13
Mangai Amòng Capoch Thai Boc Plình 'Bìq Camaih
“Ta hì aih jah i mòiq toq diac cròng hìu loh ca hnem Đawit wa ca jàn ta Jê-ru-sa-lem đòiq 'nheo hreo tôiq lôi wa bìac padrùh.”
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: “Ta hì aih, Au jah broq hnhung dŏng dìq 'bài dua 'mù khoi ca taneh cô, wì pi ràu trùh hòm. Au hadai hnan đac 'bài pajàu amòng wa kiac padrùh khoi ca taneh cô. Pàng cô ta èh tàng i mangai capoch bàu loq adroi, miq wa baq haq loq mangai ma xa-ông loh haq, jah doi ca haq: ‘Gè pi jah rìh hòm, taiq gè ràu hiniq Chuaq èh capoch bàu amòng.’ Baq wa miq haq aih mangai khoi xa-ông haq pàc đac haq jò haq capoch bàu adroi.
“Ta hì aih, jò 'bài mangai capoch bàu loq adroi dìq ep camaih dèh ca bìac ngan hnoq jò capoch bàu adroi. Wì haq pi caxùnh eo cabac xam xàc đòiq 'nùt hòm. Mahaq haq jah doi: Au ùh xài mangai capoch bàu loq adroi, au cô mangai abèq đùng tamang; au khoi broq hapŏng enh jò ŏi 'yoh. Tàng i cabô bòch: ‘Gleq ta baiq apah cŏng ìh dìq i habau?’ Haq tèo: ‘Aih 'bài teo habau au 'bìq ta hnem bua au.’ ”
Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi:
“Ô chang, yòng jêh mangai ban da Au beq,
wa jêh mangai haten ca Au.
Jêh mangai ban cađac trìu lam lac,
Au hadai dèch tì tajraq hlài ca 'bài trìu 'yoh.”
Chuaq doi: “Jò aih jàp crŏng taneh,
baiq phàn piq 'bìq jêh đac,
mòiq phàn piq ŏi xrong hlài.
Au 'ràng mòiq phàn piq aih mùt ta ùnh,
Au bùh wì haq tìah ca bùh 'bac,
thù wì haq tìah ca thù wang.
Wì haq creo dang hiniq Au
wa Au rùp bàu wì haq.
Au doi: ‘Wì haq jàn Au.’
Wa wì haq doi: ‘Chuaq Boc plình au.’ ”