Hagai
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô i hiniq tiaq mangai achìh, aih Hagai, i hiniq: “Hiniang”.
Hanam 538 A.C., bùa Siru achìh 'noh bàu tàt am ca mangai Yothaiq wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem wa broq hlài hnem cùh waiq. Jò aih mangai Sa-ma-ri tajraq hlài ca mangai broq, 'màng aih wì ùh jah broq hòm trùh jò Đa-ri-ut bùa càn wèq cwìang. Hagai baxèm anoi hnài jò hanam 2 da Đa-ri-ut wèq cwìang.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Hagai, mangai capoch thai Boc Plình dra-adrình ca Xa-cha-ri, parông jàn broq hlài hnem cùh waiq. Tiaq brong 2:3, Hagai khoi hnoq hnem cùh waiq da Sa-lô-môn 'bìq raliang đac. Tàng bìac aih troq, 'màng aih haq 80 hanam jò anoi hnài wa achìh sech cô. Bàu anoi hnài da Hagai khoi anoi 'noh jò 4 khê da hanam 520 A.C.
Bàu Anoi:
Hagai patô ro mangai jah glàm bìac leq jò ùh dì tiaq bàu Chuaq wa bìac xôq ramŏt jò loq dì bàu Haq. Jò mangai jàn đòiq Chuaq wèq manoh yi hnao bìac ma 'noiq, wa tiaq trong ranenh hnem cùh waiq, èh wì jah xôq ramŏt. Manoh loq dì 'mùt ta manoh bìac tadêh da Yiang Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. 1:1–15
2. 2:1–23
1. Bàu anoi baxèm – Bàu thê wì broq hlài Hnem Cùh Waiq: 1:1–11
2. Xô-rô-ba-bên wa jàn i bìac padreo hlài 'màng cô: 1:12–15
3. Bàu anoi hnài yàng baiq – Hnem Cùh Waiq jah bình baoq 'ngah 'ngai: 2:1–9
4. Bàu anoi hnài yàng piq – Mangai jàn amùa khoi jah wìa lem xriu wa jah xôq ramŏt: 2:20–23
1
Hagai Baxèm Broq Hnem Cùh Waiq
Hì mòiq khê tadràu, hanam ma baiq Đa-ri-ut broq bùa, i bàu da Chuaq trùh ca Hagai mangai capoch thai Boc Plình thê doi ca Xô-rô-ba-bên, con calô Sê-an-ti-ên, tình trùang gùng Juđa; wa ca Jôsuê, con calô Jô-xa-đac, pajàu càn,
“Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng cô: Jàn cô doi: 'nhòq trùh jò broq hlài hnem cùh waiq Boc Plình.”
'Màng aih i bàu Chuaq doi ca Hagai mangai capoch thai Boc Plình: “Manàiq i joq jò pì ŏi ta hnem rahù xam long ban, èh hnem da Au cô pì đòiq raliang 'mòh?”
'Màng aih manàiq Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Pì ngan hlài dèh bìac broq beq.” “Pì rai adrech bàc mahaq gat 'biaq; caq mahaq ùh panàc; ôq mahaq ùh tàu; caxùnh eo mahaq ùh hatôq; mangai abroq, èh tah 'bac ta hôn hlùh.”
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Pì ngan hlài dèh bìac broq beq. Tŏc ta wang, ahlài long, broq hlài hnem cùh waiq cô, èh Au jah lem bùi ca bìac aih, wa hiniq Au jah 'ngah 'ngai.” Chuaq doi 'màng aih. “Pì ngèh gòm bàc mahaq jah 'biaq; jò pì 'ràng 'mùt ta hnem, Au hlôi đac.” Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình bòch: “Gleq ma 'màng aih? Aih taiq hnem Au wang wê, mahaq pì toq lo broq hnem rahù ca dađeh. 10 'Màng aih taiq pì, plình tàt hlài diac ngom, taneh tàt hlài riang plì ma pìt ta taneh. 11 Au khoi thê pađang trùh ta taneh, ta 'bài wang, ta 'mau, ta alac neo, ta dàu, wa ta dahwèq loh enh taneh, enh con mangai, enh ngè aban, wa ta bìac da tì mangai broq loh.”
 
12 'Màng aih Xô-rô-ba-bên, con calô Sê-an-ti-ên, wa Jôsuê, con Jô-xa-đac, pajàu càn, wa dìq dŏng ca jàn ma ŏi xrong hlài iu tiaq bàu Chuaq Boc Plình, wa bàu mangai capoch thai Boc Plình, Hagai mangai ma Chuaq Boc Plình khoi thê trùh, èh mangai jàn dìq pa'noh dèh ca manoh loq iu ŏi jang ngìa Chuaq.
13 Hagai, mangai capoch thai Boc Plình doi ca mangai jàn tiaq bàu thê da Chuaq, Chuaq doi: “Au ŏi ti pì, Chuaq doi 'màng aih.” 14 Khoi ca aih, Chuaq parông manoh Xô-rô-ba-bên, con Sê-an-ti-ên, cwan tình trùang Juđa, wa parông manoh Jôsuê, con Jô-xa-đac, pajàu càn, wa parông manoh dìq ca jàn ma ŏi xrong hlài; wì haq dìq trùh broq bìac nòi hnem da Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, aih Boc Plình wì haq. 15 Aih hì 24, khê 6, hanam ma baiq 'nhòng bùa Đa-ri-ut broq bùa.