Xa-cha-ri
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech i hiniq tiaq hiniq mangai achìh, aih Xa-cha-ri, i hiniq: “Chuaq hmàng”. Bàu anoi hnài da Xa-cha-ri khoi loh jò jàn enh Diac Ba-bi-lôn broq hapŏng khoi wìh hlài dèh Diac. Bàu anoi hnài haq baxèm anoi 'noh 2 khê atìq bàu anoi baxèm da Hagai.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Xa-cha-ri ùh xài toq broq mangai capoch thai Boc Plình, mahaq hadai broq bìac pajàu. Haq ŏi ta wì jàn hlài trùh Juđa hanam 538 A.C. Haq broq bìac dra-adrình ca Hagai, mahaq broq hloi dùnh hanam atìq ca haq. Sech haq khoi jah achìh hanam 480 A.C.
Bàu Anoi:
Xa-cha-ri lo ca bìac broq hlài hnem cùh waiq. Ta bàu anoi hnài baxèm, haq pa'yèp jàn waq ca wì haq phai tamàng bàu da mangai capoch thai Boc Plình.
Sech Xa-cha-ri hadai i bàc bàu anoi bìac Mêsi – aih Chuaq Jêxu Crich trùh ta crŏng taneh xam manoh paha'neq (6:12); Haq wìa chac hamac mangai (6:12; 13:7); Chuaq 'bìq blàq hlài nho yŏc 30 hliac 'bac (11:12–13); Haq 'bìq blai xam chang da Chuaq (13:7); Broq Bùa Diac (6:13; 9:9; 14:9,16); Chuaq Jêxu Crich xam can 'ngah 'ngai èh trùh ta crŏng taneh (14:4); Haq broq hlài Hnem Cùh Waiq da Boc Plình (6:12–13); Haq wèq cwìang (9:10,14); Chuaq Jêxu Crich broq loh ta crŏng taneh jah can catèm wa bìac padrŏng can (3:10; 9:9–10).
Rìm 'Nat:
1. Creo ca mangai cađac dèh manoh broq tôiq: 1:1–6
2. Rahem can mahno: 1:7—6:8
3. Jôsuê pajàu ha'nhèq jah yàu calôp bùa: 6:9–15
4. Bìac rôn ca acaq wa bìac bla èh: 7:1—8:23
5. Jò Chuaq Jêxu trùh èh wa bìac blàq ca Mangai Mêsi: 9:1—11:17
6. Jò Chuaq Jêxu trùh èh wa bìac rŏt dèch hlài Chuaq Jêxu broq: 12:1—14:21
1
Bàu Creo Ca Mangai Cađac Dèh Manoh Broq Tôiq
Khê 8, hanam ma 2 'nhòng Đa-ri-ut broq bùa, i bàu Chuaq doi ca Xa-cha-ri mangai capoch thai Boc Plình, con calô Bê-rê-kia, xau Iđô:
“Chuaq dìq jaq nòih ca boc yaq pì. 'Màng aih ìh doi hlài ca wì haq oq: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: ‘Wìh hlài ta Au beq, đòiq Au jah wìh hlài ta pì,’ Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. Apaq tìah ca boc yaq pì, 'bài mangai capoch thai Boc plình calah nèh khoi doi ca wì haq: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: ‘Manàiq cađac trong dù wa bìac 'mèq da pì beq,’ mahaq wì haq ùh tamàng, ùh hèm trùh ca Au, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. Aleq 'bài boc yaq pì ta leq? Wa 'bài mangai ma capoch thai Boc plình aih i rìh hloi hloi ùh? Mahaq bàu doi wa ranenh Au khoi am dèh ca mangai capoch thai Au, khoi loh ca boc yaq pì, èh wì haq cađac dèh manoh broq tôiq, doi: ‘Rìm bìac Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình khoi pajaq hadrah nhèn, Haq khoi hadrah nhèn troq 'màng aih.’ ”
Bìac Lam Ti Ngan Ca Crŏng Taneh
Hì 24, khê 11, aih khê Sêbat, ta hanam ma 2 da Đa-ri-ut, i bàu Chuaq doi ca mangai capoch thai Boc Plình, aih Xa-cha-ri, con calô Bê-rê-kia, xau Iđô 'màng cô:
Jò damang au hnoq i mòiq ngai còi axêh nhum gòh yòng ta'ne 'bài long preo ŏi ta nòi thòng ha'neq, wa enh cloh ca haq i 'bài axêh gòh, axêh bùac, axêh taboc.
Au bòch 'bình plình ma capoch tùang ca au: “Ô chuaq au, 'bài axêh cô i hiniq cleq?”
Èh 'bình plình tèo: “Au jah patô ca ìh bìac aih enh doi cleq.”
10 Mangai ma yòng ta 'bài long preo tèo: “Cô 'bài mangai ma Chuaq thê lam ti ngan crŏng taneh.”
11 Wì ma còi axêh doi ca 'bình plình da Chuaq ma yòng ta long preo: “Nhèn khoi lam ti ngan crŏng taneh. Cô, jàp crŏng taneh dìq ŏi catèm hatenh.”
12 Jò aih 'bình plình da Chuaq doi: “Waiq Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, Ìh khoi nòih ca Jê-ru-sa-lem wa 'bài phôq da Juđa trùh jò leq, aih 'bài phôq Ìh khoi nòih ca wì haq 70 hanam cô?” 13 Chuaq capoch bàu lem, bàu alòng tèo hlài 'bình plình ma 'nang capoch tùang ca au.
14 Èh, 'bình plình ma 'nang capoch tùang ca au, doi ca au: “Capoch ma dêh wa doi beq: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: ‘Au dìq jaq tarènh ca Jê-ru-sa-lem wa ca Siôn; 15 Mahaq Au ùh lem bùi ca 'bài tamoi 'nang ŏi catèm lem bùi, taiq jò Au ùh lem bùi toq 'biaq dèh ca jàn, èh wì haq bàc tam bìac nan xa.’
16 “Taiq 'màng aih, Chuaq doi: ‘Au jah yŏc manoh xa-ŏch wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem; hnem cùh waiq Au jah broq hlài ta aih, caxi wêh jah tang ta Jê-ru-sa-lem,’ Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.
17 “Doi mòiq yàng hòm bàu cô beq: Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: ‘ 'Bài phôq da Au bình halùih cùng hang, Boc Plình alòng Siôn wa ràih Jê-ru-sa-lem.’ ”
18 Hi khoi au 'ngoc ngan hnoq i pôn toq aki, 19 Au bòch 'bình plình ma 'nang capoch tùang ca au: “ 'Bài cô cah cleq?”
Haq tèo au: “Aih 'bài aki khoi broq haprah hapriang ca Juđa, Is-ra-ên, wa Jê-ru-sa-lem.”
20 Atìq hòm, Chuaq am au hnoq pôn ngai thòq atèm;
21 Èh au bòch: “ 'Bài mangai cô trùh broq cleq?”
Haq tèo au: “Aih 'bài aki broq haprah hapriang ca Juđa, trùh 'mòi ùh i ca mangai leq jah 'ngoc gàu; mahaq 'bài mangai cô trùh broq wì aih crè wa hwenh ca'nìh đac aki da 'bài Diac aih, aih 'bài Diac khoi hnhè aki tajraq hlài ca Juđa đòiq broq ca haq haprah hapriang.”