2
Mangai Broq Hlài Hnem Cùh Waiq Jah Parông Manoh
Hì 21, khê 7, i bàu da Chuaq doi ca Hagai mangai capoch thai Boc Plình: “Manàiq ìh doi ca Xô-rô-ba-bên, con calô Sê-an-ti-ên, cwan wèq tình da Juđa, wa Jôsuê, con calô Jô-xa-đac, pajàu càn, wa mangai jàn ma ŏi xrong 'màng cô: Ŏi ta pì cabô khoi ngan hnoq 'ngah 'ngai ma adroi da hnem cùh waiq cô? Mahaq manàiq pì hnoq 'màng leq? Ta mat pì, hnem cô achùa ca hnem nèh, joq 'nàng ùh loh cleq ajoq? Mahaq Chuaq doi: Ô Xô-rô-ba-bên, ìh tanuq oq; ô Jôsuê, con calô Jô-xa-đac, pajàu càn, ìh hadai tanuq oq; Ô dìq ca jàn ta gùng pì hadai phai tanuq oq, broq beq; ma jah 'màng aih Au ŏi hloi ti pì, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. Cô tiaq bàu wêh jao Au khoi broq ca pì jò pì loh khoi enh Aicàp: Yiang Au ŏi ti pì: paq crè yùq.
“Ma jah 'màng aih Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng cô: Ŏi toq 'biaq hòm, Au jah broq tadroq ca 'bài lòp plình wa taneh, diac raxìq wa crŏng taneh. Au hadai broq tadroq dìq dŏng ca Taneh Diac, wa 'bài dahwèq canaq 'bac da rìm Diac jah hlài ùc 'noh ta cô; Au jah broq can 'ngah 'ngai bình halùih ta hnem cùh waiq cô, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. 'Bac aih da Au, wang aih da Au, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. 'Ngah 'ngai ma atìq da hnem cùh waiq cô yi càn caiq 'ngah 'ngai ca hnem ma adroi, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih; Au jah am can catèm ta nòi cô, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.”
'Bŏi Hnài Ma Piq
10 Hì 24, khê 9, hanam ma baiq da 'nhòng Đa-ri-ut broq bùa, i bàu da Boc Plình doi cwa Hagai mangai capoch thai Boc Plình, doi: 11 “Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: Manàiq bòch 'bài pajàu ma hnài bìac ranenh beq. 12 Tàng i mangai tah jam hadròih ta nòi đôm eo, wa eo aih troq chùq ca 'benh, ta jam àp, ta alac, ta dàu, loq ta dahwèq caq leq, èh 'bài ngè aih wìa hadròih ùh?” Dìq ca pajàu tèo: “Ùh!”
13 Hagai bòch hòm: “Tàng mangai leq 'bìq amùa taiq troq chùq ca chac hanang, hi khoi troq chùq ta 'bài ngè aih, èh 'bài ngè aih ŏi wìa hadròih ùh?” 'Bài pajàu tèo: “Ùh.”
14 Hagai doi: “Chuaq doi: ‘Hadai 'màng aih, jàn cô, Taneh Diac cô ŏi jang ngìa Au; rìm bìac tì wì haq broq, 'bài ngè tadreo ma wì haq dèch am dìq 'bìq amùa.
15 “ ‘ 'Màng aih, manàiq Au thê pì hèm oq, enh hì cô 'nah ta adroi nèh, jò 'nhòq dèch pliang hmu cô enh 'nhèq ca pliang hmu tau đòiq broq hnem cùh waiq da Chuaq, 16 jò aih, wì lam ngan đùng 'mau đang ca jah 20 'bao, mahaq jah 10 'bao raq; wì lam ngan hàm hadroch diac nho đang ca jah 100 lìp, èh jah 40 lìp raq.’ 17 Chuaq doi: ‘Au khoi am pađang trùh, 'mau loh ca gòh, mè hmu broq tagôi dìq ca dahwèq pì ma broq, mahaq pì xôq ùh wìh hlài ta Au. 18 Manàiq 'nac manoh hèm beq, enh hì cô 'nah ta adroi, aih hì 24, khê 9, hì dèch hmu broq xèm hnem cùh waiq da Chuaq, 'nac manoh hèm ma geo ca bìac cô oq! 19 Pì ŏi i ca adrech ta hapom ùh? Trùh 'mòi long nho, long pŏc, long ôliu, xôq ùh loh plì joq ùh?
“ ‘Mahaq pàng hì cô, Au jah am xôq ramŏt ca pì.’ ”
20 Hì 24, khê aih i hòm bàu Chuaq doi ca Hagai yàng baiq 'màng cô: 21 “Doi ca Xô-rô-ba-bên, cwan trùang tình Juđa: Au jah broq tadroq ca 'bài lòp plình wa taneh; 22 Au hacùp đac gèq bùa da 'bài Diac, raliang đac 'bài cwìang Taneh Diac ta crŏng taneh. Au hacùp đac 'bài xê tajêh wa mangai ma wèq xê. 'Bài axêh wa mangai còi, dìq tacro ca pla chang oh daq cla.
23 “Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: ‘Ô Xô-rô-ba-bên, con calô Sê-an-ti-ên, ta hì aih Au ràih ìh broq hapŏng Au! Boc Plình doi. Au 'nac ìh tìah ca canhàng broq teo da Au, taiq Au khoi ràih ìh.’ Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih.”