2
Qui lej t’aja’ ti cuenta cu jec’ontha
Cum lej c’athpich pulic in ey a Jesucristo, jaxtam in tomnal qui ets’ey co’oy lej alhua’ penath ti ichich jahua’ i ats’amalits tin cuenta jaja’, abal i qui uc’chiy. Lej tsapic putnenec an ts’ejcath cau axi pithnenec a Moisés ti jayq’ui’ c’al an ángelchic. Jitats yab im putumal, tocat yajchiquiyat c’al a Dios jant’ini’ jaja’ in ulumalits ne’ets ca yajchiquiyat. Max jaja’chic yab jec’ontha c’al an yajchictalab, huahua’hue más yab ne’ets cu jec’ontha max yab qui lej t’aja’ ti cuenta qui bela’ an alhua’ cau axi lej c’athpich huinat alhua’. Ja’its an alhua’ cau tin cuenta an jec’onthaxtalab axi c’a’al olna c’al an Ajatic, ani jaja’chic ax im bela’ tu tejhua’methanchi huahua’ abal pel i lej chubax cau. Jaye a Dios in tejhua’metha’ anits lej chubax an alhua’ cau c’al yan i jic’path labith t’ajbilab ti tsu’bixtalabchic ani c’al i huit’omtalab axi tu pithamal c’al an Espíritu Santo. Antsana’ tin t’ajamal a Dios cum pelits in cuete’ culbetal.
In ey a Jesucristo pel i inic jaye
A Dios yab im bijiyamal i ángelchic ti abatnom ti al an it eb ani an it tsabal axi ne’ets ca ts’ejca talbel ani xo’ i t’iloxnal. Pel in eylabil an inic ti abatnom jant’ini’ tu olnab ti al an T’ocat Thuchlab. Thuchathits jant’ini’ ti tauna a Dios antse’:
¿Dios, jant’o in ey an inic abal a t’ajchal ti cuenta?
¿Jant’o ti utha’ ta tsu’tal abal a beletnal, ani in ey tocat u tsemel?
A pejchamalits an q’uij tam an inic ca hue’ xe’tsin tsa’at in eylabil yab quim baju in eylabil i ángelchic.
Aba ani’, bel a pitha’ in c’athpich exbath ani im puhuethach eylabil.
A punu ti abatnom c’al jahua’ a ts’ejcamal.
A jilchi patal jahua’ hua’ats tin c’ubac an inic. Aba ani’ antsana’ ti punume an inic c’al a Dios quin tala’ abatnanchi in c’al, bel i tsu’tal abal yabaye in lej bajumalits quin t’ajchi. Xo’ expith i tsu’talits a Jesús tihua’ ti eb lej c’athpich pulic in exbath ani lej puhuethanchithits in eylabil cum in tala’ putu c’al in uchbil ca yajchic tsemets ti al an cruz. Ja’its jaja’ axi pithnenec in tsa’at exbath c’al a Dios ca hue’ xe’tsin teje’ tsabal, ma yab im baju in exbath an ángelchic tam. Taley c’al in alhua’ inictal a Dios in ejtou quim bina’ tim ba’ quin calchiy an tsemla ti al an cruz c’al patal an inicchic.
10 Patal jahua’ hua’ats ti eb ani ti tsabal pel in ts’ejcabil a Dios ani c’uajat abal ca puhuethanchat im bij jaja’, ani pel in culbetal a Dios abal patal in tsacamilchic ca c’uajiy junax c’al jaja’ tin ts’alat coytal ti eb. Ani ja’its tin ebal an Jec’onthax a Jesucristo ne’ets cu c’uajiy tihua’, cum im baju ti lej jum putat huit’ath Jec’onthax c’al xi lej yajchictalab ax in yajchicnamal teje’ tsabal. 11 Huahua’ ax u t’oquethanchithits i ichich ani a Jesucristo ax tu t’oquethanchamal i junax tatanal an Tatalab ti eb. Jaxtam jaja’ tin Tsacamil a Dios yab tu tithenanchal tucu bijiy tu ebchalab c’al jaja’. 12 I tso’obits abal yab tu tithenanchal, cum thuchathits ti al an T’ocat Thuchlab jahua’ in ulu antse’:
Ne’ets cu t’iloxnanchi im bij a Dios c’al u ebchalchic.
Ne’ets cu ajatnanchi im bij c’al an tamcuth ebchalablom.
13 Jaye in ulu a Jesús:
Ne’ets cu tsapna’ a Dios.
Ani junaque i cau in ulu antse’:
Teje’ in junax c’uajat c’al an inicchic axi a Dios tim pithamalits tu c’al.
14 An tsacamchic axi ca hua’tsin teje’ tsabal in cua’al in anam t’u’ul ani in xits’al, aniye jaye in co’oy a Jesús. Expith ti inic in ejtou ca tsemets, ani c’al in tsemtal quin talabetha’ an teneclab ax in cua’al in tsap tin cuenta an tsemla. 15 Jaxtam in ejtohual quin tixc’anchi an jiq’ueltalab jitats ets’ey co’oyab c’al i jiq’ueltalab tin cuenta an tsemla. 16 Chich abal quin tolmiy axi at xits’lab c’al a Abraham, ani yab abal quin tolmiy an ángelchic. 17 Pel in uchbil a Jesús ca putat hua’tsin ani ca xe’tsin ti inic ejtil axi ne’ets quim baju ti ebchalab c’al jaja’, abal antsana’ quim baju ca punuhuat tin tamet a Dios ti ts’ale pale’ lej pututh ani yajnanchix. Quim baju ti paculanchix c’al in hualab an inic tin ebal in tsemtal ti al an cruz. 18 Cum in yajchicnamalits ani ni jayq’ui’ yab in hualca’ tim ba’ ca hualbin tam ti nixoc’na le’na ca hualbin c’al an teneclab, jaxtam in lej huit’al tucu tolmiy yab cu hualbin tam qui yajchicna’ ani tam tu nixoc’nab le’nab cu hualbin c’al an teneclab.