 'ngah 'ngai, Haq thê au trùh ta 'bài Diac ma loq tablah ca pì, doi: ‘Cabô troq pì, aih tìah ca khoi troq clong mat Haq.’ Cô, au hnhè tì ta wì haq, wì haq jah broq hanùm ca hapŏng cla wì haq; 'màng aih pì jah loq Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình khoi thê au trùh.
10 “Ô con adrùh Siôn, calêu wa lem bùi beq. Cô, Au 'nang trùh, wa Au jah ŏi ta'ne pì,” Chuaq doi 'màng aih. 11 “Ta hì aih, jah i bàc Diac iu tiaq Chuaq, jah wìa jàn Au; Au jah ŏi ta'ne pì, pì jah loq Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình khoi thê au trùh ta pì. 12 Chuaq nhàn Juđa broq cùng hang Haq ta taneh hadròih, wa Haq ràih hòm Jê-ru-sa-lem. 13 Rìm ngai àt hatenh ŏi jang ngìa Chuaq, ma jah 'màng aih Haq khoi yòng gòm ta nòi hadròih da Haq.”