9
Bàu Doi Adroi Tajraq Hlài Ca Diac Haten Hatìa
Cô bàu Chuaq doi adroi bìac tajraq hlài ca Hađrac,
wa Đamat;
ma jah 'màng aih rìm ngai ta crŏng taneh wa hadròng hadrech Is-ra-ên
dìq 'ngoc ngan 'nah ta Chuaq, ngan Haq broq 'màng leq.
Bàu cô doi ca Hamat,
aih mòiq phôq ŏi haten ca Tirò, Siđôn,
'nhac ca mangai ta phôq cô dìq lem jang.
Tirò khoi broq ca dađeh pagia lì dìq jaq gao gình,
wa gop đòiq ca dađeh 'bac 'màng ca blo taneh,
wang 'màng ca tràp ti trong.
Cô, Chuaq yŏc dìq cùng hang da haq,
hwenh ca'nìh đac ta diac raxìq,
cla haq jah 'bìq bùh đac ta ùnh.
Hnoq 'màng aih Ach-ca-lôn yùq crè;
Gaxa jah jìq ta manoh, Ecrôn hadai,
bìac ngèh gòm da haq khoi hnhung;
Gaxa pi i ca bùa
Ach-ca-lôn pi i ca jàn.
Mòiq lù jàn alôn jah ŏi ta Achđôt;
Au pŏt đac bìac loq catèh da mangai Phi-li-tin.
Au xùt đac mahem hreo ca hacùng wì haq,
dŏih đac dahwèq caq ramòt khoi enh hanenh haq;
èh 'bài mangai ma ŏi xrong hlài da wì haq jah wìa jàn da Boc plình bèn;
wì haq jah tìah ca mòiq hadròng hadrech da Juđa;
Ecrôn jah tìah ca mangai Jê-bu-xit.
Au broq traiq dudan đòiq wèq hnem Au,
jah ngan wèq mangai lam hlài.
Mangai enh padit padiang pi jah tabroq ca jàn Au,
taiq Au khoi ngan wì haq xam mat Au.
 
Ô con adrùh Siôn, lem bùi beq!
Ô con adrùh Jê-ru-sa-lem, dêh bàu lem bùi beq!
Cô, bùa ìh trùh ta ìh,
Haq ta-atoq wa am bìac dèch claih,
paha'neq dađeh còi lùa con,
aih con da lùa can.
10 Au jêh đac xê axêh da Ep-ra-im
wa axêh da Jê-ru-sa-lem;
panenh đòiq tajêh poh hadai 'bìq goh đac;
Bùa cô jah anoi 'noh bìac catèm ca rìm jàn;
Haq jah wèq cwìang enh diac raxìq cô trùh diac raxìq tau,
enh cròng diac U-phra-tê trùh nòi lùch da crŏng taneh.
Juđa Wa Ep-ra-im Jah Dèch Claih
11 Mahaq ca ìh, taiq Au khoi wêh jao ca ìh xam mahem,
dài Au ca'naih 'bài mangai da ìh ma 'bìq clêh, loh khoi enh hàm ùh i ca diac.
12 Ô 'bài mangai 'bìq clêh, mahaq ŏi i nòi ngèh gòm, pì wìh hlài nòi đôn hanình beq;
hì cô raq, Au doi Au am hlài da pì xôq ramŏt baiq phàn yi hnao ca bìac nan xa.
13 Au hyot Juđa tìah ca panenh,
Ep-ra-im tìah ca rang haq.
Ô Siôn, Au parông con caiq da ìh tajraq hlài ca con caiq Hilap,
Au broq ca Siôn wìa pla chang da mangai dêh tanuq.
 
14 Jò aih Chuaq jah pa'noh dađeh ca jàn da Haq hnoq,
rang panenh Haq cadàu tìah ca camlet;
Chuaq Boc Plình hlôi taliaq wa lam ti cayeo dêh pah 'ma ca mat mahì loh.
15 Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình jah wèq ban wì haq,
wì haq jah caq panàc wa jôiq nunit đac 'bài hmu
đòiq penh xam panenh penh hmu;
wì haq ôq caq wa broq awàn tìah ca mangai bù,
wa jah bình halùih tìah ca doi chê,
jah ta-ùc diac tìah ca 'bài mùm ca'bŏng tadreo.
16 Ta hì aih, Chuaq Boc Plình da wì haq jah
dŏih dèh jàn Haq tìah ca calùh trìu;
wì haq jah xreo 'ngah ta crŏng taneh
tìah ca 'bài pliang hmu ngŏc canaq 'bac ma đòiq ti cadoh bùa.
17 Joq 'nàng, rìm bìac lem lình dìq jaq!
'Mau broq ca gu radam tŏc tam padren
wa alac nho neo broq ca gu adrùh lem bùi.