7
Manoh Tìah Ca Cwet
Hanam ma pôn ta 'nhòng Đa-ri-ut tŏc broq bùa, hì 4 khê 9, aih khê Kitlêu, i bàu Chuaq doi ca Xa-cha-ri. Jò aih 'bài mangai ŏi ta phôq Bêtên khoi thê Sa-rêt-se, Rêgem Mêlec wa 'bài mangai ma tiaq wì haq, đòiq waiq xìn Chuaq. Wì haq bòch 'bài pajàu da hnem Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, wa 'bài mangai capoch thai Boc Plình: “Nhèn i khòh hmoi wa lah crài dađeh rôn ca acaq ta khê padam troi nhèn khoi broq yôt bàc hanam adroi ùh?”
Jò aih i bàu da Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi ca au: “Doi dìq ca mangai jàn ta Taneh Diac wa 'bài pajàu: ‘Pì rôn ca acaq wa hmoi ta khê 5 wa khê 7 khoi 70 hanam cô, i joq taiq hiniq Au, ma pì rôn ca acaq ùh? Jò pì ôq wa caq, ma ùh xài taiq cla pì caq, ôq 'mòh? Aih ma ùh xài bàu Chuaq khoi nhò mangai capoch thai Boc plình 'nhòng adroi anoi 'noh 'mòh? Jò Jê-ru-sa-lem wa 'bài phôq ma ŏi dudan ca Jê-ru-sa-lem ŏi raq jah padrŏng, wa jò gùng pah 'ma ca mat mahì loh wa đùng tamang ŏi raq i jàn ŏi 'mòh?’ ”
Khoi èh, i bàu da Chuaq doi ca Xa-cha-ri: “ 'Màng aih, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: ‘Broq bìac leq ma joq 'nàng lem jang beq, mangai leq hadai phai pa'noh bìac loq xa-ŏch ca dabau; 10 Apaq padit padiang mangai hadrô, mangai lac, mangai ŏi đò, wa mangai pa, hadai paq i cabô i bìac dù ta manoh tajraq hlài dèh ca oh daq.’
11 “Mahaq wì ùh chìuq tamàng, tablàq hlài, wa bàng đac don. 12 Manoh wì haq cadoq tìah ca hmu cwet, ùh tamàng ranenh wa bàu hnài ma Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình khoi thê wì mangai capoch thai Haq 'nhòng adroi anoi hlài, taiq 'màng aih can nòih da Chuaq ùc 'noh enh 'nhèq ca wì haq.
13 “ ‘Jò Au creo, wì haq ùh tamàng, èh jò wì haq creo, Au hadai ùh tamàng,’ Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi 'màng aih. 14 ‘Au broq ca wì haq haprah hapriang tìah ca cayeo dêh hlôi jàp ta 'bài Diac ma wì haq 'nhòq lah loq; 'màng aih taneh loh ca wang wê atìq ca wì haq, trùh 'mòi ùh i cabô lam trùh; taiq wì haq khoi broq ca taneh lem bùi loh ca wang wê.’ ”