12
Phôq Jê-ru-sa-lem Jah 'Bìq Tajêh Poh
Cô bàu Chuaq doi adroi bìac Is-ra-ên.
 
Chuaq ma hlìa 'bài lòp plình ŏi ta plình, broq xèm da taneh, wa mŏt mahua yiang ŏi ta chac mangai, doi: “Cô, Au broq ca Jê-ru-sa-lem loh tìah ca abôq alac, broq ca rìm jàn ma ŏi dudan ca haq loh ca bu brènh mat jò wì lam dudan jêh Jê-ru-sa-lem wa Juđa. Ta hì aih, Au broq ca Jê-ru-sa-lem loh wìa hmu trap ca 'bài jàn. Cabô wê haq jah 'bìq habau hlàc. Wa rìm Diac ta crŏng taneh gop dabau tajraq hlài ca haq.” Chuaq doi: “Ta hì aih, Au jah broq ca rìm toq axêh loh ca yùq crè, wa mangai ma còi axêh loh 'mòi ca ranhùa; Au blèch mat ngan hnem Juđa, jò Au broq ca rìm toq axêh tajêh da 'bài jàn Diac 'noiq loh ca ùh xau mat. Jò aih èh 'bài cwan wèq cwìang da Juđa hèm ta manoh doi: ‘Mangai jàn Jê-ru-sa-lem jah padren dêh, aih enh Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, Boc plình da cla wì haq.’
“Ta hì aih, Au broq ca 'bài xôxech da Juđa tìah ca tanùh ŏi ta'ne long ùnh 'nang cheo dêh, tìah ca mòiq toq hadreo ùnh cheo ŏi ta'ne achaoq 'mau; wì haq bùh cheo dŏng 'bài jàn ma ŏi dudan, pah 'ngeo wa pah 'ma. Mahaq jàn ta Jê-ru-sa-lem xôq ŏi dèh ta nòi haq, aih Jê-ru-sa-lem.
“Chuaq adroi dŏng dèch 'bài traiq da Juđa, 'màng aih 'bang tìang da Đawit wa da jàn Jê-ru-sa-lem ùh yi hnao ca 'bang tìang da mangai Juđa. Ta hì aih, Chuaq jah wèq ban jàn Jê-ru-sa-lem, wa ta hì aih mangai ma ìuq dŏng ta wì haq jah tìah ca Đawit, hnem Đawit jah tìah ca Boc Plình, wa tìah ca 'bình plình Chuaq lam adroi ca wì haq. Ta hì aih, Au jah ti chaq wa jêh đac dìq dŏng 'bài Diac leq ma jêh Jê-ru-sa-lem.
10 “Au jah ta-ùc am Yiang da bìac am dech wa waiq dang trùh ta hnem Đawit wa ta jàn Jê-ru-sa-lem. Am ca wì haq I manoh loq creo dang, đòiq wì haq jah hnoq Au cô raq Mangai ma wì haq khoi bìt đac, khoi èh wì haq jah hmoi ca Haq tìah ca wì haq hmoi dèh ca con calô mòiq, wa hmoi ca Haq tìah ca hmoi dèh ca con ramua. 11 Ta hì aih mangai jàn ta Jê-ru-sa-lem hmoi ta-oih tìah ca hmoi ta-oih ca Ha-đat-rim-môn ta đùng tamang Mê-gi-đô. 12 Taneh Diac cô jah hmoi ta-oih, mòiq cadraq hmoi dèh crài: 'bôq Đawit crài, 'bài mai wì haq crài; 'bôq Nathan crài, 'bài mai wì haq crài. 13 'Bôq Lêwi crài, 'bài mai wì haq crài; 'bôq Si-mê-i crài, 'bài mai wì haq crài; 14 'Bài 'bôq ma ŏi xrong hlài, rìm 'bôq crài, wa rìm 'bài mai wì haq crài.